REKLAMA
Autor: rx edu pl Opublikowano: 2 września 2018

Często zadawane pytania w związku ze zmianą zasad wystawiania i realizacji recept

Artykuł pochodzi z serwisu

Często zadawane pytania w związku ze zmianą zasad
wystawiania i realizacji recept od 18 kwietnia 2018 r.

1. Czy nowe zasady wystawiania i realizacji dotyczą tylko e-recept?

Odp.: Choć sama ustawa nosi nazwę „Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty”, to odnosi się zarówno do recept elektronicznych, jak i papierowych. Ma ona charakter porządkujący, gdyż zapisy mówiące o e-recepcie pojawiły się w ustawie Prawo Farmaceutyczne już pod koniec 2015 r.

REKLAMA

2. Czy trzeba mierzyć recepty?

REKLAMA

Odp.: Tak, ale tylko te skrajnie małe, gdyż minimalny wymiar recepty to obecnie 200 mm na 90 mm. Mniejsze niestety nie podlegają refundacji.

3. Czy w danych pacjenta musi być wpisany kod pocztowy?

Odp.: Tak, jest to dodatkowo wymagany element adresu pacjenta (a także świadczeniodawcy). Na szczęście Ministerstwo Zdrowia w jednym ze swoich stanowisk stwierdziło, że osoba realizująca może ustalić kod i opisać na rewersie recepty.

4. Czy prawidłowa jest recepta, na której brakuje nr telefonu do bezpośredniego kontaktu z lekarzem?

Odp.: Nie jest, jednakże § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich pozwala przyjąć, że obecność nr tel. w danych świadczeniodawcy za wystarczająca.

5. Gdzie znajduje się informacja, że leki antykoncepcyjne można wypisać tylko na 120 dni?

Odp.: Dosłownie nigdzie. Pośrednio wynika to z faktu, że został uchylony przepis § 96a ust. 2 pkt 2 ustawy PF mówiący o możliwości wypisania jednorazowo maksymalnie „ilości produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczonego do 180-dniowego stosowania;”. Jest on obecny w tekście jednolitym (Dz. U. 2017 poz. 2211), a w noweli już go brakuje (Dz. U. 2018 poz. 697).
Obecnie wszystkich leków dotyczą te same zasady mówiące o możliwości wypisania na jednej recepcie ilość maksymalnie na 120 dni biorąc pod uwagę zapisany sposób dawkowania.

6. Czy można zrealizować receptę na psychotrop wystawioną na kartce papieru lub bez kodów kreskowych?

Odp.: Niestety takie recepty są nieprawidłowe i należy odmówić ich realizacji (analogicznie sytuacja wygląda z receptami z zagranicy a wyjątkiem są recepty weterynaryjne). Teraz wymagane jest wystawienie na recepcie zawierającej 3 kody kreskowe (REGON, PWZ oraz nr recepty). Lekarze, którzy nie mają takich druków (np. ze względu na niechęć do NFZ) powinni zgłosić się do Funduszu po zakresy numerów, a następnie zamówić lub wydrukować nowe druki spełniające aktualne wymagania. Możliwe, że nowelizacja rozp. ws. recept przyniesie jakieś zmiany.

7. Czy to prawda, że nadruk zawierający imię, nazwisko, nr PWZ lekarza oraz podpis nie jest wystarczający?

Odp.: Tak, w polu, gdzie znajdują się dane osoby uprawnionej (lekarza lub pielęgniarki) muszą być dodatkowo naniesione kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy. Oznacza to, że oprócz dotychczasowego zakresu wymagane jest przynajmniej określenie lekarz (nie jesteśmy w stanie i nie mamy obowiązku weryfikacji czy dany lekarz ma jakieś specjalizacje).

8. Czy wymagana jest adnotacja o całkowitej realizacji recepty?

Odp.: Tak, obowiązek ten wynika z § 7 ust. 9 rozp. ws. recept i odnosi się do sytuacji, w której zrealizowane są wszystkie pozycje z recepty papierowej. Polega to na naniesieniu w sposób dowolny (nadruk, pieczątka, naklejka lub odręcznie), że recepta została całkowicie zrealizowana z podaniem daty oraz godziny. Ministerstwo Zdrowia w jednej ze swoich interpretacji stwierdziło, że do końca 2018 r. można pominąć ww. adnotację o ile recepta jest realizowana na starych zasadach.

9. Co oznacza realizacja na starych zasadach i czy jest w ogóle możliwa?

Odp.: Generalnie realizacja na starych oznacza stosowanie zapisów uchylonego w dniu 18 kwietnia br. rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Jest to o tyle trudne, że obecnie samo wystawianie recept może obywać się wyłącznie na nowych, określonych w ustawie PF oraz rozp. ws. recept zasadach. Ponadto takie postępowanie, choć wynika z komunikatu MZ, nie ma póki co umocowania prawnego, więc w sumie nie jest możliwe.

10. Czy leki można dzielić?

Odp.: W oparciu o nowe przepisy nie jest to możliwe, jednakże komunikat MZ zezwala (ponownie bez oparcia w przepisach) na stosowanie § 18 i § 19 z uchylonego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (i pielęgniarskich) do czasu opublikowania nowego rozporządzenie, które tę sprawę ureguluje.

11. Czy możliwe jest wydanie leku w niższej dawce skoro w komunikacie MZ można było przeczytać o uchyleniu rozporządzenia ws. wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych?

Odp.: Tak, ponieważ do momentu opublikowania nowego rozporządzenia obecne zachowuje ważność, więc dalej istnieje możliwość wydanie leku w dawce niższej, która stanowi wielokrotność dawki wypisanej.

12. Czy mamy obowiązek weryfikacji pacjentów z identyfikatorem DN, CN, IN oraz BW?

Odp.: Tak, wynika to z § 14 ust. 2 rozp. ws. recept, który uzależnia wydanie leków dla osób nieubezpieczonych z ww. oznaczeniem od weryfikacji dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oczywiście obecnie w aptece nie ma możliwości przeprowadzenia takiej weryfikacji poza BW, gdzie pacjent powinien posiadać decyzję wójta (burmistrza lub prezydenta) z podanym numerem PESEL.

13. Czy recepta bez danych podmiotu drukującego jest ważna?

Odp.: Nie, dane podmiotu drukującego muszą być nadrukowane i powinny zawierać: nazwę i adres podmiotu drukującego lub numeru REGON albo zwrot „wydruk własny”.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ