20 mln kary za reklamę suplementu diety sprzeczną z prawem? | farmacja.pl

20 mln kary za reklamę suplementu diety sprzeczną z prawem?

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-09-11 08:57:47 /

Nasza redakcja dotarła do projektu zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przygotowanym przez Departament Żywności Prozdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Proponowane rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo konsumentów suplementów diety. Zmiany miałyby zostać wprowadzone przy okazji najbliższej nowelizacji Prawa farmaceutycznego.

Zdaniem autorów projektu, jego przyjęcie poprawi właściwy nadzór nad suplementami diety znajdującymi się w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Proponowane zmiany niosą ze sobą jednocześnie element edukacyjny, którego potrzeba wynika z niskiego poziomu świadomości nabywania i spożywania ww. produktów przez konsumentów, którzy niejednokrotnie traktują je jako produkty lecznicze - czytamy w uzasadnieniu projektu. - Proponowana zmiana doprecyzowuje i uszczelnia obowiązujące regulacje w zakresie kontroli wprowadzania na rynek suplementów diety. Ponadto, w celu zwiększenia prewencji, wprowadza wyższe kary za nieprzestrzeganie przepisów prawa żywnościowego.

Jedną z proponowanych zmian, jest pozostawienie bez rozpatrzenia powiadomień o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu środków spożywczych Głównego Inspektora Sanitarnego, które zawierają niekompletne informacje na temat produktu. GIS chce też pobierać opłaty wspomniane powiadomienia.

- Główny Inspektor Sanitarny wysyła pisma do przedsiębiorców, w których wzywa do przekazania dokumentacji zgodnej z wymaganiami u.b.ż.ż., co znacznie wydłuża czas rozpatrzenia powiadomienia i stanowi dodatkowe obciążenie administracyjne - tłumaczą autorzy projektu. - Wydaje się zatem, że zaprezentowane rozwiązanie o pozostawieniu bez rozpatrzenia niekompletnego powiadomienia, zmobilizuje przedsiębiorców do przesyłania do Głównego Inspektora Sanitarnego kompletnych powiadomień, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Sanepid chce też wprowadzenia opłat za złożenie przez producenta powiadomienia o wprowadzeniu na rynek nowego suplementu diety (1000 zł), jak i zmianę danych w dotychczasowym powiadomieniu (500 zł).

Takie opłaty są pobierane w wielu państwach członkowskich UE m. in. w Belgii, Chorwacji, na Cyprze, Finlandii, Grecji, we Włoszech, w Rumunii, Słowacji oraz Hiszpanii. Przykładowe wysokości opłat pobieranych w innych państwach członkowskich kształtują się następująco: Belgia – 200 Euro; Cypr – 50 Euro; Finlandia – 85 Euro; Grecja – 300/600 Euro odpowiednio w przypadku suplementów diety z obszaru Unii Europejskiej zawierających formy chemiczne witamin i składników mineralnych wyszczególnione w dyrektywie 2002/46 oraz w odniesieniu do powiadomień spoza UE lub zawierających składniki spoza dyrektywy 2002/46; Włochy – 160,20 Euro; Łotwa – 99,60/426,86 Euro odpowiednio w przypadku produktów posiadających notyfikację innego państwa członkowskiego oraz w odniesieniu do suplementów diety zgłaszanych (ocenianych) po raz pierwszy w strefie EOG; Słowacja – 50 Euro; Hiszpania – 908,73 Euro.

- Należy tutaj podkreślić, iż państwa członkowskie, w tym także i Polska, z roku na rok notują coraz więcej napływających zgłoszeń suplementów diety, żywności specjalnego przeznaczenia oraz żywności wzbogaconej - czytamy w uzasadnieniu projektu. - W latach 2015-2016 do Głównego Inspektora Sanitarnego wpłynęło około 20 000 powiadomień. Dane statystyczne wskazują, że liczba ta ma tendencje wzrostowe w porównaniu z poprzednimi latami.

Opłaty za powiadomienia oraz zmianę danych w powiadomieniu miałyby stanowić wpływy do budżetu państwa, które w części mogłyby być wykorzystywane na zwiększenie liczby próbek środków spożywczych pobieranych do badań, rozszerzenie zakresu tych badań, wzmożenie kontroli produktów oferowanych przez internet, ich reklamy i prezentacji, a także prowadzenie różnego rodzaju akcji edukacyjnych dla konsumentów.
- Ze względu na obserwowaną tendencją, iż coraz więcej suplementów diety zawierających różnego rodzaju składniki roślinne o działaniu odżywczym i/lub innym fizjologicznym wprowadzanych jest do obrotu w Polsce, a także widząc potrzebę uregulowania stosowania w przedmiotowych produktach powyższych składników wprowadza się w projekcie zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia delegację dla Ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia wykazu składników roślinnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywności - twierdzą autorzy projektu.

Zmiany mają dotyczyć też kwestii niewłaściwej reklamy suplementów diety, która zdaniem urzędników jest istotnym problemem w ochronie zdrowia.

- Prezentacja i reklama produktu winna podawać konsumentom rzetelną informację zawierającą niezbędne dane wynikające z jego funkcji i przeznaczenia, mając na uwadze również to, że suplementy diety są przeznaczone dla osób zdrowych i mają na celu utrzymać bądź zachować podstawowe funkcje fizjologiczne organizmu, a nie zapobiegać chorobom bądź też je leczyć - twierdzi GIS i wylicza, że emisja trzydziestosekundowej reklamy telewizyjnej, to koszt dla przedsiębiorcy w granicach nawet 50 000,00 zł – 60 000,00 zł.

Sanepid proponuje zmianę w przepisach umożliwiającą nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 20 000 000,00 zł na podmiot prowadzący prezentację i reklamę sprzeczną z prawem.

Zdaniem urzędników taka kara może przynieść pozytywne skutki w postaci większej ostrożności w konstruowaniu przekazu reklamowego, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem liczby przypadków łamania prawa żywnościowego i wprowadzania konsumentów w błąd.

- Zatem nałożona przez organ kara powinna pełnić funkcję represyjną, a także prewencyjną i dyscyplinującą. Biorąc pod uwagę fakt, iż kara do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający wydaje się nieskuteczna i dalece niewystarczająca, to należałoby karę zwiększyć do kwoty, która będzie odznaczała się powyżej wskazanymi przymiotami. Zaproponowana kwota do stukrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający wydaje się zasadna. Należy podkreślić, że celem proponowanej zmiany ustawy nie jest zwiększenie liczby kar administracyjnych nakładanych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów, lecz celem jest działanie prewencyjno-wychowawcze, związane z wprowadzeniem zagrożenia otrzymania kary nawet kilkukrotnie wyższej niż dotychczas - czytamy w uzasadnieniu.

GIS zwraca jednocześnie uwagę, że w związku z proponowanymi zmianami w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie nadzoru nad prezentacją i reklamą suplementów diety, istnieje konieczność zatrudnienia nowych pracowników w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

- Miesięczny koszt zatrudnienia jednego pracownika na stanowisku eksperta wynosi 5567,81 zł brutto. Do powyższej kwoty jednorazowo doliczyć należy wyposażenie jednego stanowiska pracy w wysokości 5560,00 zł brutto. Wśród planowanego zatrudnienia powinny znaleźć się osoby z wykształceniem z dziedzin: farmacji, żywienia/technologii żywności (lub dziedzin pokrewnych), prawa, informatyki oraz z zakresu reklamy - wyliczają urzędnicy.

Źródło: GIS

Zagłosowałeś na opcję 'w górę'.
Udostępnij

PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj