Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl

REKLAMA

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaaprobowała terapię doustną talazoparibem (Talzenna), inhibitorem polimerazy poli (ADP-rybozy) (PARP) u pacjentów z zaawansowanym rakiem piersi BCRA+.

Narodowy Instytut Leków zaprasza na cykl wykładów naukowych w ramach powołanej przez Dyrektora NIL Szkoły Eksperckiej.

Władze UE zdecydowały zwiększyć nadzór nad chińską firmą Zheijiang Huahai po inspekcjach europejskich i amerykańskich, które ujawniły słabości w zarządzaniu jakością w zakładzie Chuannan w Linhai w Chinach.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zamieściła w komunikacie na swojej witrynie internetowej plan spotkania Rady Przejrzystości 39/2018.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny organizuje 13 listopada w Warszawie konferencję poświęconą aktualnym wymaganiom prawnym dla wytwarzania ATMP-HE - produktów leczniczych terapii zaawansowanej wyjątków szpitalnych

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła rywaroksaban (Xarelto) w skojarzeniu z aspiryną w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową (CAD) lub chorobą tętnic obwodowych (PAD).

W dniu 15.10.2018r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją nr 109/WC/2018 zarządził wycofanie z obrotu serii produktu Flexbumin.

Nowe badania sugerują, iż choć pacjenci z migotaniem przedsionków (AF) doświadczają szybszego globalnego spadku poznawczego i mają zwiększone ryzyko demencji w porównaniu z osobami w podobnym wieku, którzy nie mają AF, antykoagulanty u tej grupy chorych mogą zmniejszyć to ryzyko.

Wyniki opublikowanych na łamach the New England Journal of Medicine badań wskazują, że aspiryna u zdrowych dorosłych w starszym wieku bez choroby układu sercowo-naczyniowego niekoniecznie przynosi korzyści...

W Dzienniku Ustaw pojawiła się ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych