REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 11 czerwca 2019

Czy zostaną wprowadzone ryczałty za dyżury? MZ tego nie kwestionuje

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia ustosunkowało się do zarówno do pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej, jak i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie wynagrodzenia za dyżury nocne i świąteczne aptek. Jakie jest stanowisko resortu zdrowia?

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, 9 kwietnia 2019 r. wystosował pismo do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Nawiązał w nim do pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej z 21 marca 2019 r. Zawierało ono prośbę o pomoc w rozwiązaniu problemu pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów nocnych. W swoim piśmie rzecznik zadał ministrowi następujące pytania:

  1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia wobec przedstawionego w piśmie NIA problemu?
  2. Czy Ministerstwu Zdrowia zostały przedstawione konkretne propozycje w tej materii, a jeśli tak, to jaka była ich treść?

Zdaniem NIA przepisy niezgodne z konstytucją

Odpowiedzi na to pismo udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski (czytaj również: Dyżury aptek – zamieszanie w Świdnicy). W swoim piśmie Naczelna Izba Aptekarska sformułowała zarzut, że przepisy art. 94 ustawy – Prawo farmaceutyczne są niezgodne z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego (mylnie oznaczonej jako „zasada demokratycznego państwa prawa”). Kwestionowane przez samorząd aptekarski przepisy Prawa farmaceutycznego regulują kwestię ustalania godzin prac apteki ogólnodostępnej.

REKLAMA

Zgodnie z art. 94 ust. 1 tej ustawy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych należy dostosować do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zgodnie natomiast z art. 94 ust. 2 rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

REKLAMA

Przepisy te są w ocenie samorządu aptekarskiego potencjalnie lub ewidentnie sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Uzasadnieniem takiego zarzutu jest to, że obowiązek dyżurowania przez apteki ogólnodostępne nie wiąże się z adekwatnym wynagrodzeniem dla podmiotów je prowadzących. W dalszej części pisma NIA wskazuje, że „(…) skoro nakłada się na przedsiębiorcę obowiązek pełnienia dyżurów, należy uwzględnić zwrot kosztów poniesionych przez tego przedsiębiorcę.”. Jednak zdaniem ministra zdrowia te zarzuty nie są uzasadnione (czytaj również: Radni powiatowi domagają się zmian, by mogli egzekwować dyżury aptek).

Prowadzenie apteki to ściśle reglamentowana działalność

Zdaniem ministra zdrowia niezrozumiałe jest uzasadnienie zarzutu niekonstytucyjności przepisów regulujących zasady funkcjonowania aptek ogólnodostępnych przez samo nałożenie na nie obowiązku ograniczającego swobodę decyzyjną przedsiębiorców w zakresie godzin świadczenia przez nich usług. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, w tym prowadzenie apteki ogólnodostępnej, stanowi reglamentowaną działalność gospodarczą. Działalność taka wymaga uzyskania zezwolenia, a przepisy odrębne mogą określać warunki oraz zasady jej wykonywania.

Elementem reglamentacji działalności gospodarczej może być – i zazwyczaj jest – nakładanie na przedsiębiorcę obowiązków ograniczających jego efektywność ekonomiczną w celu zabezpieczenia innych wartości prawnie chronionych (np. życia i zdrowia ludności). O konstytucyjności tego typu rozwiązań wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny (czytaj więcej: W Koluszkach bojkotują dyżury aptek). Jego orzecznictwo potwierdza jednoznacznie, że wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego. Podlega zgodnie z art. 22 Konstytucji RP ograniczeniu w drodze ustawy ze względu na ważny interes publiczny.

W tej sytuacji mamy do czynienia z działalnością gospodarczą reglamentowaną w sposób ścisły. Zgodnie bowiem z art. 65 ust. 1 Prawa farmaceutycznego obrót produktami leczniczymi, a także prowadzenie apteki ogólnodostępnej, może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie. Wszelkie regulacje prawne dotyczące obrotu produktami leczniczymi kształtuje się w taki sposób, by zapewnić dostępność tych produktów dla ludności. Tak też został uformowany łańcuch dystrybucji leków. Apteki ogólnodostępne muszą posiadać produkty lecznicze i wyroby medyczne w ilości oraz asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. Co więcej, apteki ogólnodostępne są placówkami ochrony zdrowia, które są elementem systemu ochrony zdrowia.

Dobrym rozwiązaniem ryczałty

W konsekwencji regulacje prawne odnoszące się do zasad i warunków prowadzenia apteki ogólnodostępnej zawierają wiele przepisów nakazujących przedsiębiorcom postępowanie, które jest ekonomicznie nieoptymalne. Jednak jest istotne z punktu widzenia ochrony ważnego interesu publicznego, jakim jest zdrowie i życie ludzi. Te warunki stanowią ograniczenie swobody działalności gospodarczej przedsiębiorcy prowadzącego aptekę ogólnodostępną i mogą być obciążeniem ekonomicznym znacznie przekraczającym koszty pełnienia dyżurów. Zatem minister zdrowia uważa, że obowiązek dyżurowania przez apteki ogólnodostępne w porze nocnej i w dni wolne od pracy nie stanowi nieadekwatnego obciążenia przedsiębiorców. Jest też uzasadniony koniecznością zapewnienia dostępności produktów leczniczych dla pacjentów. W konsekwencji nie jest więc sprzeczny z art. 22 Konstytucji RP.

Mimo to minister zdrowia nie kwestionuje zasadności postulatów środowiska farmaceutów, w tym samorządu aptekarskiego. Wskazują oni, że należy wprowadzić zmiany do przepisów regulujących kwestie dyżurów aptek. W szczególności nowelizacji wymagają przepisy dotyczące sposobu ustanawiania grafików takich dyżurów przez rady powiatów oraz kwestie wynagradzania podmiotów prowadzących apteki z tego tytułu. Minister zdrowia dostrzega możliwość, żeby wprowadzić rozwiązania korygujące obecne przepisy. Jeśli chodzi o konkrety, to przedstawiła je w piśmie Naczelna Izba Aptekarska. NIA zaproponowała ustanowienie ryczałtowego wynagrodzenia godzinowego za dyżury (czytaj również: Opieka farmaceutyczna, a dyżury aptek…). Punktem wyjścia do ustalania stawki godzinowej miały być kwoty wynagrodzenia za dyżury pełnione przez pielęgniarki.

Źródło: IK/rzecznikmsp.gov.pl

2019.05.15-Odpowiedź-na-pismo-z-dnia-09.04.2019

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych