Bezpieczeństwo farmaceutyczne kraju | farmacja.pl

Bezpieczeństwo farmaceutyczne kraju

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-19 09:15:34 /

Nielegalny wywóz leków wkrótce przestanie się opłacać - twierdzi Wiceminister Zdrowia Krzysztof Łanda i wyjaśnia szczegóły zmian, jakie resort zdrowia planuje wprowadzić w najbliższych miesiącach.

W odpowiedzi na interpelację posła Krzysztofa Sitarskiego, która dotyczyła bezpieczeństwa farmaceutycznego w kraju w kontekście mechanizmu odwróconego łańcucha dystrybucji, Krzysztof Łanda zdradził nad jakimi rozwiązaniami tej sytuacji pracuje obecnie resort zdrowia.

- W chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy – Prawo farmaceutyczne. Jednym z kluczowych jej założeń jest pionizacja struktur Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz wzmocnienie uprawnień inspekcji i inspektorów - wyjaśnia Łanda. - Celem wprowadzenia tych zmian jest wzmocnienie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi oraz walka z tzw. „odwróconym łańcuchem dostaw”. Projekt zakłada, iż wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą podlegać merytorycznie i funkcjonalnie Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne będą wyłączone ze struktur urzędów wojewódzkich i staną się jednostkami budżetowymi.

Wiceminister Zdrowia wyjaśnia też, że projekt przewiduje zwiększenie uprawnień inspektorów poprzez m.in. możliwość dokonywania przeszukania pomieszczeń i pojazdów, w których mogą znajdować się leki jak i możliwość uzyskania asysty Policji oraz współpracę ze służbami np. ABW, CBA, straż graniczna czy służby celne. Obecnie procedowany jest również projekt o zmianie ustawy refundacyjnej, który daje organom Inspekcji Farmaceutycznej dostęp do tajemnicy skarbowej. Jednocześnie trwają także prace nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, które to zmiany pozwolą na ograniczenie procederu nielegalnego wywozu leków poprzez zmniejszenie jego opłacalności, z uwagi za zmniejszenie różnić w cenach leków na poszczególnych rynkach, nie powodując przy tym dodatkowych obciążeń dla płatnika publicznego oraz pacjenta.
Obecnie działający system, który miał zahamować wywóz leków z Polski nie wpłynął na nielegalną gałąź tego procederu. Przypomnijmy, że Główny Inspektor Farmaceutyczny jest zobligowany do bieżącego monitorowania występujących na rynku niedoborów produktów leczniczych, reagowania w przypadkach ich stwierdzenia i nadsyłania cotygodniowych raportów dotyczących sytuacji na rynku leków. Raporty takie są opracowywane przez poszczególnych wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy przedstawiają raporty dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który następnie opracowuje raport zbiorczy i przekazuje go do Ministrowi Zdrowia.

Na podstawie informacji dotyczących dostępności do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przekazanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, podmioty odpowiedzialne, a także apteki i innych uczestników rynku, Minister Zdrowia ogłasza, w formie obwieszczenia, wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, najbardziej zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP.

Podmiot prowadzący obrót hurtowy, chcąc dokonać sprzedaży produktów umieszczonych w obwieszczeniu, innemu podmiotowi działającemu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest do poinformowania Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zamiarze wywozu tego produktu. Główny Inspektor Farmaceutyczny może zgłosić sprzeciw wobec zamiaru wywozu danego produktu za granicę i sprzeciwy takie w praktyce są zgłaszane. Na stronie internetowej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakładce Rejestry/Rejestr sprzeciwów/Zgłoszenie wywozu znajdują się decyzje wraz z uzasadnieniem takich odmów.

Nowe zmiany, zdaniem Krzysztofa Łandy, mają na celu przede wszystkim zwiększenie znaczenia i roli Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, jak i zapewnienie jej skutecznych narzędzi oraz form współpracy z innymi organami mającymi kompetencje w zakresie nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj