REKLAMA
Autor: Ernest Szubert Opublikowano: 18 września 2018

Apteka stażowa

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Jakie warunki musi spełniać apteka przyjmująca studenta na 6-miesięczny staż? Czy ma z tego jakieś korzyści? Jakie obowiązki na niej spoczywają?

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Każdy farmaceuta z pewnością pamięta początki swojej pracy zawodowej. To nagłe zderzenie z apteczną rzeczywistością i bezradność wobec pytań pacjentów, pomimo ukończonych pięciu lat studiów. Młody farmaceuta (a w zasadzie jeszcze student) te pierwsze kroki na ścieżce kariery zawodowej, stawia w aptece stażowej. Można śmiało powiedzieć, że jej wybór ma ogromne znaczenie dla dalszych losów farmaceuty. Napotkani w niej ludzie mogą zainspirować lub zniechęcić do wykonywania tego zawodu. Nie bez powodu apteki zgłaszające chęć przyjęcia stażystów muszą spełniać określone wymagania i pozostają pod ciągłą kontrolą.

Wymagania odnośnie apteki

Zgodnie z komunikatem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji 6-miesięcznej praktyki w aptece, student może odbywać swoje praktyki w aptece ogólnodostępnej lub w aptece szpitalnej (jednak w takim przypadku część godzin i tak musi odbyć w aptece ogólnodostępnej). Praktyka zawodowa może mieć miejsce w aptece, która spełnia następujące kryteria:

 1. Wykonuje pełny zakres czynności, w tym recepturę aseptyczną;
 2. Uzyskała pozytywną opinię WIF (w związku z uzyskiwaniem tej opinii apteka może zostać skontrolowana przez Inspektora Farmaceutycznego pod kątem warunków prowadzenia praktyk);
 3. Uzyskała pozytywną opinię Okręgowej Izby Aptekarskiej właściwej dla siedziby apteki (na podstawie stosownego wniosku z uczelni);
 4. Zatrudnia co najmniej 2 magistrów farmacji na pełen etat, z których co najmniej 1 magister spełnia opisane w Ustawie o izbach aptekarskich wymagania stawiane opiekunowi praktyk (co najmniej 5 lat stażu pracy lub zdobyta specjalizacja z farmacji aptecznej lub szpitalnej, może to być kierownik apteki lub inna wyznaczona osoba o odpowiednim stażu pracy);
 5. Zapewnia dostęp do odpowiednich urządzeń aptecznych, surowców i innych materiałów niezbędnych w trakcie realizacji planu praktyk;
 6. Zapoznała praktykanta z zasadami BHP, dobrej praktyki aptecznej, tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych, a także z regulaminem pracy, z przepisami prawa farmaceutycznego i innymi przepisami związanymi z pracą farmaceuty.

Po uzyskaniu opinii pozytywnych z WIF oraz lokalnej OIA apteka musi złożyć również oświadczenie odnośnie maksymalnej liczby stażystów, jaką chce przyjąć. Na jednego magistra-opiekuna w danym momencie nie może przypadać więcej niż 2 stażystów. Po dokonaniu formalności apteka zostaje wpisana na listę placówek stażowych, która to lista zostaje powiązana z najbliższą uczelnią kształcącą na kierunku farmacja. Samo wpisanie na listę aptek stażowych nie sprawia jednak, iż apteka będzie posiadała stażystów. Studenci mogą bowiem wybrać aptekę najbardziej w ich mniemaniu odpowiednią. Czasami ze względu na dużą popularność niektórych aptek stażowych tworzy się w nich listy zapisowe lub inne formy „rekrutacji”. Te kwestie pozostają do decyzji kadry aptecznej.

Korzyści dla apteki

Opiekunem praktyki może zostać kierownik apteki lub inny farmaceuta ze stosownym doświadczeniem. Nie sprecyzowano czy kierownik może wyznaczyć na czas swojej nieobecności zastępcę nadzorującego pracę praktykanta. Dodatkową motywacją dla farmaceutów może być fakt, iż od 2007 roku za opiekę nad praktykantem farmaceuta może otrzymać punkty edukacyjne według przelicznika 1 punkt za każdy miesiąc opieki nad jednym studentem, jednak nie więcej niż 18 punktów w danym okresie edukacyjnym. Okazuje się zatem, że stażysta to nie tylko wyzwanie, ale też korzyść. Warto tu również wspomnieć, iż punkty edukacyjne otrzymuje również opiekun praktykanta podczas obowiązkowej, miesięcznej praktyki wakacyjnej po 3 roku studiów. Wtedy opiekun otrzymuje 1 punkt edukacyjny za każdą osobę, jednak nie więcej niż 6 punktów edukacyjnych w danym roku kalendarzowym.

Inną formą gratyfikacji dla apteki jest wypłacane przez Uczelnię świadczenie finansowe w kwocie od 800 do 1000 zł za każdego studenta, który ukończy w niej praktyki. Pieniądze te nie stanowią wypłaty dla studenta, a jedynie są gratyfikacją uczelni dla apteki za cały okres 6-miesięcy.

Kwota ta wypłacana jest na podstawie faktury przesłanej przez aptekę do uczelni po zakończeniu praktyki. Szczegóły tej kwestii ustalane są pomiędzy uczelnią i apteką w Porozumieniu, które jest rodzajem umowy odnośnie szczegółów współpracy i przebiegu praktyk.

Apteka przyjmująca studenta na praktyki zawodowe powinna się również liczyć z wizytacją kierownika praktyk zawodowych będącego przedstawicielem z ramienia uczelni. Ma on za zadanie skontrolować czy apteka wywiązuje się ze swoich obowiązków oraz czy student wykonuje wszystkie polecenia opiekunów. Wizyta ta zostaje odnotowana w Dzienniku Praktyk. Za nieprzestrzeganie regulaminu praktyk lub nie wypełniania przydzielonych mu obowiązków, student może zostać odwołany z odbywania praktyk w danej aptece. Również apteka może utracić tytuł apteki stażowej ze względu na niewywiązywanie się z zasad zawartych w Porozumieniu zawartym z uczelnią.

Status stażysty[/h]

Student zgłaszający się na 6-miesięczną praktykę powinien posiadać:

 • skierowanie z uczelni zawierające imię i nazwisko studenta, nazwę i adres apteki, do której uczelnia kieruje studenta oraz okres trwania praktyki;
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia praktyki;
 • oraz Dziennik Praktyki Zawodowej, w którym odnotowuje czynności zlecone przez opiekuna oraz dokumentuje przebieg całego stażu;
 • ważną książeczką Sanepidu.

Powyższe dokumenty student powinien okazać opiekunowi praktyk i dokumenty te powinny pozostawać na terenie apteki w razie kontroli. Opiekun w ramach swoich obowiązków powinien kontrolować notatki studenta oraz zatwierdzać je swoją pieczątką i podpisem.

Ważne, aby podczas odbywania praktyk wyznaczeni opiekunowie poświęcali studentowi czas i dbali o naukę zawodowych tradycji ochrony ludzkiego zdrowia. Jako farmaceuci obowiązek kształcenia nowych pokoleń mamy również zapisany w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej.

Praktykant jest nadal studentem, a zatem obejmują go wszystkie dni rektorskie zaplanowane w kalendarzu akademickim. Zwykle dni te zaplanowane są na święta takie jak Wigilia, Sylwester. Student jest również zwolniony z pracy w niedzielę.

Praktykanta nie obowiązują objęte kalendarzem akademickim przerwy semestralne (tzw. ferie np. zimowe lub wiosenne). Zasady dotyczące dni wolnych są zwykle opisane w regulaminie odbywania 6-miesięcznej praktyki, który to regulamin student otrzymuje na uczelni podczas dopełniania formalności przed podjęciem praktyki.

Student odbywający 6-miesięczną praktykę pozostaje pod opieką osoby pełniącej rolę opiekuna praktyki i w związku z tym nie może odpowiadać finansowo za straty spowodowane podczas praktycznej nauki zawodu. Dzieje się tak, ponieważ student nie jest pełnoprawnym pracownikiem apteki i nie może całkowicie samodzielnie ekspediować leków oraz wykonywać czynności zawodowych bez opiekuna, a zatem nie odpowiada również za uchybienia w opiece pełnionej przez opiekuna. Warto przypomnieć jednak, iż Uczelnia wypłaca aptece gratyfikację finansową po zakończeniu praktyk, która to może być wykorzystana do pokrycia ewentualnych strat poniesionych przez aptekę.

Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów. Nie wszyscy nadają się do pracy w aptece, stąd nie każdy będzie się sprawdzał podczas 6-miesięcznych praktyk. Nie ma w tym tragedii, ponieważ po odbyciu stażu i niezależnie od opinii student kończy studia, a później od wyłącznie jego indywidualnej decyzji zależy czy będzie jednak pracował w aptece, czy też wybierze inną drogę farmaceutycznego życia.

_____________________

[h4]Staż li to, czy nie staż?

Z punktu widzenia Art. 167 ust. 1 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, studia farmaceutyczne uznaje się za zakończone po zaliczeniu ostatniej objętej planem studiów praktyki. W sprawie bezpłatnego „stażu” studentów farmacji trafiła nawet do sejmu interpelacja poselska posła Pawła Poncyliusza, w której poseł ów przekazał Ministrowi Relidze pytanie studentów dlaczego farmaceutyczny staż jest darmowy, zaś lekarski i pielęgniarski jest płatny. W odpowiedzi Minister Religa powołując się na ustawy o zawodzie lekarza oraz o zawodzie pielęgniarki wynika, iż na staż w przypadku wspomnianych kierunków kierowani są absolwenci, a nie studenci, zaś staż jest formą zatrudnienia po ukończeniu studiów, stąd jest płatny. Aby być absolwentem farmacji należy zdać wszystkie egzaminy, obronić pracę zaliczeniową oraz… odbyć 6-miesięczną praktykę wliczającą się do czasu trwania studiów. Dopiero po odbyciu praktyk studenci farmacji stają się absolwentami.

_____________________

Zacytuj ten artykuł jako:

 • Ernest Szubert, Apteka stażowa, MGR.FARM, nr 3/2015 (3), str. 13-14
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych