REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 12 czerwca 2018

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o punktach "twardych" farmaceutów

Artykuł pochodzi z serwisu

W opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego interpretacja przepisów jest jednoznaczna. Nie ma możliwości zdobywania przez farmaceutów punktów „twardych” w ramach kursów realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej. Tym samym opinia CMKP jest zbieżna z interpretacją Ministerstwa Zdrowia. Z tą jednak nie zgadza się Naczelna Izba Aptekarska…

Spór o możliwość zdobywania punktów „twardych” przez internet nadal trwa. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Redakcja MGR.FARM poprosiła Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zdobywania „twardych” punktów edukacyjnych przez farmaceutów za pośrednictwem internetu. Kwestia ta w ostatnim czasie podzieliła Ministerstwo Zdrowia i Naczelną Izbę Aptekarską. Resort zdrowia jednoznacznie stwierdził, że punkty zdobywane przez farmaceutów w ramach kursów internetowych, nie mogą być traktowane jako tzw. „twarde” (czytaj więcej: MZ: Punkty „twarde” farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem). Samorząd aptekarski jednak utrzymuje, że taka możliwość istnieje i przyznanie tych punktów jest uprawnieniem okręgowych rad aptekarskich (czytaj więcej: NIA nie zgadza się z interpretacją Ministerstwa Zdrowia ws. „punktów twardych”).

O opinię w tej kwestii postanowiliśmy poprosić dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), którego jednym z zadań jest powoływanie zespołu ekspertów opracowujących ramowy program kursów odbywanych przez farmaceutów. Na wstępie uprzedzono nas, że opinia CMKP w powyższej kwestii może mieć jedynie charakter pomocniczy, gdyż zgodnie z art. 107b. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego i szkolenia ciągłego, o którym mowa w art. 107zf, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zwraca uwagę, że treść § 3. ust. 1 pkt 1 do 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, wskazuje na możliwość realizacji obowiązku ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, między innymi, poprzez udział farmaceuty w trzech różnych typach kursów.

– Należy jednak zauważyć, że ani ten przepis, ani żaden inny nie nakłada na organizatora kursu obowiązku zakończenia go sprawdzianem weryfikującym wiedzę. Prawodawca przyjmuje zatem jako zasadę, że żaden z przywołanych w pkt 1 – 3 rodzajów kursów nie musi obligatoryjnie kończyć się sprawdzianem weryfikującym wiedzę. W równym stopniu dotyczy to kursów wymienionych w pkt 1 i 3 jak i w pkt 2 – przypomina CMKP. – Natomiast z określonych względów prawodawca nałożył na farmaceutów, a nie na organizatorów kursów, dodatkowy wymóg polegający na obowiązku zdobycia przez te osoby, nie mniej niż 50 pkt w ramach ściśle określonych prawem, wybranych form kursów, tj. wyłącznie kursów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz w pkt. 3, a także postawił dodatkowy warunek, mianowicie taki, że kursy te muszą być zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę.

– W świetle powyższego, w opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, interpretacja ww. przepisów jest jednoznaczna. Wykładnia gramatyczna tych przepisów bez wątpienia wskazuje, na obowiązek zdobycia przez farmaceutę określonej liczby punktów edukacyjnych w formach kształcenia bardzo precyzyjnie wskazanych i opisanych w przepisach, tj. w trybie kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń lub odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego i zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę – pisze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Tym samym, aktualna treść przepisów ww. rozporządzenia uniemożliwia włączenie do puli 50 punktów za kursy zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę, punktów uzyskanych przez farmaceutów poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem i zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę.

To stanowisko jest zbieżne z interpretacją przedstawioną niedawno przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, który wskazywał m.in. na potencjalne ryzyka związane z realizacją kursów prowadzonych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem, jak chociażby brak możliwości kontrolowania samodzielnego zdobywania wiedzy przez farmaceutów.

– Stwarza to sposobność do zdobywania ww. punktów przez osoby trzecie, mające dostęp do platformy internetowej, a wpisywania ich na korzyść danego farmaceuty. Dlatego też w opinii Departamentu, mając na uwadze dbałość o wysoką, jakość kształcenia i efektywne pogłębianie wiedzy przez farmaceutów, odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas – czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia (czytaj więcej: MZ: Punkty „twarde” farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem).

Departament jednoznacznie stwierdził, iż zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę jest niezgodne z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w którym jasno określono, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, które z form ciągłych szkoleń mieszczą się w katalogu kursów, za które farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy.

Do pobrania:

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz