Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 22 maja 2018

Aptekarze oburzeni. Kolejne rozporządzanie Ministra Zdro…

Artykuł pochodzi z serwisu

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w końcu projekt rozporządzenia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Dokument już wywołuje kontrowersje wśród farmaceutów, którzy na jego mocy stracą swoje uprawnienia…

Aby wydać pacjentowi słabszy lek, pracownik apteki będzie musiał kontaktować się z osobą, która receptę wystawiła (np. pielęgniarką). (fot. Shutterstocj)

Na rozporządzenie, którego projekt opublikowano wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym, środowisko aptekarskie czekało od ponad miesiąca. Miało ono bowiem uzupełnić braki wcześniejszego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Przypomnijmy, że wraz z jego wejściem w życie pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości dzielenia opakowań leków. Ministerstw Zdrowia zapewniało, że stosowny przepis znajdzie się w innym akcie normatywnym, tj. wówczas przygotowywanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sporządzania leków aptecznych lub recepturowych oraz wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (czytaj więcej: Od wczoraj nie można dzielić opakowań leków? Ministerstwo zdrowia informuje…).

To projekt tego właśnie rozporządzenia, końcu opublikowano w Rządowym Centrum Legislacyjnym. I rzeczywiście znalazły się w nim zapisy dopuszczające dzieleni opakowań takich produktów leczniczych jak:

 • antybiotyki do stosowania wewnętrznego
 • w postaci przeznaczonej do podawania pozajelitowego
 • w postaci do podawania wziewnego
 • posiadających kategorię dostępności „Rpw”
 • zawierających substancje psychotropowe z grup III-P, IV-P lub środki odurzające z grupy II-N, określone w ustawnie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

W nowym rozporządzeniu znalazły się jednak też zapisy, które wywołały oburzenie w środowisku aptekarskim. Część wskazuje wręcz, że odbiera ono farmaceutom niektóre uprawnienia. Jednym z przykładów jest m.in. brak możliwości samodzielnego wydania przez osobę realizującą receptę, mniejszej dawki leki niż określono na recepcie.

Przypomnijmy, że obecnie „osoba realizująca receptę lub zapotrzebowanie może wydać produkt leczniczy w dawce mniejszej niż określona na recepcie lub w zapotrzebowaniu, jeżeli dawka ta stanowi wielokrotność dawki, w której produkt leczniczy jest wydawany; ilość substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym w dawce mniejszej ma łącznie odpowiadać ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym w dawce określonej na recepcie lub w zapotrzebowaniu”.

Pracownicy aptek korzystali w tego uprawnienia najczęściej w sytuacjach, gdy pacjent życzył sobie lek w dawce o połowę mniejszej niż przepisana na recepcie, bo np. lekarz i tak kazał stosować pół tabletki lub pacjent miał problem z połknięciem dużej tabletki. Okazuje się, że w projekcie nowego rozporządzenia tego zapisu nie ma. Zamiast tego wprowadzono nowy mówiący, że „dopuszcza się, po porozumieniu z osobą, która wystawiła receptę wydanie z apteki produktu leczniczego o mocy innej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej zawartej w wydawanym produkcie leczniczym odpowiada całkowitej ilości substancji czynnej zawartej w produkcie leczniczym zapisanym w recepcie”.

Taka konstrukcja przepisów sprawia zatem, że aby wydać pacjentowi słabszy lek, pracownik apteki będzie musiał kontaktować się z osobą, która receptę wystawiła (np. pielęgniarką) – wcześniej takiego obowiązku nie było.

Według projektu rozporządzenia pracownik apteki będzie musiał porozumieć się z autorem recepty również w sytuacji, gdy uzna, że konieczna jest zmiana postaci leku. Znajduje się w nim bowiem zapis, iż „dopuszcza się, po porozumieniu z osobą, która wystawiła receptę, wydanie z apteki produktu leczniczego o postaci innej niż określona na recepcie, jeżeli zachowana zostanie równoważność procesów farmakokinetycznych”.

Co ciekawe w przypadku obu powyższych zmian (dawki lub postaci) pracownik apteki będzie zobowiązany do uzyskania zgody osoby odbierającej leki oraz poinformowania jej w formie pisemnej o zmienionym sposobie dawkowania.

Farmaceuci wskazują też, że w nowym rozporządzeniu nadal nie ma zapisów mówiących o tym, że refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne wydaje się z apteki w pełnych opakowaniach.

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Uwagi do niego można w ciągu najbliższych 7 dni. W uzasadnieniu projektu resort zdrowia przyznaje, że rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej – można więc spodziewać się jego procedowania w szybkim tempie. Osobą odpowiedzialną za projekt jest Barbara Walenciuk – pełniąca obowiązku Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Projekt rozporządzenia do pobrania z Rządowego Centrum Legislacyjnego

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Tagi: 


Źródło: mgr.farm

Artykuł Aptekarze oburzeni. Kolejne rozporządzanie Ministra Zdro… pochodzi z serwisu mgr.farm

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz