REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 1 października 2018

Czy Izby Aptekarskie i Inspekcja Farmaceutyczna "kręcą lody"?

Artykuł pochodzi z serwisu

Zdaniem prezesa Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek wśród farmaceutów istnieje bardzo silne poczucie przynależności do tej grupy zawodowej, co wynika ze świadomej propagandy Izby Aptekarskich, jak i innych czynników. Paweł Klimczak uważa, że z kontaktów i relacji Izb Aptekarskich z Inspekcją Farmaceutyczną „rysuje się potężna możliwość ‚kręcenia lodów'”.

Zdaniem Pawła Klimczaka „apteka dla aptekarza” nie miała żadnego wpływu na nielegalny wywóz leków, choć miał to być jeden z powodów jej wprowadzenia. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

– Zarówno działacze Izb Aptekarskich, jak i Inspekcji Farmaceutycznej wykonują ten sam zawód. Kształcili się w większości na tych samych uczelniach. Co ważne w niniejszym wywodzie, w większości przypadków prominentni działacze Izb Aptekarskich osobiście znają większość przedstawicieli Inspekcji. Jeszcze do niedawna każda uroczystość organizowana przez Izbę uświetniana byłą obecnością przedstawicieli Inspekcji. Nawet jeśli tak nie jest obecnie, to nie możemy przecież uznać, że wcześniejsze kontakty zostały zapomniane i wspomniane osoby przestały się znać. Zwróćmy uwagę, że z takiego szkicu rysuje się potężna możliwość „kręcenia lodów” – pisze Paweł Klimczak, prezes IGWPAiA w uwagach złożonych przez tę organizację do projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Niedawno w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano uwagi, jakie do projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego zgłosiła, w ramach konsultacji publicznych, Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Choć termin składania uwag minął w połowie czerwca, uwagi IGWPAiA wpłynęły dopiero 29 lipca. W Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano je 20 września…

Rozwiązanie problemu nielegalnego wywozu leków

Pod pismem podpisał się prezes Izby – Paweł Klimczak. W treści przekonuje, że propozycje zmian, jakie znalazły się w projekcie, sprzyjają firmom farmaceutycznym, a problem nielegalnego wywozu leków należałoby rozwiązać inaczej.

– Na przykład poprzez elektroniczną kontrolę obrotu tymi produktami. Nawet bez elektroniki da się niezwykle skutecznie kontrolować obrót, np. lekami psychotropowymi. Żadnym problemem byłoby wprowadzenie odrębnego rejestru dla leków zagrożonych wywozem. Ewidencjonowanie obrotu nimi zamknęłoby temat wywozu – uważa Klimczak.

Jego zdaniem w większości innych państw europejskich funkcjonuje system, w którym „lek jest sprzedawany przez firmę w wyższej kwocie, jednak objęty jest wyższą refundacją tak, że dla pacjenta jego cena jest taka sama jak wcześniej, jednocześnie kwota zawyżonej refundacji jest zwracana państwu przez firmę farmaceutyczną poprzez odpowiednią opłatę.”

– System taki jest stuprocentowo skuteczny i pewnością dużo prostszy niż „AdA” czy niniejsza ustawa – pisze prezes IGWPAiA. – W Polsce nie zastosowano tych środków ponieważ z wywozu uczyniono straszak mający uzasadniać wprowadzanie określonych przepisów korzystnych dla pewnych grup interesu, którymi są np. wielkie koncerny farmaceutyczne, którym te przepisy pomagają w różnicowaniu cen na poszczególnych rynkach krajowych czy lobby aptekarskie, które widzi we wprowadzeni nowych przepisów szansę na pozbycie się niechcianej konkurencji.

Kara dla inspektora farmaceutycznego?

Zdaniem Pawła Klimczaka „apteka dla aptekarza” nie miała żadnego wpływu na nielegalny wywóz leków, choć miał to być jeden z powodów jej wprowadzenia.

– W obecnym systemie, gdy funkcjonuje „AdA”, jeżeli zamkniemy niechcianą konkurencję, to ta nie ma już możliwości powrotu. Jeżeli wyeliminujemy konkurenta nie aptekarza jakimikolwiek metodami, to w wielu wypadkach sami możemy wejść na jego miejsce. Co więcej nikt z poza branży już nie będzie mógł z nami konkurować – wyjaśnia Klimczak na czym miałoby polegać wspomniane „kręcenie lodów”.

W rezultacie prezes IGWPAiA wnioskuje o stworzenie szczegółowego katalogu przewinień, za które może zostać cofnięte zezwolenie na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego.

– Ponadto proponujemy, by w upoważnieniu do kontroli wypisywany był jej szczegółowy powód wraz z obszernym uzasadnieniem i określeniem jakiego obszaru dotyczy kontrola – pisze Klimczak. – Z jednoczesnym wprowadzeniem przepisu przewidującego odpowiedzialność karną w wysokości do 10 lat więzienia dla kontrolujących, jeżeli faktycznie powód nie będzie zgodny z oświadczeniem zawartym w upoważnieniu lub okaże się, że zlecający kontrole działa w zmowie z przedsiębiorcą będącym konkurencją kontrolowanego.

Całe pismo z uwagami IGWPAiA dostępne na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz