Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 1 sierpnia 2018

Czy istnieje pacjent standardowy? Żywienie workami RTU

Artykuł pochodzi z serwisu
Jedną z metod przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego jest korzystanie z przemysłowych worków dwu- i trójkomorowych. Składają się one z zawartych w osobnych komorach worka roztworów glukozy oraz aminokwasów wraz z odpowiednimi elektrolitami, a także w przypadku worków trójkomorowych – z emulsji tłuszczowych.

Dzięki temu, że niezgodne ze sobą składniki (takie jak np. fosforany i preparaty wapnia) są w oddzielnych komorach, mieszaniny takie mogą być bezpiecznie przechowywane przez długi okres czasu, będąc zawsze pod ręką. Nazywane są potocznie workami RTU (ang. ready-to-use), mimo że wcale nie są one gotowe do użycia – wymagają bowiem aktywowania, czyli zmieszania zawartości komór (poprzez ściśnięcie lub zrolowanie worka) i suplementacji witaminami, pierwiastkami śladowymi czy dodatkowymi elektrolitami. Należy pamiętać, że zarówno aktywacja, jak i suplementacja worków przemysłowych musi być przeprowadzana zgodnie z wytycznymi producenta danej mieszaniny.

Tabela 1 Przykłady przemysłowych worków dwu- i trójkomorowych dostępnych w Polsce

Mieszanina przemysłowa – dla kogo przeznaczona, a dla kogo nie?

Przygotowywanie mieszanin odżywczych na bazie worków przemysłowych ma, jak każda metoda, swoje zalety i wady. Do zalet można niewątpliwie zaliczyć na ogół znacznie niższe koszty produkcji niż w przypadku sporządzania takiego worka „od zera”, krótki czas przygotowania, a także mniejszą liczbę operacji, które musimy przy nim wykonać, co pociąga za sobą także mniejsze ryzyko popełnienia błędów. Dodatkowo, producent określa dopuszczalne stężenia poszczególnych elektrolitów i możliwość dodania do mieszaniny leków, zapewnione jest więc bezpieczeństwo w zakresie stabilności fizykochemicznej. Jeśli o wady chodzi, worki dwu- i trójkomorowe przede wszystkim są przewidziane dla pacjenta „standardowego” – nie znajdują zastosowania w przypadku pacjentów o szczególnych potrzebach, z bardzo wysokim lub niskim zapotrzebowaniem na energię i białko, z niewydolnością nerek lub wątroby, czy pacjentów krytycznie chorych, niestabilnych, o gwałtownie zmieniającym się zapotrzebowaniu na poszczególne składniki. Wybierając worek przemysłowy, kierujemy się jego osmolarnością, kalorycznością, zawartością białka, mając bardzo ograniczone możliwości wyboru składu roztworu aminokwasów, emulsji tłuszczowej oraz innych parametrów mieszaniny.

Dla doświadczonego żywieniowca przemysłowe worki dwu- i trójkomorowe są świetnym sposobem na np. rozpoczynanie żywienia – szeroki wachlarz dostępnych wielkości worków pozwala na sprawne zwiększanie ilości białka i kalorii w kolejnych dniach terapii, zaczynając od ½ , ⅔ lub ¾ docelowego zapotrzebowania energetycznego, a także na płynne zmiany w zależności od np. tolerancji przewodu pokarmowego na podaż żywienia dojelitowego.

Zjawisko standaryzacji leczenia żywieniowego

W związku z tym jednoczesną szansą, jak i zagrożeniem, które płyną ze stosowania worków „gotowych” jest pewna standaryzacja leczenia. Mieszaniny te, mimo dzielących je różnic, takich jak właśnie osmolarność, ogólna zawartość elektrolitów, „wielkość” worka, tj. jego objętość, ilość kalorii niebiałkowych czy zawartość azotu, mają często dość podobne pewne parametry – stężenia jonów, współczynnik białkowo-kaloryczny, dobór aminokwasów. I o ile łatwiej wybrać spośród tych gotowych propozycji worek dla danego pacjenta, niż komponować go od podstaw, zwłaszcza nie mając jeszcze dużego doświadczenia klinicznego, o tyle istnieje ryzyko „zapomnienia” o dostosowaniu żywienia pozajelitowego do indywidualnych potrzeb pacjenta, chociażby ilości jonów, co ma szczególne znaczenie przy żywieniu długotrwałym, kiedy takie niewielkie niedobory niejako się kumulują i pogłębiają. W żywieniu długotrwałym również ilości makroskładników powinny być indywidualnie dobrane do chorego, bo nawet niewielkie niedobory mogą prowadzić do pogłębiania niedożywienia.

Dodatkowo istnieje ryzyko „przyzwyczajenia się” danego lekarza czy oddziału do jakiegoś konkretnego worka. Prowadzić do może do przeświadczenia, że istnieje worek „średni” – nie za duży, nie za mały, pasujący w jakimś stopniu do zapotrzebowania każdego pacjenta – a jak łatwo się domyślić, taki złoty środek, zwłaszcza w przypadku żywienia pozajelitowego, nie istnieje. Podanie dożylne mieszaniny żywieniowej łączy się z tym, że organizm niejako musi zmetabolizować wszystko, co zostanie podane – i tak jak podanie zbyt małych ilości prowadzić będzie do pogłębiania niedożywienia, tak podanie zbyt dużych będzie skutkowało nadmiernym obciążeniem narządów.

Piśmiennictwo

 1. Sobotka L. i in.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013

 2. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o. 2017

Artykuł Czy istnieje pacjent standardowy? Żywienie workami RTU pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz