REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 3 maja 2019

Badania laboratoryjne w diagnozie astmy

Artykuł pochodzi z serwisu

Jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych jest astma oskrzelowa. Choruje na nią około 300 milionów osób na całym świecie. Nieleczona astma obniża jakość życia, a nawet może doprowadzić do śmierci. Jednakże, aby mogła być leczona, najpierw musi zostać prawidłowo zdiagnozowana.

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Astma to przewlekła choroba zapalna, która dotyczy dróg oddechowych. Cierpią na nią zarówno dorośli, jak i dzieci. Przewlekłemu stanowi zapalnemu towarzyszy nadreaktywność oskrzeli, co doprowadza do obturacji ich i wystąpienia objawów takich jak: duszność, świszczący oddech, kaszel i uczucie ściskania w klatce piersiowej. Objawy astmy mogą pojawiać się i znikać, ale stan zapalny występuje nieustannie.

REKLAMA

Astma oskrzelowa może mieć podłoże atopowe, które związane jest z nadmiernym wytwarzaniem immunoglobuliny E w organizmie. Wówczas mamy do czynienia z astmą atopową, alergiczną. Astma o podłożu nieatopowym charakteryzuje się prawidłowym poziomem immunoglobuliny E.

Spirometria

Spirometria jest jednym z najczęściej wykorzystywanych badań w diagnostyce chorób układu oddechowego, a przede wszystkim bezpiecznym i nieinwazyjnym. Pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc. Spirometria wymaga dużego zaangażowania ze strony pacjenta i jego wynik zależy od rzetelnego wykonywania poleceń przekazywanych przez osobę przeprowadzającą badanie. Zadaniem pacjenta jest głęboki wdech, a po nim jak najszybszy i najbardziej intensywny wydech. Kilkakrotne uzyskanie podobnych wyników świadczy o prawidłowym wykonaniu.

Podczas spirometrii oceniana jest nasilona pierwszosekundowa objętość wydechowa (FEV1), natężona pojemność życiowa (FVC) oraz szczytowy przepływ wydechowy (PEF). Bardzo ważnym parametrem jest wskaźnik Tiffenau, czyli iloraz FEV1/FVC%. Dzięki niemu można określić, czy nieprawidłowości są spowodowane zwężeniem oskrzeli, czy występują na skutek zmniejszenia objętości płuc. Wyniki tego badania analizuje lekarz.

Jako badanie uzupełniające wykorzystuje się próbę odwracalności obturacji oskrzeli z zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela. Po podaniu krótkodziałającego β2-mimetyku zauważalny jest wzrost FEV1, ze względu na charakterystyczną dla astmy odwracalność skurczu dróg oddechowych.

Testy alergiczne

Testy skórne służą do określenia czy astma ma podłoże atopowe. Dzięki rozpoznaniu alergii na konkretne alergeny leczenie i kontrola astmy są łatwiejsze. Wykonując testy skórne, nakłada się na skórę roztwór zawierający alergeny i nakłuwa skórę pacjenta. Alergen wchodzi w reakcję z tkankami, przez co pojawia się bąbel i zaczerwienienie. Wystąpienie bąbla o średnicy większej niż 3 mm oznacza obecność przeciwciał swoistych dla danego alergenu. Analiza i interpretacja wyników to zadanie lekarza.

Ważne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. Przed wykonywaniem testów alergicznych należy ostawić na odpowiedni czas leki przeciwhistaminowe, które spowodują zahamowanie powstawania odczynów skórnych. Nie wolno stosować kosmetyków w miejscu, w którym będzie przeprowadzany test.

Próby nadreaktywności oskrzeli

Do diagnostyki astmy oskrzelowej wykorzystywane są także testy prowokacyjne. Najczęstszym parametrem mierzonym w czasie przeprowadzania próby jest nasilona pojemność wydechowa pierwszosekundowa. Do wykonania testu głównie stosuje się metacholinę, histaminę lub zwiększony wysiłek fizyczny. Skurcz mięśni gładkich oskrzeli wywołany przez histaminę jest skutkiem pobudzenia receptorów histaminowych H1, natomiast metacholina pobudza receptory muskarynowe M3.

Pomiar FEV1 wykonuje się w 30. i 90. sekundzie po inhalacji, a następnie oblicza się proc. spadku FEV1. Wynik pozytywny otrzymuje się, gdy wartość FEV1 zmaleje o 20% w stosunku do wartości zmierzonej przed zastosowaniem czynnika bronchospastycznego.

Test wysiłkowy wykonywany jest z wykorzystaniem bieżni lub ergometru rowerowego. Wysiłek powinien trwać od 6 do 8 minut. Po jego zakończeniu wykonuje się spirometrię w 1, 3, 5, 10 i 15 minucie. Zmniejszenie FEV1 o więcej niż 15% lub PEF o więcej niż 20% wartości początkowej jest podstawą do zdiagnozowania astmy.

Więcej na temat astmy znajdziesz tutaj!

Badanie poziomu IgE

Całkowite stężenie immunoglobulin klasy E we krwi oznacza się, aby stwierdzić, czy jest to choroba o podłożu alergicznym. Należy jednak pamiętać, że poziom IgE może być podwyższony nie tylko w przypadku atopowej astmy oskrzelowej, ale także w zakażeniach pasożytniczych, chorobach nowotworowych lub niektórych schorzeniach nerek.

Bibliografia:

 1. Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u osób dorosłych – Wanda Balińska-Miśkiewicz, Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii AM we Wrocławiu
 2. https://www.mp.pl/pacjent/astma/badania.html
 3. https://www.pta.med.pl/dla-alergikow/alergia/diagnostyka/
 4. Podstawy alergologii – Wojciech Mędrala, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006, wyd.1
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz