REKLAMA
Autor: Redakcja AptekaSzpitalna pl Opublikowano: 15 maja 2019

Bezpieczeństwo pacjentów w badaniach klinicznych

Artykuł pochodzi z serwisu
Z przeprowadzonych badań ankietowych, w których wzięło udział 1836 użytkowników aż 40% osób uważa, że firmy farmaceutyczne przekupują lekarzy, aby wprowadzić nowy lek na rynek. Co drugi z ankietowanych wyraził niechęć w uczestnictwie w badaniach z powodu obawy dotyczącej wystąpienia działań niepożądanych nowego leku. Jak naprawdę wyglądają badania kliniczne i czy uczestnictwo w nich jest niebezpieczne?

Czym są badania kliniczne?

Są to ściśle kontrolowane badania, które oceniają czy nowy lek jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu określonych schorzeń. Badania przeprowadza się na całym świecie – w tym w Polsce. Uczestnikami są zdrowi i chorzy ochotnicy, którzy na czas trwania badań są objęci ścisłą opieką medyczną. Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pacjentowi (uczestnikowi badania) i poszanowania jego praw.

Jakie badania prowadzi się w Polsce?

W Polsce największy odsetek stanowią badania z zakresu onkologii (29%). W dalszej kolejności znajduje się neurologia (11%), dermatologia (8,5%), gastroenterologia (7%), kardiologia (5%), reumatologia (4%), choroby płuc (5%), diabetologia (3,5%), nefrologia (3%), psychiatria (4%), ginekologia (2%) i okulistyka (2%). Badania z udziałem dzieci stanowią 6,5%.

Według Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bieżący rok może stać się rekordowym pod względem złożonych wniosków o realizacje badań, gdyż w pierwszym półroczu złożono o 40 proc. więcej wniosków niż w latach ubiegłych.

REKLAMA

Z jakich etapów składają się badania kliniczne?

 • I faza – badania tej fazy prowadzone są wyłącznie na zdrowych ochotnikach. Mają na celu określenie bezpieczeństwa badanego leku. Opisuje się toksyczność, dawki minimalne i maksymalne oraz inne parametry farmakokinetyczne i farmakologiczne (np. metabolizm, wydalanie, a także interakcje z innymi lekami).
 • II faza – uczestnikami tej fazy są chorzy, u których ocenia się skuteczność leczenia danej choroby i bezpieczeństwo stosowania badanej substancji. Bada się zależność efektu leczenia od dawki, a także porównuje się efekt między nowym lekiem a placebo.
 • III faza – badanie prowadzi się na dużej populacji chorych (kilkaset lub nawet kilka tysięcy osób). Badacze ostatecznie potwierdzają skuteczność badanej substancji w leczeniu danej choroby i jednocześnie sprawdzają bezpieczeństwo nowej terapii. Weryfikuje się także, czy nowy lek jest skuteczniejszy od dotychczas stosowanego standardowego leku.
 • IV faza – prowadzone są po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu. W tym etapie określa się, czy lek jest bezpieczny we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta i dla wszystkich grup chorych.

Bezpieczeństwo badań

Profesor Wiesław Jędrzejczak, były konsultant krajowy w dziedzinie hematologii tłumaczy, że aby osiągnąć korzyści, trzeba narazić się nawet na minimalne ryzyko. Dodaje, że jeśli lek nie posiada działań niepożądanych, prawdopodobnie nie wykazuje działania leczniczego. Procedura prowadzenia badań klinicznych jest tak skonstruowana, że w sposób maksymalny ogranicza i minimalizuje ryzyko. Aby lek został dopuszczony do badań na ludziach, musi najpierw przejść pozytywne próby na zwierzętach.

REKLAMA

Korzyści dla pacjentów

Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych mają zagwarantowane świadczenia medyczne, które są prowadzone „od ręki”, bezpłatnie i według najwyższych standardów.

Badania kliniczne mogą być prowadzone w wielu ośrodkach – nie tylko uniwersyteckich. W wyniku monitorowania długofalowych działań nad substancją okazywało się, że pacjenci nie odnosili takich samych efektów zdrowotnych po wyjściu cząsteczki z fazy badań klinicznych i udostępnieniu ich szerzej. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – byli „lepiej zaopiekowani”.

Każdy uczestnik badania klinicznego ma dostęp do szeregu badań w celu kontroli stanu zdrowia, które w poziomie dostępności dla każdego pacjenta mogą być postrzegane jako limitowe.

Źródło: politykazdrowotna.com

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz