Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 28 listopada 2017

BAS chwali projekt klauzuli sumienia dla farmaceutów

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski złożyło w maju w Sejmie petycję, […]

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski złożyło w maju w Sejmie petycję, zawierającą żądanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenia do ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne klauzuli sumienia gwarantującej farmaceucie, technikowi farmaceutycznemu, przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której prowadzona jest apteka, lub wspólnikowi spółki prowadzącej aptekę prawo do odmowy wydania produktu leczniczego, o ile wydanie takiego produktu byłoby niezgodne z ich sumieniem. Wyjątkiem od stosowania tak określonej klauzuli wolności sumienia miałby być – zgodnie z przedłożonym projektem ustawy – przypadek nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Przy zaistnieniu tej szczególnej sytuacji, farmaceuta będzie zobowiązany do wydania – na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 PF – produktu leczniczego zastrzeżonego do wydania na receptę, nawet gdyby miało to kolidować z jego wolnością sumienia.

W ujęciu zaproponowanym w projekcie zakres klauzuli sumienia został ponadto rozszerzony w ten sposób, aby zagwarantować kierownikowi apteki, przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której prowadzona jest apteka, lub wspólnikowi spółki prowadzącej aptekę, możliwość odstąpienia od obowiązku posiadania w ogólnodostępnej aptece produktów leczniczych, których wydanie byłoby niezgodne z ich sumieniem.

– Ustawowe uregulowanie zasad korzystania z klauzuli sumienia przez farmaceutów i techników farmacji jest w świetle Konstytucji i prawa międzynarodowego nie tylko dopuszczalne, ale wręcz nakazane – czytamy w opinii BAS. – Brak zagwarantowanej prawnie możliwości powołania się na sprzeciw sumienia przez farmaceutów może powodować naruszenie zasady ochrony godności człowieka i wynikającej z niej konstytucyjnej wolności do działania w zgodzie z własnym sumieniem. Ma to realne odzwierciedlenie w pracy farmaceutów, którzy w swojej codziennej praktyce zawodowej mogą stanąć przed alternatywą: czy powstrzymać się od działania, czy działać niezgodnie z sumieniem np. przy okazji wydania środków antykoncepcyjnych, środków postkoitalnych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, a nawet, jak to ma miejsce w niektórych państwach, w skrajnych przypadkach sporządzenia i wydania mieszanek eutanatycznych14.

Poszanowanie godności farmaceuty, w tym wynikającego z niej prawa do działania w zgodzie z własnym sumieniem, nakłada na państwo obowiązek takiego ukształtowania prawa pozytywnego, aby możliwy był sprzeciw sumienia.

Jednocześnie BAS podkreśla jednak, że prawo do sprzeciwu sumienia powinno ustąpić w przypadku kolizji z dobrami wyższej wartości jak np. życie czy zdrowie. Odmowa realizacji wydania leku z powołaniem się na klauzulę sumienia nie może zatem skutkować narażeniem pacjenta na utratę życia lub zdrowia, podlegających konstytucyjnej ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

– Zgodnie z art. 38 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Z kolei stosownie do art. 68 ust. 1 Konstytucji, każdy ma prawo do ochrony zdrowia – czytamy w opinii BAS.

Tak więc wolność sumienia nie jest wolnością absolutną. W określonych sytuacjach faktycznych ustawodawca może poddać ją ograniczeniom. Zadaniem państwa jest zagwarantować, na poziomie ustawowym, adekwatny mechanizm rozwiązywania sytuacji kolizji między dobrami podlegającymi ochronie prawa.

Zdaniem Biura Analiz Sejmowych projekt nowelizacji, który wpłynął do Sejmu razem z petycją Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski, gwarantuje prawo do odmowy wydania oraz znosi obowiązek posiadania, jak również zapewnienia dostępności produktu leczniczego, jeżeli byłoby to niezgodne z sumieniem wymienionych powyżej kategorii osób. Jednocześnie limituje on możliwość skorzystania z klauzuli sumienia, wyłączając spoza zakresu tej gwarancji przypadki nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Przy zaistnieniu tych szczególnych okoliczności, farmaceuta oraz technik farmaceutyczny będą zobowiązani do wydania – na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 i 4 PF – produktu leczniczego zastrzeżonego do wydania na receptę, nawet gdyby miało to kolidować z ich wolnością sumienia lub wolnością sumienia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której prowadzona jest apteka, lub wspólnika spółki prowadzącej aptekę.

BAS zwraca uwagę jednak, że projekt nie odpowiada na pytanie, co zrobić ma pacjent, który pomimo, iż dysponuje ważną receptą, spotyka się z odmową wydania produktu leczniczego z powołaniem się na klauzulę sumienia.

W ocenie autora opinii BAS, petycja SFKP jest zasadna, z tym że finalne rozwiązanie kwestii kształtu normatywnego klauzuli sumienia przysługującej farmaceutom i innym podmiotom wskazanym w projekcie powinno wiązać się:

– po pierwsze, z jednoznacznym uregulowaniem, iż do produktów leczniczych, których posiadanie, lub zapewnienie dostępności, jest wyłączone ze względu na klauzulę sumienia nie zalicza się produktów leczniczych niezbędnych do odwrócenia nagłego zagrożenia dla życia lub zdrowia pacjenta;

– po drugie, z zagwarantowaniem pacjentowi, który, pomimo, iż dysponuje ważną receptą, spotyka się z odmową wydania produktu leczniczego z powołaniem się na klauzulę sumienia, alternatywnej ścieżki dostępu do produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu w Polsce.

Kwestie te wymagałyby przepracowania w toku ewentualnych, dalszych prac legislacyjnych.

Źródło: sejm.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz