REKLAMA
Autor: Łukasz Waligórski Opublikowano: 7 sierpnia 2018

Czy apteka może poprawić lub uzupełnić nieprawidłowy tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę?

Artykuł pochodzi z serwisu

W ostatnich dniach media obiegła informacja o tym, że apteki odmawiają pacjentom realizacji zniżkowo recept, na których w sposób nieprawidłowy został umieszczony tytuł zawodowy osoby wystawiającej. To efekt najnowszej interpretacji ministerstwa zdrowia. Warto w tej sytuacji zastanowić się czy osoba realizująca taką receptę, może poprawić lub uzupełnić kontrowersyjne informacje…

Apteki nie powinny odsyłać pacjentów, jeśli lekarz nieprawidłowo określił swój tytuł zawodowy na recepcie lub pieczątce. Tego typu „niezgodność” osoba realizująca receptę może skorygować (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Przyczyną całego zamieszania okazała się interpretacja Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, która została wydana na prośbę jednej z okręgowych izb lekarskich. Resort odniósł się w niej do kwestii obowiązku umieszczania na recepcie informacji o kwalifikacjach zawodowych osoby wystawiającej receptę, w tym posiadanym przez nią tytule zawodowym (art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. B ustawy Prawo farmaceutyczne)

Prawidłowe nazewnictwo w zakresie tytułów naukowych zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. Zgodnie z § 4 pkt 1-3 rozporządzenia, absolwentom jednolitych studiów magisterskich:

  • na kierunku lekarskim nadaje się tytuł zawodowy „lekarz”;
  • na kierunku lekarsko-dentystycznym nadaje się tytuł zawodowy „lekarz dentysta”;
  • na kierunku weterynaria nadaje się tytuł zawodowy „lekarz weterynarii”.

– Prawidłowym oznaczeniem tytułu zawodowego osób legitymujących się wskazanym powyżej wykształceniem jest wiec użycie sformułowania zawartego w rozporządzeniu. Analogiczne oznaczenia powinny więc zostać zamieszczone na receptach – poinformował Łukasz Szmulski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia (czytaj więcej: WAŻNE: Lekarz na recepcie powinien używać tytułu zawodowego, a nie naukowego!).

Urzędnicy doszli do wniosku, że prawidłowe jest posługiwanie się przez np. lekarza pieczęcią, która zawiera oznaczenie tytułu zawodowego („lekarz”) wraz z dodatkowym oznaczeniem kwalifikacji (np. informacje dotyczące specjalizacji)

Jednocześnie Departament Polityki Lekowej i Farmacji stanął na stanowisku, że zapisanie oznaczenia „lekarz” w formie skrótu „lek.” jest działaniem prawidłowym i zgodnym z art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa farmaceutycznego.

Jednocześnie resort zdrowia stwierdził w, że oznaczenie tytułu zawodowego wyłącznie poprzez wskazanie specjalizacji, z pominięciem oznaczenia faktycznego tytułu zawodowego, należy uznać za potencjalnie problematyczne. Departament Polityki Lekowej i Farmacji zwrócił bowiem uwagę na powtarzalność nazw specjalizacji pomiędzy grupami zawodowymi. Przykładowo, zarówno lekarz, jak również pielęgniarka mogą być specjalistą w dziedzinie anestezjologii, geriatrii, pediatrii lub psychiatrii – nazwy tych specjalizacji są identyczne lub bardzo zbliżone dla obu grup zawodowych.

– W trosce o jednoznaczność informacji zamieszczanej na receptach osoby je wystawiające powinny więc zamieszczać oznaczenia jednoznacznie wskazujące na tytuł zawodowy – zauważył resort zdrowia.

Jednocześnie Departament Polityki Lekowej i Farmacji stwierdził, że zasadna jest wątpliwość co do naniesienia danych, o których mowa we wspomnianym art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b. poprzez posłużenie się oznaczeniem tytułu naukowego osoby wystawiającej.

Zdaniem urzędników oznaczenie takie jest nieprawidłowe, ponieważ nie zawiera danych wymaganych powołanym przepisem i przez wzgląd na możliwość uzyskania tytułu naukowego np. doktora nauk medycznych bez konieczności posiadania tytułu zawodowego lekarza nie spełnia funkcji prawidłowego oznaczenia kompetencji osoby wystawiającej receptę.

Reasumując, Departament Polityki Lekowej i Farmacji stwierdził, że oznaczenie tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę powinno polegać na podaniu sformułowania „lekarz”, również w skrócie, tj. „lek.”. ewentualnie uzupełnionego o wskazanie np. specjalizacji osoby wystawiającej receptę.

Co w tej sytuacji mogą zrobić apteki?

W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę, że wspomniana interpretacja ministerstwa zdrowia została zaadresowana do osób wystawiających recepty i dotyczy ona wyłącznie procesu ich wystawiania. Nie ma tutaj mowy o ich realizacji w aptekach. Nasuwa się więc pytanie czy taka interpretacja ma wpływ na „ważność” recept i uznawanie ich w aptekach?

W tej sytuacji warto zajrzeć do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, które reguluje uprawnienia osób realizujących recepty. Znajduje się w nim § 10, który wymienia sytuacje, gdy realizacja recepty jest możliwa mimo pewnych jej niedoskonałości formalnych i odstępstw od wymogów ustawowych. Znajduje się tutaj m.in. zapis określający postępowanie farmaceuty lub technika farmaceutycznego, w sytuacji gdy problem dotyczy danych osoby uprawnionej do wystawienia recepty (§ 10, ust. 2 pkt 2):

Z tego zapisu wynika, że osoba realizująca receptę może określić na podstawie posiadanych danych (własnej wiedzy, karty pacjenta, wizytówki lekarza czy nawet internetu i rejestru lekarzy) informacje o lekarzu – w tym także jego tytule zawodowym. Jeśli zatem został on na recepcie lub pieczątce umieszczony w sposób nieczytelny lub niezgodny z przytaczanym wyżej art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. B ustawy Prawo farmaceutyczne, to pracownik apteki może taką receptę zrealizować, jeśli umieści na jej rewersje dane prawidłowe.

Innymi słowy – apteki nie powinny odsyłać pacjentów, jeśli lekarz nieprawidłowo określił swój tytuł zawodowy na recepcie lub pieczątce. Tego typu „niezgodność” osoba realizująca receptę może skorygować.

Przeczytaj także:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych