REKLAMA
Autor: Monika Lopata Opublikowano: 4 stycznia 2019

Braki leków w Europie cz.2

Artykuł pochodzi z serwisu
Ankieta dot. braków leków na rynku europejskim przeprowadzona przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (ang. The European Association of Hospital Pharmacists; skrót EAHP) w 2018 roku pozwoliła na zgromadzenie informacji i doświadczeń farmaceutów szpitalnych z całej Europy.

Wpływ braków leków na opiekę zdrowotną nad pacjentem

Jak podkreślił Prezydent EAHP Petr Horak: problemy, które wywołane są przez pojawiające się okresowo niedobory leków stanowią poważne zagrożenie dla opieki nad pacjentem. Tego samego zdania byli respondenci ankiety, z których ponad połowa (aż 59%) wskazała, że braki leków wywołują opóźnienia w udzieleniu opieki zdrowotnej. Ponadto niedobory leków wg ankietowanych mają także wpływ na jakość prowadzonych świadczeń zdrowotnych. Aż 31% farmaceutów odpowiedziało, że w wyniku braków leków doszło do przerwania prowadzonego leczenia.

Skutkiem czasowej niedostępności niektórych produktów leczniczych są także pojawiające się błędy w leczeniu (wskazane przez 25% ankietowanych) oraz konieczność prowadzenia terapii „mniej optymalnych” (wspomniane także przez 25% farmaceutów). 1% ankietowanych farmaceutów wskazało śmierć pacjenta jako efekt braku dostępu do konkretnych produktów leczniczych.

W jednej z części ankiety farmaceuci zostali zapytani czy zgadzają się z następującym stwierdzeniem: „Braki leków w moim szpitalu mają negatywny wpływ na opiekę nad pacjentami”. Spośród 969 osób, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie jedynie 8% i 1% odpowiednio nie zgadzało się lub zdecydowanie nie zgadzało się z tym stwierdzeniem. 13% odpowiadających nie było pewnych, ale aż 47% respondentów zgadzało się i 31% zdecydowanie zgadzało się z takim stwierdzeniem. To pokazuje, że farmaceuci szpitalni nie tylko postrzegają braki leków jako czynnik, który wpływa na wykonywane świadczenia zdrowotne, ale przede wszystkim zwracają uwagę na jego negatywny wpływ na prowadzenie opieki nad pacjentami.

REKLAMA

Poza wymienionymi powyżej negatywnymi dla pacjentów skutkami braków leków farmaceuci podali także szereg innych takich jak:

REKLAMA
 • wydłużenie czasu pobytu w szpitalu,
 • niepowodzenie leczenia,
 • konieczność transportu do innego szpitala, w którym lek jest dostępny,
 • wystąpienie działań niepożądanych lub większej toksyczności;,
 • nieplanowane ponowne przyjęcie do szpitala po poprzedniej hospitalizacji.

Wspomniane przez farmaceutów szpitalnych trudności w zapewnieniu właściwej opieki zdrowotnej stanowią nie tylko zagrożenie dla pacjentów, ale są także dodatkowym obciążeniem dla budżetu szpitala, który i tak w wielu przypadkach jest już bardzo ograniczony.

Ocena wpływu braków leków na budżet szpitala

W przeprowadzonej ankiecie zwrócono uwagę na możliwe problemy finansowe szpitali, które mogą być skutkiem braków leków. Także w tej kwestii farmaceuci zostali zapytani czy zgadzają się z następującym stwierdzeniem: „Braki leków w moim szpitalu mają negatywny wpływ na mój ogólny budżet”. Ze stwierdzeniem zgodziło się 43% respondentów, a 38% zdecydowanie się zgodziło. 13% odpowiadających farmaceutów nie było pewnych odpowiedzi, a jedynie 5% i 1% odpowiednio nie zgadza się i zdecydowanie nie zgadza się ze stwierdzeniem.

Wśród krajów, z których ponad połowa udzielających odpowiedzi farmaceutów zdecydowanie zgodziła się z powyższym zdaniem były:

 • Wielka Brytania,
 • Albania,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Holandia,
 • Irlandia.

Problemy ekonomiczne związane z pojawiającymi się okresowo brakami leków wynikają nie tylko z wymienionych powyżej trudności w prowadzeniu opieki nad pacjentem. Obciążeniem dla budżetu jest także konieczność poświęcania dodatkowego czasu farmaceutów szpitalnych i innych pracowników szpitala na radzenie sobie z problemami związanymi z brakiem leków. Finansowym obciążeniem jest również prowadzenia terapii alternatywnej z użyciem leków, których cena może być wyższa niż terapii standardowej. Aż 63% respondentów przyznaje, że dokonanie zakupu produktów leczniczych od innego dostawcy jest obarczone koniecznością poniesienia wyższych kosztów. W tym aż 17% przyznało, że taki zakup wiąże się zawsze z wyższą ceną. Jak pokazują wyniki ankiety wg farmaceutów szpitalnych braki w dostępie do leków poza możliwymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjentów stanowią także zagrożenie dla płynności finansowej szpitali i ogólnego budżetu.

Raportowanie braków leków na rynku

Jak podkreśla Prezydent EAHP Petr Horak rozwiązywanie problemów związanych z brakiem leków wymaga opracowania odpowiedniej strategii komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w łańcuchu dostaw. Przekazywanie informacji o pojawiających się brakach pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi odbiorcami produktów leczniczych w całym łańcuchu dystrybucyjnym jest bardzo ważnym elementem wspierającym w radzeniu sobie z pojawiającymi się niedoborami leków na rynku. Jak wynika z ankiety w niektórych krajach funkcjonują systemy zgłaszania braków leków.

67% respondentów przyznało, że w ich kraju raportuje się braki leków. Co ciekawe, w ankiecie zdarzało się, że farmaceuci z tego samego kraju na pytanie dotyczące funkcjonowania systemu zgłaszania braków leków w ich państwie udzielali przeciwnych względem siebie odpowiedzi. Jest to dowód na to, że część farmaceutów nie jest świadoma istnienia takich raportów lub przydatność zebranych informacji w codziennej praktyce farmaceutów szpitalnych jest ograniczona.

W większości krajów raportowanie odbywa się za pomocą utworzonych specjalnie w tym celu stron internetowych. Informacje o brakach leków dostarczane są zazwyczaj przez szpitale i przemysł farmaceutyczny. Kompletność zebranych danych i ich jakość różni się w zależności od kraju. Potwierdzeniem tego jest fakt, że jedynie 56% odpowiadających farmaceutów uważa, że ich krajowy system raportowania braków leków działa w sposób efektywny. Negatywnie swój system krajowy oceniła m.in. Słowenia, zwracając przede wszystkim uwagę na problemy w korzystaniu z otrzymywanego raportu, który jest mało czytelny i wielostronicowy. Sprawne wyszukiwanie potrzebnych informacji jest więc znacznie utrudnione. Farmaceuci z Niemiec wskazywali na niekompletność raportów o brakach leków w ich kraju, co wynika m.in. z braku obowiązkowego zgłaszania wszystkich pojawiających się niedoborów. Dla odmiany farmaceuci z Holandii w większości wyrazili aprobatę dla swojego krajowego systemu raportowania braków leków. Krajowa organizacja farmaceutów w Holandii publikuje listę aktualnych niedoborów i możliwych alternatyw, a umieszczone na niej informacje są aktualizowane codziennie. To pokazuje, że w różnych krajach Europy funkcjonują już rozwiązania, które dla farmaceutów szpitalnych mogą stanowić wsparcie w rozwiązywaniu problemów pojawiających się wskutek braków leków.

Rozwiązanie problemu na poziomie ogólnoeuropejskim?

Kompleksowość zagadnienia braków leków powoduje, że trudności w rozwiązaniu problemów będących efektem pojawiających się niedoborów są bardzo duże. W tym celu w części ankiety zadano farmaceutom pytanie o ewentualne rozwiązania systemowe i polityczne, które ich zdaniem należałoby wspierać.

43% farmaceutów szpitalnych odpowiadających w ankiecie uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie europejskiego katalogu braków leków przy wsparciu Europejskiej Agencji Leków. 43% respondentów nie wybrało żadnej z proponowanych w ankiecie opcji. Pozostali uważali, że dobrym rozwiązaniem może być utworzenie Grupy Specjalnej w Europejskiej Agencji Leków lub zaangażowanie w działanie programu COST 15105.

Farmaceuci chcieliby także jasno określonej w prawie odpowiedzialności dla producentów leków za wczesne informowanie o nadchodzących problemach w dystrybucji; prowadzenia kompleksowej bazy danych dot. braków przez Europejską Agencję Leków; prowadzenia dochodzenia w sprawie przyczyn pojawiających się braków i corocznego sprawozdania w zakresie tego problemu na szczeblach krajowych i europejskim.

Takie odpowiedzi wskazują, że pojawiające się niedobory leków są zjawiskiem o zasięgu globalnym, a problemy europejskich farmaceutów szpitalnych w tej kwestii są do siebie bardzo zbliżone. Mając jednak na uwadze złożoność tego problemu i jego wpływ na bezpieczeństwo terapii pacjentów, wydaje się, że znalezienie właściwych rozwiązań będzie wymagało zaangażowania i wsparcia ze strony wielu organizacji, w tym także organizacji o zasięgu międzynarodowym.

 

Materiały źródłowe:

http://www.eahp.eu/practice-and-policy/medicines-shortages/2018-medicines-shortage-survey

Przeczytaj również: Braki leków w Europie cz.1

Cytuj ten artykuł jako:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ