Autor: Monika Lopata

REKLAMA

Wśród zarejestrowanych preparatów najczęściej nie ma produktów, dla których droga podania określona w Charakterystyce Produktu Leczniczego wskazywałaby na możliwość bezpośredniego podania do żołądka lub jelita. W tej sytuacji lekarze, farmaceuci i pielęgniarki najczęściej decydują się na zastosowanie dostępnych, doustnych postaci leków.

Ankieta dot. braków leków na rynku europejskim przeprowadzona przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (ang. The European Association of Hospital Pharmacists; skrót EAHP) w 2018 roku pozwoliła na zgromadzenie informacji i doświadczeń farmaceutów szpitalnych z całej Europy.

Problem braku leków staje się problemem o charakterze globalnym, coraz częściej dotykającym farmaceutów szpitalnych. W tym celu Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (European Association of Hospital Pharmacists, skrót: EAHP) od 2012 roku przeprowadza okresowe badania o zasięgu ogólnoeuropejskim, których celem jest zgromadzenie informacji na temat pojawiających się transgranicznych czasowych braków w dostępie do leków. Także w tym roku w dniach 19 marca  - 11 czerwca EAHP zbierało wśród farmaceutów szpitalnych informacje dot. braku leków na rynku europejskim.

Prowadzenie proaktywnej oceny ryzyka w oparciu o kliniczne potrzeby pacjentów, stanowiło jeden z kluczowych tematów poruszanych w trakcie Academy Seminar organizowanej przez EAHP.

Wzór umowy przetargowej jest wg powszechnej praktyki integralną częścią dokumentacji przygotowywanej na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego. W związku z tym do ogłoszonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia najczęściej zostaje dołączony dokument, który stanowi wzór umowy lub jest zapisem istotnych postanowień, które znajdą się w umowie podpisywanej z oferentem/oferentami po rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania.

Farmaceuci szpitalni w różnym stopniu mogą angażować się w przygotowanie postępowania przetargowego w zależności od wewnętrznych procedur obowiązujących w miejscu ich zatrudnienia.

Poza stworzeniem rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, farmaceuci szpitalni są także bardzo często odpowiedzialni za ustalenie wartości zamówienia w trakcie przygotowania postępowań przetargowych.

Szpitale publiczne jako jednostki finansowane ze środków publicznych zobowiązane są do realizacji zakupów w oparciu o zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne istnieje możliwość dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy bez konieczności uzyskania dla nich pozwolenia dopuszczenia do obrotu - tzw. import docelowy.

Ustawa Prawo Farmaceutyczne w sposób precyzyjny reguluje kwestie związane z reklamą produktów leczniczych na terenie naszego kraju.