REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 25 maja 2018

Co z apteką po śmierci wspólnika w spółce?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne… To najczęstsze formy działalności, w ramach których prowadzonych jest obecnie wiele aptek. Co będzie się z nimi działo w przypadku śmierci jednego z partnerów, w obliczu przepisów wprowadzonych przez ‚aptekę dla aptekarza’? Na to pytanie odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia…

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

– Różnice w stosowaniu Prawa farmaceutycznego przez urzędy i brak odpowiedzi na fundamentalne zagadnienie regulujące działalność rynku aptekarskiego świadczą o porażce instytucji państwa w zakresie stanowienia i stosowania prawa. Dlatego też wydaje się uzasadnione moje wystąpienie z interpelacją – twierdził w swojej interpelacji poseł Ireneusz Raś (czytaj więcej: Poseł pyta jak interpretować „aptekę dla aptekarza”?).

W rezultacie w odpowiedzi na interpelację posła Ireneusza Rasia, dotyczącą zmian osobowych w spółkach, które posiadają apteki, Ministerstwo Zdrowia udzieliło wyczerpujących wyjaśnień. Na wstępie resort zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 poz.1577, ze zm.) (dalej: KSH), wśród podmiotów mogących prowadzić aptekę przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2017 poz. 1015) wyróżnia się: wspólników spółki cywilnej, wspólników spółki jawnej, partnerów spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej (komplementariuszy i komandytariuszy), wspólników spółki komandytowo-akcyjnej (komplementariuszy i akcjonariuszy), wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariuszy spółki akcyjnej.

Odnosząc się kolejno do poszczególnych, ww. przypadków Ministerstwo Zdrowia opisuje kolejne przypadki:

OSOBA FIZYCZNA

Zgodnie z art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) (dalej: u.p.f., Prawo farmaceutyczne), jeżeli zezwolenie na prowadzenie apteki zostało wydane na rzecz podmiotu będącego osobą fizyczną, zezwolenie to wygasa w przypadku śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane. Jednocześnie jednak, w ślad za art. 104 ust. 1a u.p.f., należy wskazać, iż w przypadku śmierci osoby fizycznej:

 • zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4 pkt 1, ust. 4a, 4b i art. 101 pkt 2-5 u.p.f.;

 • zezwolenie na prowadzenie apteki nie wygasa przez okres 24 miesięcy od dnia śmierci, jeżeli chociażby jeden z jej spadkobierców spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4a, 4b i art. 101 pkt 2-5 u.p.f.

Odpowiednio natomiast do art. 104 ust. 1b u.p.f., spadkobierca albo spadkobiercy osoby fizycznej, o której mowa art. 104 w ust. 1a, obowiązani są, w terminie 12 miesięcy od dnia jej śmierci, złożyć wniosek do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o dokonanie zmiany w zezwoleniu w zakresie określenia podmiotu posiadającego zezwolenie i wskazać spadkobierców, spełniających odpowiednio wymagania – o których mowa w ust. 1a pkt 1 albo pkt 2 – jako zezwoleniobiorcę. W przypadku, gdy spadkobierca albo spadkobiercy nie wystąpią o dokonanie zmiany w zezwoleniu, wygasa ono z dniem następującym po ostatnim dniu terminu na złożenie wniosku.

SPÓŁKA JAWNA

Analizując przypadek śmierci wspólnika spółki jawnej, należy wskazać na treść art. 64 § 1 KSH, na mocy którego pomimo śmierci wspólnika, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli jej umowa tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią (uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci nastąpić niezwłocznie). Stosownie do art. 60 § 1 KSH, jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. W tym kontekście należy mieć jednak na względzie art. 99 ust. 4 pkt 2 u.p.f., z którego wynika, iż aktualnie status wspólnika w spółce jawnej, której przedmiotem działalności jest prowadzenie apteki, będzie mógł uzyskać wyłącznie spadkobierca, który jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

SPÓŁKA PARTNERSKA

Analogiczne rozwiązanie odnosi się również do przypadku śmierci partnera w spółce partnerskiej. Na mocy art. 99 pkt 1 KSH do jej skutków stosuje się ww. przepisy art. 60 § 1 oraz art. 64 § 1 KSH. Podobnie jak w spółce jawnej, zgodnie z art. 99 ust. 4 pkt 2 u.p.f., status wspólnika w spółce partnerskiej, której przedmiotem działalności jest prowadzenie apteki, będzie mógł uzyskać wyłącznie spadkobierca, który jest farmaceutą posiadającym prawo wykonywania zawodu farmaceuty.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Analizując kwestię śmierci komandytariusza spółki komandytowej, należy pamiętać o art. 124 § 1 KSH, zgodnie z którym śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni natomiast wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców komandytariusza. Na mocy art. 103 § 1 KSH do skutków śmierci komplementariusza stosuje się natomiast przepisy dotyczące śmierci wspólnika spółki jawnej.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, zgodnie z art. 148 § 1 pkt 4 KSH śmierć jej komplementariusza stanowi podstawę rozwiązania w przypadku, gdy jest on jedynym komplementariuszem, a statut nie stanowi inaczej.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Śmierć wspólnika spółki z o.o. należy rozpatrywać w świetle art. 183 KSH. Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. W tym przypadku umowa spółki powinna określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział.

SPÓŁKA AKCYJNA

Odnosząc się natomiast do przypadku śmierci wspólnika spółki akcyjnej, należy wskazać, iż jego akcje powinny podlegać dziedziczeniu na zasadach określonych w prawie spadkowym.

– Podsumowując powyższe należy zauważyć, iż w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2017 poz. 1015) obowiązują przepisy dotychczasowe. Nowelizacja zakłada, iż co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających inne formy prawne niż wskazane w art. 99 ust. 4 u.p.f., a które to podmioty otrzymały zezwolenie na prowadzenia apteki przed zmianą ustawy – odpowiada Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia zaznacza też, że w konsekwencji zmian składu osobowego podmiotów prowadzących aptekę ogólnodostępną, nie może dojść do sytuacji, gdy:

 1. wspólnik lub partner spółki wchodzić będzie w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;
 2. podmiot prowadzić będzie na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzić będą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;
 3. podmiot będzie członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie będą prowadzić na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych;
 4. podmiot, wspólnik lub partner spółki:
  • stanie się wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzić będą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
  • prowadzić będzie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzić będą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
  • będzie członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
  • będzie wchodzić w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

– Przepisy art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 u.p.f. wyrażają zakaz prowadzenia lub kontrolowania aptek w liczbie przekraczającej 1% w skali województwa, natomiast art. 99 ust. 3a u.p.f. stanowi o zakazie prowadzenia lub kontrolowania aptek w liczbie większej niż 4 – pisze Ministerstwo Zdrowia i wskazuje, że w aktualnym brzmieniu przepisy prawa wykluczają powstanie sytuacji, w której spółka osobowa lub kapitałowa posiadająca w dniu wejścia w życie nowelizacji, zezwolenie na prowadzenie więcej niż 4 aptek, miałaby możliwość zwiększenia ich liczby aż do osiągnięcia limitu 1% w danym województwie.

– Należy zauważyć, iż każda zmiana w obrębie wydanego zezwolenia musi respektować założenia nowelizacji oraz przepisy obowiązujące w czasie dokonywania ewentualnych zmian – czytamy w odpowiedzi resortu zdrowia.

Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 19704

Tagi: Artykuł Co z apteką po śmierci wspólnika w spółce? pochodzi z serwisu mgr.farm.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych