Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 4 listopada 2016

Będą zmiany w projekcie Apteki dla aptekarza

Po poprzednim posiedzeniu Zespołu wpłynęło około 40 uwag do przedstawionego […]

Po poprzednim posiedzeniu Zespołu wpłynęło około 40 uwag do przedstawionego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego. 2/3 z nich dotyczyło zapisów dotyczących zbywalności i dziedziczenia zezwoleń na prowadzenie apteki. Niektóre z uwag miały po kilkanaście stron.

– Przekazane uwagi opierają się o głosy pozytywne i krytyczne, które pojawiały się już na poprzednim zespole – referował poseł Waldemar Buda, przewodniczący Zespołu. – Wiele uwag już na ten moment uważamy za zasadne i nie wykluczamy, że będziemy modyfikować nasz projekt ustawy – przyznał poseł PiS i zapewnił, że Zespół jest otwarty na argumenty, które zostały przedstawione i które padły podczas posiedzenia.

Jako pierwszy podczas posiedzenia zabrał głos wiceprezes NRA – Marek Tomków. – Złożyliśmy całkiem sporo uwag do tego projektu, starając się jednocześnie doprecyzować te wszystkie elementy, które uznaliśmy, że takiego doprecyzowania wymagają.

Tomków zwrócił uwagę, że cały projekt dotyczy wyłącznie nowych aptek, które miałyby powstawać po wejściu nowelizacji w życie. – Znika zatem temat wielokrotnie podnoszony, co do kwestii zbywania, wywłaszczania czy jakichkolwiek odszkodowań.

Jedną z propozycji Naczelnej Izby Aptekarskiej było zawężenie kryterium demograficznego do powiatu – a nie województwa, jak do tej pory. Samorząd aptekarski złożył również propozycję usunięcia z projektu możliwości uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie apteki przez spółki komandytowe.

Dyskusja na temat projektu była burzliwa i trwała ponad dwie godziny. Niestety dyskusja nie obyła się bez personalnych przepychanek i prób dyskredytowania, które nie wnosiły do rozmów nic merytorycznego. Dominowały głosy przedstawicieli sieci aptecznych, którzy podobnie, jak na poprzednim posiedzeniu Zespołu, odrzucali proponowane zmiany w całości kwestionując ich konstytucyjność i legalność. Jednym z najaktywniejszych uczestników spotkania był Leszek Jargan – prezes sieci aptek „Apteka Blisko Ciebie”. Kwestionował on przede wszystkim przepisy dotyczące dziedziczenia zezwoleń na prowadzenie aptek, ale jednocześnie wskazywał na zasadność wprowadzenia ograniczeń demograficznych i geograficznych dotyczących nowych aptek.

Posiedzenie zakończyło się deklaracją Waldemara Budy, że do projektu zostanie wprowadzonych kilka poprawek wynikających ze zgłoszonych uwag i uwzględniających racje obu stron.

– Zespół będzie pracował dalej i będzie poruszał kolejne tematy – zapewnił przewodniczący. – Natomiast jeśli chodzi o projekt tej ustawy, to zależy nam na tym, aby jak najszybciej wdrożyć go w ścieżkę legislacyjną i żeby stał się drukiem sejmowym. Zespół 15 posłów, którzy się pod tym projektem podpiszą, bez zbędnej zwłoki złoży go w Sejmie.

Poseł Buda przypomniał, że każdy projekt – zarówno rządowy jak i poselski – jest procedowany również w komisjach sejmowych. Podobnie będzie również w tym przypadku. – Wrócimy na podobnie forum przy udziale członków którejś z komisji – zapewnił przewodniczący. – Zakładam, że będzie to sejmowa Komisja Zdrowia, ale być może będą to dwie połączone Komisje. Wówczas również będziemy te argumenty przedstawiać. Jak będzie ostatecznie ten projekt wyglądał zależy od większości parlamentarnej.

Transmisja z posiedzenia do obejrzenia poniżej:

Źródło: sejm.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz