REKLAMA
Autor: Kamil Bąk Opublikowano: 31 maja 2019

Chlorheksydyny glukonian 0,2% w/v – ulotka dla pacjenta

Działanie chlorheksydyny

Chlorheksydyna działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie. Preparat do stosowania zewnętrznego ma szerokie działanie wobec zakresu wegetatywnych bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, drożdżaków, grzybów wywołujących grzybice skórne oraz lipofilnych wirusów. Leki z zawartością chlorheksydyny są skuteczne wobec wielu patogenom, które powszechnie występują w jamie ustnej.

Wskazania do stosowania

 • Pomocniczo w leczeniu i zapobieganiu zapalenia dziąseł
 • Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej
 • Po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu, w celu przyspieszenia gojenia dziąseł
 • Wspomaganie leczenia aft oraz zakażeń jamy ustnej drożdżakami

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli:

Dwa razy na dobę. Przez około minutę płukać jamę ustną 10 ml płynu. Płyn należy wypluć.

REKLAMA
 • Przed zabiegiem stomatologicznym – płukać jamę ustną przez jedną minutę 10 ml płynu.
 • Leczenie zapalenia dziąseł – zaleca się kurację trwającą około jeden miesiąc.
 • W przypadku aft oraz drożdżakowego zakażenia jamy ustnej leczenie kontynuuje się przez 48 godzin od uzyskania objawów wyleczenia.
 • Zapalenia jamy ustnej, które są wywołane przez protezy zębowe – należy moczyć protezy dwa razy dziennie w płynie przez piętnaście minut.
 • Nie należy stosować płynu z chlorheksydyną bezpośrednio po umyciu zębów, ze względu na niezgodności ze środkami anionowymi zawartymi w pastach do zębów.
 • Płynu nie stosuje się dłużej niż 4 tygodnie, chyba że lekarz wskazuje inaczej.
REKLAMA

Dzieci powyżej 12 r.ż. i pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku i dzieci powyżej 12 r.ż. Zazwyczaj dawka dla dorosłych jest odpowiednia, chyba że inaczej zaleci lekarz dentysta.

Dzieci poniżej 12 lat

Bez wskazania lekarza, nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12 r.ż.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorheksydynę lub inną substancję pomocniczą zawartą w preparacie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Płyn przeznaczony jest do stosowania w jamie ustnej, do użytku zewnętrznego.
 • Należy chronić oczy i uszy przed kontaktem z preparatem.
 • W przypadku dostania się płynu do oczu, należy je niezwłocznie przemyć wodą.
 • Płynu nie należy połykać.
 • Zaprzestać stosowania preparatu w momencie wystąpienia bólu, opuchnięcia, podrażnienia jamy ustnej. W tych sytuacjach należy skontaktować się z lekarzem.
 • Należy zaprzestać stosowania i zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia obrzęku lub trudności z oddychaniem.
 • Podczas stosowania w jamie ustnej mogą wystąpić przejściowe zanurzenia zmysłu smaku oraz odczuwanie pieczenia, mrowienia, a nawet zdrętwienia języka. Jeśli te objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
 • Należy pamiętać, że po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przebarwienia języka, które ustępują po zaprzestaniu stosowania leku. Mogą także wystąpić przebarwienia zębów i wypełnień. Ważne jest zatem codzienne szczotkowanie zębów.
 • W momencie złuszczania błony śluzowej jamy ustnej, należy rozcieńczyć płyn taką samą ilością wody i wymieszać, co zazwyczaj pozwala na dalsze stosowanie.
 • Chlorheksydyna jest niezgodna z substancjami anionowymi, które występują w pastach do zębów. Przed zastosowaniem leku, po umyciu zębów, należy dokładnie wypłukać jamę ustną wodą.

Interakcje

Chlorheksydyna jest niezgodna z anionowymi substancjami i laurylosiarczanem sodu.

Wpływ chlorheksydyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zgłoszono i nie jest znany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działania niepożądane

Zaburzenia ze strony żołądka i jelit

 • Bardzo często: obłożony język
 • Często: suchość i uczucie pieczenia w jamie ustnej

Zaburzenia układu nerwowego

Często: brak smaku/zaburzenia smaku, ból języka, zaburzenia czucia, parestezje/niedoczulica w obrębie jamy ustnej

Dane uzyskane po wprowadzeniu chlorheksydyny do obrotu

 • Pojedyncze zgłoszenia: przebarwienie zębów i języka
 • Podrażnienie jamy ustnej
 • Złuszczanie się i obrzęk błony śluzowej jamy ustnej
 • Obrzęk ślinianek przyusznych

Zaburzenia układu immunologicznego

 • Pojedyncze zgłoszenia: nadwrażliwość i reakcje anafilaktyczne
 • Zazwyczaj działania niepożądane są na ogół łagodne i mają charakter miejscowy.

Źródło:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ