Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 12 czerwca 2018

Apteka nie może używać czerwonego krzyża?

Artykuł pochodzi z serwisu

Od pewnego czasu obecna jest tendencja do nadużywania chronionego znaku Czerwonego Krzyża przez osoby nieuprawnione – w szczególności przez właścicieli aptek i firm medycznych. Zjawisko nie tylko przynosi szkodę na wartości znaku, ale wiąże się z odpowiedzialnością karną. Przypadki nadużywania znaku należy zgłaszać…

Bezprawie nadużywania znaku Czerwonego Krzyża opiera się na utracie wartości tego symbolu. (fot. Shutterstock)

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie publikuje artykuł dotyczący ochrony znaku Czerwonego Krzyża. Informuje on, że używanie jego używanie przez firmy, farmaceutów, lekarzy czy osoby prywatne może być niezgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym.

– Czerwony Krzyż na białym tle jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków na świecie. Ustanowiony na podstawie Konwencji Genewskich z 1949 roku przez prostotę formy miał nieść prosty przekaz – gwarancja pomocy humanitarnej dla każdego człowieka – informuje Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. – Niestety od pewnego czasu obecna jest tendencja do nadużywania chronionego znaku przez osoby nieuprawnione – w szczególności przez właścicieli aptek i firm medycznych, co nie tylko przynosi szkodę na wartości znaku, ale wiąże się z odpowiedzialnością karną.

Dzisiaj znaki Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca oraz Czerwonego Kryształu symbolizują neutralną pomoc humanitarną ludziom na całym świecie. Podczas konfliktu zbrojnego mogą być użyte w celach ochronnych, by zapewnić bezpieczeństwo:

 • służbom medycznym i personelowi religijnemu sił zbrojnych;
 • służbom medycznym, budynkom i pojazdom stowarzyszeń krajowych wówczas, gdy działają na zlecenie wojskowej służby medycznej sił zbrojnych i podlegają prawu i regulaminom wojskowym;
 • po wyraźnej zgodzie rządu i pod jego kontrolą: szpitalom cywilnym, wszystkim cywilnym jednostkom medycznym i innym organizacjom pomocowym, ich personelowi oraz cywilnym środkom transportu przeznaczonym do niesienia pomocy rannym, chorym i rozbitkom.

Z kolei podczas pokoju, znaki te mogą być wykorzystane indywidualnie i w czystej formie jako symbol ochrony przez:

 • służby medyczne i personel religijny sił zbrojnych;
 • służby medyczne i na pojazdach stowarzyszenia krajowego, które mają służyć niesieniu pomocy w czasie konfliktu zbrojnego, za wiedzą odpowiednich władz.

A także przez:

 • Ochotników, personel oraz podmioty powiązane z Ruchem (Stowarzyszenia Krajowe, MKCK, Federacja).
 • Jako środek wyjątkowy przez ambulanse i punkty pierwszej pomocy przeznaczone wyłącznie do niesienia pomocy bezpłatnie zgodnie z prawem krajowym za wyraźną zgodą Stowarzyszenia Krajowego.

Bezprawie nadużywania znaku Czerwonego Krzyża opiera się na utracie wartości tego symbolu. Notoryczne nieprzestrzeganie postanowień międzynarodowych poprzez nielegalne korzystanie ze znaku może – w razie eskalacji konfliktu – doprowadzić do narażenia na niebezpieczeństwo osób uprawnionych do noszenia takiego emblematu, co przyczynić się może do podważenia skuteczności pomocy humanitarnej Ruchu. Za takie bezprawne nadużywanie tego symbolu można uznać również ich wykorzystywanie przez nieuprawnione osoby lub podmioty (firmy, farmaceutów, lekarzy, organizacje pozarządowe, osoby prywatne itp.).

Znak Czerwonego Krzyża chroniony jest przepisami prawa międzynarodowego obowiązującego w Polsce (art. 44 i 53 Konwencji Genewskich o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych z dn. 12 sierpnia 1949 r., Dz. U. z 1956 r. nr 38, poz. 171) oraz przepisami prawa wewnętrznego RP (art. 13, 14, 15 Ustawy o Polskim Czerwonym Krzyżu z dn. 16 listopada 1964 r., Dz. U. nr 41, poz. 276).

Określone wykroczenie, opisane w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, może zostać popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Przez „używanie” rozumie się posługiwanie się wymienionymi symbolami, np. przez umieszczenie ich na produktach, pojazdach, budynkach, w celu wywołania u osób zainteresowanych przekonania, że ich sprzedaż lub użytkowanie odbywa się za zgodą albo we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca lub Polskim Czerwonym Krzyżem.

– Liczymy na zrozumienie, że dbałość o utrwalenie w świadomości właściwego znaczenia znaku Czerwonego Krzyża, znaku chroniącego ludzkie życie, leży w interesie nas wszystkich. W przypadku chęci zgłoszenia nadużywania wyżej wymienionego znaku na terenie województwa małopolskiego, prosimy o kontakt z Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża (ul. Studencka 19, 31-116 Kraków), pod numerem tel: 572-341-845, 12-422 91 15 wew. 34, bądź e-mailem: eval(unescape(‚%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%6b%72%61%6b%6f%77%2e%6d%70%68%40%70%63%6b%2e%6d%61%6c%6f%70%6f%6c%73%6b%61%2e%70%6c%22%3e%6b%72%61%6b%6f%77%2e%6d%70%68%40%70%63%6b%2e%6d%61%6c%6f%70%6f%6c%73%6b%61%2e%70%6c%3c%2f%61%3e%27%29%3b’)).

Źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Tagi: 

Artykuł Apteka nie może używać czerwonego krzyża? pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz