Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 24 października 2018

Benzodiazepiny powiązane z ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera

Artykuł pochodzi z serwisu
Choroba Alzheimera dotyka dziś 2% populacji w wieku między 65-69 lat. Wśród 90-latków zachorowalność sięga już 40%. W związku ze zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa, odsetek ten z roku na rok ciągle rośnie.

Przyczyny rozwoju tej choroby wciąż nie są dokładnie poznane, jednak dzięki najnowszym badaniom fińskich naukowców- do nielicznych, znanych nam czynników ryzyka zaliczyć dziś można również długotrwałe stosowanie benzodiazepin i leków pokrewnych. Mimo, że udowodniono stosunkowo niewielkie ryzyko zachorowania związane z ich stosowaniem, biorąc pod uwagę powszechność zażywania benzodiazepin wśród osób starszych, nawet niewielki wzrost ryzyka może być poważnym problemem w skali całej populacji.

Benzodiazepiny to grupa leków o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym i przeciwdrgawkowym. Ich skuteczność w tych wskazaniach zmniejsza się w ciągu tygodni lub miesięcy, jednak ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych pozostaje przez cały okres ich stosowania. Benzodiazepiny wykazują negatywny wpływ na zdolności intelektualne, pamięć i funkcje poznawcze, zwiększając ryzyko demencji. Główne ryzyko długotrwałego stosowania tych leków wiąże się z rozwojem tolerancji i uzależnienia. Po ich odstawieniu dochodzi do objawów zespołu abstynencyjnego w postaci lęku, bezsenności, drżenia mięśniowego i depresji. Niestety pomimo zagrożeń które ze sobą niosą, są to leki bardzo powszechnie stosowane, szczególnie w geriatrii. Około 2% populacji w USA zażywa benzodiazepiny jako leki nasenne lub uspokajające regularnie od 5-20 lat.  Badania przeprowadzone w ramach narodowego projektu MEDALZ opublikowane przez fińskich naukowców z University of Eastern Finland w Kuopio, w Acta Psychiatrica Scandinavica w maju bieżącego roku, dotyczą danych na temat wszystkich obywateli Finlandii, u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera w latach 2005-2011 (70 719 osób) oraz przyjmowania przez nich benzodiazepin przez okres kilku lat. W badaniach została uwzględniona także grupa kontrolna licząca 282 862 pacjentów. Naukowcy dowiedli, że stosowanie benzodiazepin oraz tzn. leków „Z” (niebenzodiazepinowe związki nasenne, do których należą zolpidem, zaleplon, zopiklon) wiąże się z 6% wzrostem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera, niezależnie od ich dawki i okresu półtrwania. Skumulowana zależność od dawki została wyeliminowana, ponieważ związek ten mógł być przynajmniej częściowo spowodowany przez inne stosowane leki lub przez samą chorobę.

Około 2% populacji w USA zażywa benzodiazepiny jako leki nasenne lub uspokajające regularnie od 5-20 lat.

Inne badania, przeprowadzone w roku 2014 przez uczonych z Uniwersytetu w Bordeaux we Francji, na znacznie mniejszej grupie- 1800 pacjentów wykazały, że osoby, które stosowały benzodiazepiny przez okres dłuższy, niż trzy miesiące byli o 51 procent bardziej narażeni na rozwój choroby Alzheimera w porównaniu do ludzi, którzy nigdy nie stosowali tych leków. Ryzyko było prawie dwukrotnie większe, gdy benzodiazepiny  były zażywane dłużej niż sześć miesięcy. Naukowcy jednak sugerowali wówczas, że pacjenci we wczesnym stadium choroby Alzheimera mogą doznawać objawów takich, jak zaburzenia snu i lęk. Tym samym istnieje więc możliwość, że stosowanie benzodiazepin wynikało z występowania objawów choroby Alzheimera i nie stanowiło przyczyny jej rozwoju. W badaniach nie zaobserwowano natomiast zwiększonego ryzyka rozwoju choroby wśród osób starszych, którym przepisano leki zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, tj. gdy przyjmowano je nie dłużej niż miesiąc w przypadku bezsenności i nie dłużej niż trzy miesiące w celu złagodzenia objawów lękowych.

Chociaż najnowsze dane wskazują, że stosowanie benzodiazepin jest powiązane jedynie z kilkuprocentowym wzrostem ryzyka rozwoju choroby Alzheimera, należy zawsze uwzględnić korzyści i zagrożenia, a także poinformować pacjenta o działaniach niepożądanych wynikających z ich stosowania.

 

 

 

Artykuł Benzodiazepiny powiązane z ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz