REKLAMA
Autor: Mateusz Jabłoński Opublikowano: 11 października 2018

5 najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce

Sytuacja w naszym kraju nadal zdecydowanie odbiega od średniej dla całej Unii Europejskiej.

Liczebność ludności w naszym kraju wykazywała do roku 2016 tendencję spadkową (zarówno w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego jak i w konsekwencji emigracji Polaków do innych krajów). Dane z 2016 roku mówią o 38 437 tys. osób tworzących polskie społeczeństwo, z czego 51,6% stanowiły kobiety (co oznacza, że na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet).Istotnym kryterium mającym znaczący wpływ na powyższe dane są wskaźniki umieralności, które wyraźnie pokazują, że sytuacja w naszym kraju nadal zdecydowanie odbiega od średniej dla całej Unii Europejskiej. Dla zobrazowania średnia długość życia polskich mężczyzn jest na poziomie, który odpowiada stanowi dla Europy sprzed 15 lat (w kontekście kobiet różnica ta wynosi mniej, bo „tylko” 9 lat). Co zatem odpowiada za taką a nie inną sytuację? Jakie są główne przyczyny zgonów w Polsce? Czy farmakoterapie popularnych schorzeń są wystarczające, aby wskaźniki śmiertelności zaczęły spadać? Oto 5 najważniejszych przyczyn umieralności Polaków.

1. CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Bezsprzecznie główną przyczyną zgonów mieszkańców naszego kraju są choroby układu krążenia. Intensywność tej przyczyny systematycznie spada, niemniej jednak nadal jest ona numerem 1 pod względem liczby przedwczesnych zgonów. W 2014 roku w wyniku chorób układu krążenia zmarło w Polsce 169735 osób, co stanowi blisko 45,1% wszystkich zgonów w tym okresie!
Dane statystyczne pokazują, iż bardziej narażeni na zgon w wyniku chorób układu krążenia są mieszkańcy małych miejscowości i wsi, a obciążenie tym czynnikiem w wyższym stopniu dotyczy mężczyzn aniżeli kobiet. Ciekawostką niech będzie natomiast fakt, iż Łódź jest jedynym z większych miast w Polsce, gdzie wskaźniki umieralności są większe aniżeli w małych miejscowościach i wsiach.
Szeroko pojęte określenie „chorób układu krążenia” obejmuje w głównej mierze kolejno: choroby serca, choroby naczyń mózgowych, miażdżycę.

REKLAMA

2. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Ta grupa przyczyn śmiertelności Polaków jako jedyna ze wszystkich w ostatnim okresie nie wykazuje tendencji spadkowej! Fakt ten nie napawa optymizmem, zwłaszcza, że liczba zgonów w wyniku nowotworów złośliwych wyniosła w 2014 roku w Polsce 95565 osób, z czego 55% to mężczyźni. Wynika zatem z tego, że nowotwory złośliwe odpowiadają za 25,4% przyczyn zgonów w naszym kraju, a wraz z chorobami układu krążenia stanowią ponad 70% wszystkich przypadków! Liczba ta może szokować, zważywszy na ciągły postęp medycyny i farmacji, zarówno w zakresie leczenia jak i rozpoznawania chorób.
Do grona chorób będących składową określenia „nowotwory złośliwe” zalicza się kolejno:

REKLAMA
 • Nowotwór tchawicy, oskrzela i płuca – 24% zgonów w wyniku tej jednostki chorobowej w grupie nowotworów złośliwych
 • Nowotwór jelita grubego, odbytnicy i odbytu – 12% udział w liczbie zgonów
 • Rak sutka („rak piersi”) – 6,3% zgonów
 • Nowotwór żołądka – 5,5% przypadków
 • Rak gruczołu krokowego – 4,6%
 • Rak szyjki macicy – 1,7%.

3. PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE

Przyczyną zgonów w Polsce oprócz powszechnie występujących schorzeń są także sytuacje zewnętrzne, które pociągnęły za sobą w 2014 roku 21395 osób. Liczba ta zdecydowanie nie przypomina tych z dwóch pierwszych miejsc tego zestawienia, jednak wybitnie przyjmuje wartości wyższe w stosunku do mężczyzn aniżeli do kobiet (współczynnik śmiertelności mężczyzn był 4,5x większy niż kobiet).
Jako główne składowe zewnętrznych przyczyn zgonów w naszym kraju wymienia się samobójstwa (5933 osoby w 2014 roku straciły życie w wyniku tego czynnika), upadki i wypadki komunikacyjne. Co ciekawe – wypadki komunikacyjne wbrew powszechnym opiniom zbierają „mniejsze żniwo” niż wspomniane upadki (blisko o tysiąc osób!).
Jako ciekawostkę przytoczyć można fakt, iż samobójstwa najliczniej występowały w województwie lubuskim, zaś wypadki komunikacyjne były najczęstszą przyczyną zgonów w wyniku zdarzeń zewnętrznych w województwach: świętokrzyskim i lubelskim.

4. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

Ta grupa schorzeń od lat jest na wysokim miejscu w zestawieniach przyczyn umieralności Polaków, a zważywszy na wzrastające zanieczyszczenie środowiska nie uniknione, iż w następnych latach jej udział w ogólnej liczbie zgonów będzie się zwiększał.
20371 zgonów to ogólna liczba, na którą w głównej mierze składa się 12250 przypadków zgonów osób w wyniku zapalenia płuc oraz 6438 w następstwie przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych.

5. CHOROBY UKŁADU TRAWIENIA

Wskaźnik umieralności w wyniku chorób układu trawienia należy do tych czynników, które w ostatnich latach systematycznie ulegają zmniejszeniu, co szczególnie widoczne jest w grupie mężczyzn (nadal obarczonej jednak wyższym zagrożeniem niż grupa kobiet). Najważniejszą składową grupy chorób układu trawienia są przewlekłe choroby wątroby – doskwierające najbardziej mieszkańcom województwa śląskiego i łódzkiego – 5799 osób. Do tej grupy zalicza się m.in. marskość wątroby i alkoholową chorobę wątroby.

Wyraźnie widać zatem, iż w kwestii dbania o swoje zdrowie, a także w ramach właściwego dobierania i przestrzegania farmakoterapii, nadal mamy wiele do poprawienia. Oby tylko nie było za późno!

Źródło:

 1. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 2016
 2. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/zgony-wedlug-przyczyn-okreslanych-jako-garbage-codes,3,1.html

Przeczytaj też 5 najnowocześniejszych postaci leków

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz