Aptekarze z Rawicza wygrywają w sądzie, ale... | farmacja.pl

Aptekarze z Rawicza wygrywają w sądzie, ale...

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-11-02 09:14:42 /

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrywał niedawno skargę jednej z rawickich aptek na uchwałę powiatu dotyczącą dyżurów. Sąd ostatecznie stwierdził nieważność uchwały, jednak treść uzasadnienia z pewnością zaniepokoi farmaceutów zaangażowanych w walkę o płatne dyżury aptek.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu trafiła skarga jednej z aptek na uchwałę Rady Powiatu Rawickiego, która dotyczyła określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Apteka twierdziła, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa, gdyż nie znalazło się w niej uzasadnienie wyjaśniające, dlaczego Rada nie wzięła pod uwagę negatywnej opinii Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. W skardze zwrócono też uwagę, że Rada Powiatu nie zainteresowała się również możliwościami apteki, naruszając konstytucyjne prawo własności, prowadzenia działalności gospodarczej oraz do bezpiecznych warunków pracy, bowiem wymóg pracy w liczbie godzin przekraczających cywilizowane normy zagraża życiu i zdrowiu osób prowadzących apteki jednoosobowo albo niezatrudniających dodatkowych dwóch mgr farmacji na aptekę.

Sąd wskazał, że procedura podejmowania uchwały ustalającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych określona w art. 94 ust. 2 ustawy przewiduje jedynie zasięgnięcie opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Procedura ta nie przewiduje, by uchwałodawca zwracał się o opinię do przedsiębiorców i farmaceutów.

- Organ podejmując uchwałę nie może nadto brać pod uwagę hipotetycznych trudności, jakie może mieć podmiot prowadzący aptekę w zrealizowaniu obciążającego go, a wynikającego z art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne obowiązku obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. Zapewnienie obecności takiej osoby jest jedynie kwestią organizacyjną i sposób jej rozwiązania zależy jedynie od decyzji podmiotu prowadzącego aptekę - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W uzasadnieniu wyroku czytamy, że ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w drodze uchwały rady powiatu, niewątpliwie stanowi ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną nie może bowiem samodzielnie wyznaczać ram czasowych jej funkcjonowania. Podkreślenia jednak wymaga, że prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, z istoty rzeczy związane jest z pewnymi ograniczeniami. Wspomniane ograniczenia, dotyczące określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ustanowione zostały w drodze ustawy i były konieczne dla ochrony zdrowia publicznego.

- Niewątpliwie zapewnienie dostępności świadczenia usług farmaceutycznych, w tym także całodobowo, w porze nocnej i dni wolne od pracy mieści się w pojęciu ochrony zdrowia publicznego. Ograniczenie swobody działalności gospodarczej polegające na ustaleniu harmonogramu godzin pracy apteki ogólnodostępnej nie narusza istoty tej wolności. Podmiot prowadzący taką aptekę w godzinach określonych w rozkładzie uchwalonym przez radę powiatu nie jest pozbawiony możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie dotykają go pewne ograniczenia w zakresie czasu funkcjonowania apteki - czytamy w uzasadnieniu wyroku.
WSA w Poznaniu uwzględnił jednak zarzut skarżącej apteki, dotyczący braku uzasadnienia uchwały.

- Skoro samorząd aptekarski wyraził opinię negatywną co do projektu uchwały, organ winien ustosunkować się do tych wniosków i ocen i wyjaśnić dlaczego nie uwzględnia uwag wskazanych podmiotów stwierdzających m.in., że potrzeby ludności nie uzasadniają przyjętego harmonogramu dyżurów. W ocenie Sądu konieczne jest wskazanie w uzasadnieniu uchwały przesłanek, jakimi kierowała się Rada przy jej podejmowaniu. Wymóg ten należy łączyć z obowiązkiem działania organów administracji publicznej na podstawie prawa, co w połączeniu z zasadą zaufania do organów samorządowych, rodzi po stronie władzy publicznej obowiązek motywowania jej rozstrzygnięć, jako elementu jawności działania władzy publicznej - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Zdaniem Sądu, Rada Powiatu może skorzystać z konsultacji i uwzględnić stanowisko właścicieli aptek, jednak nie jest to wymagane.

- Przeciwdziałaniu ewentualnej arbitralności i dowolności w ustaleniu czasu pracy aptek służyć ma obowiązek uzyskania opinii podmiotów, o których mowa w art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego. W przypadku uzyskania opinii negatywnej bądź też uwag do projektu, organ winien w przypadku zarówno uwzględnienia, ale zwłaszcza w przypadku ich nieuwzględnienia dać temu wyraz z uzasadnieniu uchwały - uznał WSA w Poznaniu.

Zdaniem Sądu wprawdzie opinia Okręgowej Rady Aptekarskiej odnośnie grafiku dyżurów aptek nie ma charakteru wiążącego, niemniej jednak, skoro ustawodawca zobowiązał organ do zasięgnięcia takiej opinii musi ona być przedmiotem oceny organu uchwałodawczego - podobnie jak opinie wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Jeżeli wskazane opinie w niniejszej sprawie są sprzeczne organ powinien wyjaśnić w uzasadnieniu z jakich przyczyn wybiera jedną, a nie uwzględnia drugiej. Podobnie należy ocenić konsultację ze środowiskiem aptekarskim. Niewątpliwie ustawodawca odniósł wymagane opinie do wymienionej w tym przepisie przesłanki potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

- Organ nie uzasadnił merytorycznie swojej decyzji i nie wykazał, że wypełnił przesłankę z powołanego art. 94, a jednocześnie, że obciążenie aptek w sposób wskazany w uchwale jest uzasadniony wyżej wymienioną przesłanką - podsumowuje swój wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ostatecznie uchylając uchwałę rady powiatu, ale tylko w skarżonej część, a więc dotyczącej umieszczenia w niej apteki, która złożyła skargę.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj