REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 6 sierpnia 2018

Apteka ustali brakujący adres pacjenta na recepcie?

Artykuł pochodzi z serwisu

W miniony piątek Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept. Tym sposobem wiceminister Janusz Cieszyński spełnił obietnicę złożoną farmaceutom kilka dni wcześniej na Twitterze. Aktualny projekt rozwiązuje wiele problemów zgłaszanych przez środowisko aptekarskie, ale nadal pozostawia sporo wątpliwości…

Farmaceuta będzie mógł uzupełnić nie tylko brakujący kod pocztowy adresu pacjenta, ale i cały adres (fot. Shutterstock)

Na początku ubiegłego tygodnia pisaliśmy o przedłużających się pracach nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie recept, która naprawić błędy pojawiające się w obowiązującym dokumencie (czytaj więcej: Pilne rozporządzenie, które miało rozwiać wątpliwości farmaceutów od dwóch miesięcy jest ciągle projektem…). Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przekonywał, że projekt rozporządzenia z uwzględnionymi uwagami, które zostały zgłoszone w ramach konsultacji publicznych, poznamy w nadchodzącym tygodniu. Resort wypełnił tę obietnicę rzutem na taśmę – publikując projekt w miniony piątek w godzinach wieczornych. Jakie błędy i problemy rozwiąże ostatecznie nowelizacja?

REKLAMA

Numerowane recepty weterynaryjne na leki narkotyczne

Na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia, w nowym rozporządzeniu w sprawie recept zostaną przywrócone przepisy z wcześniejszego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, w zakresie wydawania unikalnych numerów identyfikujących recepty lekarzom weterynarii oraz na recepty pełnopłatne. Obecnie brak jest jednoznacznych przepisów zobowiązujących Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych do przydzielania (dystrybucji) lekarzom, w tym lekarzom weterynarii, zakresów numerycznych dla recept z kategorią dostępności Rpw. Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty przydziela właściwy miejscowo dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo zdrowia zdecydowało o dodaniu do nowego rozporządzenia w § 5 ustępów 10-13, w których doprecyzowano zasady wydawania przez WIF unikalnych numerów recept na leki nierefundowane z kategorii Rpw.

REKLAMA

Uchylony zapis o „Recepcie zrealizowanej w całości”

Wiele kontrowersji w środowisku farmaceutów budził zapis z par. 7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie recept mówiący, że „Po całkowitym zrealizowaniu wszystkich pozycji na recepcie wystawionej w postaci papierowej na rewersie recepty umieszcza się adnotację o całkowitym zrealizowaniu recepty oraz datę i godzinę całkowitej realizacji recepty” (czytaj więcej: Ta idiotyczna czynność zabiera farmaceutom cenny czas. Co powinna zrobić NIA?). W pierwszym projekcie nowelizacji rozporządzenia ministerstwo zdrowia nie przewidywało zmian w tym zapisie (czytaj więcej: WAŻNE: Ministerstwo Zdrowia naprawia rozporządzenie ws recept. Opublikowano projekt!). W najnowszym projekcie, po uwzględnieniu uwag w ramach konsultacji publicznych, zapis ten ma zostać uchylony.

Uzupełnienie brakującego adresu pacjenta na podstawie jego „oświadczenia”

Od początku obowiązywania nowego rozporządzenia w sprawie recept wątpliwości budziły zapisy dotyczące tego, czy osoba realizująca receptę, może uzupełnić nieczytelny lub brakujący na niej kod pocztowy pacjenta (czytaj więcej: Czy farmaceuta może uzupełnić kod pocztowy na recepcie? Ministerstwo zdrowia odpowiada…). Wątpliwości te zostały podniesione również w trakcie konsultacji publicznych, w rezultacie ministerstwo zdrowia zdecydowało o dodaniu do § 10 ust. punktów 9-11 mówiących, że realizacja recepty jest dopuszczalna, jeśli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z art. 96a ustawy – Prawo farmaceutyczne określonych danych, pod warunkiem dokonania następujących czynności:

  • adres w danych pacjenta, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo farmaceutyczne – osoba wydająca określa go na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub jej oświadczenia;
  • kod pocztowy adresu w danych pacjenta – osoba wydająca przyjmuje, że został wpisany;
  • dane podmiotu drukującego, o których mowa w art. 96a ust. 1e ustawy – Prawo farmaceutyczne – osoba wydająca przyjmuje, że został wpisany.

Z takiej konstrukcji przepisów wynika, że osoba realizująca receptę, będzie mogła uzupełnić brakujący adres zamieszkania pacjenta, w oparciu o przedstawione przez niego dokumenty, lub – w przypadku ich braku – jego oświadczenie!

Skan dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Według obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie recept, w przypadku realizacji recepty w postaci papierowej, na której przepisano refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, wystawionej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, ten produkt, środek lub wyrób wydaje się po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji (karta EKUZ). Ministerstwo zdrowia postanowiło uzupełnić jednak ten zapis na wzór wcześniejszego rozporządzenia i ponownie wprowadzić obowiązek zamieszczenia skanu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 7 ustawy o SIOZ, a w przypadku braku technicznej możliwości, po wykonaniu kopii tego dokumentu.

Apteka nie będzie weryfikować uprawnień osób nieubezpieczonych

W obowiązującym rozporządzeniu znajduje się zapis mówiący o tym, że „produkty lecznicze dla osób nieubezpieczonych posiadających uprawnienia, o których mowa w art. 96a ust. 8 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne, wydaje się po okazaniu dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. W projekcie nowelizacji ministerstwo zdrowia uchyla ten zapis w całości.

Opracowanie: ŁW

Projekt rozporządzenia dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia

Tagi:
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych