REKLAMA
Autor: Mateusz Jabłoński Opublikowano: 17 grudnia 2018

5 województw z największą liczbą aptek

Jak zmiany związane z AdA wpływają na demografię aptek w kontekście poszczególnych województw? Które z nich mogą pochwalić się największą liczbą placówek ? Oto 5 województw z największą liczbą aptek na koniec ubiegłego roku.

25 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne, zwana popularnie „Apteką dla aptekarza”. Zgodnie z jej przepisami to farmaceuci mogą być obecnie właścicielami nowo otwieranych aptek, które w ramach geolokalizacji nie mają prawa powstawać w odległości mniejszej aniżeli 500 metrów od sąsiadujących. Dodatkowo na 1 aptekę powinno przypadać nie mniej niż 3 tysiące mieszkańców w danej gminie.
Nowe przepisy w istotny sposób wpływają na zasady funkcjonowania aptek, a także na mechanizmy sterujące ich ilością i rozmieszczeniem.

REKLAMA
 1. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Największe i jednocześnie najbardziej zamieszkałe województwo w naszym kraju to jednocześnie region o największej ilości aptek i punktów aptecznych. Ponad 5,3 miliona ludności pochwalić się mogło na koniec 2017 roku liczbą 1938 aptek i punktów aptecznych. W kontekście 13,4 tysiąca aptek i 1,3 tysiąca punktów aptecznych, zarejestrowanych na koniec ubiegłego roku w Polsce blisko 13% zlokalizowanych było właśnie na terenie województwa mazowieckiego. W przybliżeniu daje to blisko 2770 osób przypadających na 1 aptekę/punkt apteczny. W skali województwa zamyka to niejako możliwość otwierania nowych aptek. Jednakże biorąc pod uwagę konkretne gminy sytuacja może wyglądać nieco inaczej. Tym bardziej, że zmiany na rynku aptek są ciągle dość dynamiczne. Dowodem tego jest fakt, iż na koniec listopada tego roku Warszawski Inspektorat Farmaceutyczny podał, iż na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują już 1973 apteki i punkty apteczne.

REKLAMA
 1. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Województwo, którego stolicą są Katowice zajęło na koniec 2017 roku II miejsce pod względem łącznej ilości aptek i punktów aptecznych na swoim obszarze. Pozycja ta jest zgodna z ogólną liczbą mieszkańców województwa, która wyniosła około 4,55 miliona, co uplasowało śląskie również na II pozycji w hierarchii najbardziej zaludnionych województw w kraju.
Ogólna liczba aptek i punktów aptecznych wyniosła na dzień 31 grudnia 2017 roku 1636 placówek. Po przeliczeniu ilości aptek na przypadającą im liczbę mieszkańców otrzymujemy wynik w okolicach 2779. Liczba ta jest bardzo zbliżona do tej, jaką otrzymano na terenie województwa mazowieckiego.
Co ciekawe – w powyższych województwach ilość mieszkańców przypadająca na 1 aptekę/punkt apteczny jest wyższa od średniej krajowej w tym czasie, która wynosiła 2628 osób.

 1. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Trzecią lokatę zajęło województwo ze stolicą w Poznaniu – a więc województwo wielkopolskie. Ogólna liczba aptek i punktów aptecznych wyniosła w jego obrębie 1487 placówek, przy łącznej ilości mieszkańców wynoszącej prawie 3,49 miliona. Takie rozłożenie aptek względem ludności daje wynik 2346 mieszkańców, przypadających na 1 aptekę/punkt apteczny. W skali kraju była to wartość najniższa, co wskazuje na dość mocne „wysycenie” rynku aptecznego na tym terenie, przy jednoczesnym zachowaniu drugiej pozycji pod względem powierzchni województwa. W samym tylko Poznaniu po wejściu w życie nowelizacji Prawa Farmaceutycznego było tylko 7 lokalizacji, w których możliwe było otwarcie nowej apteki.

 1. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Województwo małopolskie to kolejna jednostka administracyjna naszego kraju, położona na jego południowych krańcach, w której łączna liczba aptek i punktów aptecznych jest dość wysoka. Dokładnie wyniosła ona na koniec ubiegłego roku 1292 placówki. Ilość ta zapewniła dostęp do każdej z nich średnio dla 2624 osób, co praktycznie pokrywa się ze średnią krajową w tym okresie.
Z dodatkowych ciekawych informacji przytoczyć można fakt, iż na terenie województwa małopolskiego na 1 magistra farmacji przypadało średnio 1,14 technika farmaceutycznego. Dla porównania w województwie podkarpackim liczba magistrów była znacząco niższa aniżeli techników i współczynnik ten wynosił ponad 1,64.

 1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Piąte pod względem liczby mieszkańców województwo w Polsce jest jednocześnie piątym pod względem ilości aptek i punktów aptecznych. Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku łączna ilość tychże placówek wynosiła 1140. Biorąc pod uwagę zaludnienie sięgające ponad 2,9 miliona mieszkańców otrzymaliśmy współczynnik ilości przypadających osób na 1 aptekę w okolicach 2544. Dla stolicy województwa, czyli Wrocławia oznaczało to wolne 11 lokalizacji pod otwarcie nowych aptek. Widać zatem, w jak istotny sposób gęstość zaludnienia wpływa na możliwość otwierania nowych placówek. Dla porównania w Warszawie ilość takich lokalizacji po wejściu w życie „AdA” wynosiła 25 miejsc.

Powyższe zestawienie zobrazowało nam sytuację w 5 największych województwach. Na jego podstawie widać, iż w skali kraju wszystkie te województwa miały przekroczoną ilość mieszkańców, jaka przypada mogła na 1 aptekę – co de facto uniemożliwia otwieranie nowych. Sytuacja różni się w obrębie poszczególnych gmin, dlatego też rynek apteczny nadal dynamicznie ulega zmianom.

http://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html#!/strona-1

http://bip.wif.waw.pl/?tree=190,Informacja%20na%20temat%20aktualnej%20liczby%20aptek

https://www.rozmiar.com/najwieksze-wojewodztwa-w-polsce.php

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2018-roku,7,15.html

http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,22278661,apteka-dla-aptekarza-weszla-w-zycie-gdzie-sa-jeszcze-miejsca.html

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz