Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 7 listopada 2017

Apteka straciła zezwolenie, bo właściciel zmuszał farmaceutów do łamania prawa

Sprawa ma swój początek w 2015 roku, kiedy Lubuski Wojewódzki […]

Sprawa ma swój początek w 2015 roku, kiedy Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził planową kontrolę w jednej z aptek. W jej trakcie okazało się, że w aptece funkcjonuje program lojalnościowy. Po przeprowadzonej kontroli WIF zażądał od kierownika apteki wyjaśnień dotyczących zasad działania tego programu, jednak farmaceuta złożył oświadczenie, z którego wynikało, że to spółka będąca właścicielem apteki ustosunkuje się do tej sprawy. Wyznaczony do tego pełnomocnik spółki wyjaśnił, że kierownik apteki nie został upoważniony do składania wyjaśnień dotyczących prowadzonych w aptece programów.

Przez kolejne miesiące WIF domagał się od spółki wyjaśnień dotyczących zasad działania programu i jego regulaminu. Odpowiedzi pełnomocnika spółki były w większości wymijające, a WIF był np. odsyłany po regulamin do apteki. W tym samym czasie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poprosił Okręgową Izbę Aptekarską o wydanie opinii dotyczącej art. 88 pkt 5 ustęp 1 ustawy Prawo farmaceutyczne – dotyczącego zadań kierownika apteki. Ta zwróciła uwagę w zaistniałej sytuacji, na fakt marginalizowania funkcji i zadań kierownika apteki w celu uzyskania zwiększonych korzyści finansowych poprzez prowadzenie nieuczciwej konkurencji.

Zdaniem izby zmuszanie farmaceuty przez zarząd spółki, do której należy apteka, do działania niezgodnego z prawem, może skutkować pozbawieniem przymiotu rękojmi osoby pełniącej funkcję kierownika apteki.

– Samorząd zwraca także szczególną uwagę, że to kierownik ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie apteki i to na nim spoczywa przestrzeganie zasad ustawy Prawo farmaceutyczne – czytamy w uzasadnieniu decyzji WIF.

Opierając się na brzmieniu art. 88 ustęp 5 pkt 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, WIF stwierdził, że to kierownik jest jedyną uprawnioną osobą od organizowania pracy w aptece, w tym do nadzorowania personelu fachowego, w którym zawiera się również udzielanie porad pacjentom. Prowadzenie programu lojalnościowego nie mieści się we wskazanym przepisie prawa farmaceutycznego.

Niedługo po tym WIF wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia spółce zezwolenia na prowadzenie apteki. Jego zdaniem właściciel placówki wbrew ustawie Prawo farmaceutyczne zmuszał personel apteki do łamania zasad określonych w art. 94a wspomnianej ustawy (zakaz reklamy aptek).

– Nakazanie kierownikowi apteki będącego przedstawicielem zawodu zaufania publicznego, przy jego aktywnym sprzeciwie, realizacji zadań sprzecznych z wolą ustawodawcy zawartą w art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne oraz art. 31 Konstytucji RP, jest przesłanką do stwierdzenia braku dawania rękojmi przed przedsiębiorcę prowadzącego wskazaną aptekę ogólnodostępną, który to pozbawia kierownika jego konstytucyjnego prawa, kierując się celem maksymalizacji zysku i obrotu – uznał Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

WIF zarzucił również spółce prowadzącej aptekę utrudnianie postępowania kontrolnego oraz zbieranie danych osobowych przez aptekę i przekazywanie ich do podmiotów trzecich. W rezultacie podjął decyzję o odebraniu właścicielowi apteki zezwolenia na jej prowadzenie.

Pełna treść decyzji dostępna na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Źródło: farmacjagorzow.bip.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz