REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 17 sierpnia 2018

Czym skutkuje modyfikacja wniosku na aptekę złożonego przed wejściem w życie "AdA"?

Artykuł pochodzi z serwisu

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego przed wejściem w życie „apteki dla aptekarza”, jest równoznaczna z jego rozpatrzeniem na nowych zasadach. Zdaniem Małopolskiego WIF brak przepisów przejściowych dla takiej sytuacji nie oznacza istnienia luki w prawie…

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorca, który przed wejściem w życie „apteki dla aptekarza” złożył do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego kilka wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, poprosił o wydanie interpretacji. Otóż przez złożeniem wniosku o podjęcie zawieszonych postępowań zamierzał on zmienić swoją siedzibę poprzez przeniesienie jej do jednej z mających być uruchomionych aptek. W związku z tym podniósł wątpliwość, czy modyfikacja wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie danych siedziby przedsiębiorcy, w ramach postępowań wszczętych przed dniem 25 czerwca 2017 roku, nie prowadzi do zastosowania przepisów prawa farmaceutycznego po ich zmianie, dokonanej nowelizacją „apteka dla aptekarza”.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odnosząc się do tak przedstawionego stanowiska przedsiębiorcy, uznał je za prawidłowe.

WIF zwrócił uwagę, że nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne zawiera przepisy przejściowe (normę intertemporalną), zgodnie z którą: „do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki stosuje się przepisy dotychczasowe. Zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność”.

– Cytowany przepis jest jedynym przepisem przejściowych i zgodnie z wykładnią literalną (językową), mającą pierwszeństwo przed pozostałymi regułami wykładni, odnosi się wprost do postępowań uruchomionych w wyniku wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki – czytamy w decyzji WIF.

W ocenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego intencją prawodawcy było uregulowanie powstałych zdarzeń prawnych w odniesieniu do postępowań o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki – czytamy w decyzji urzędu. – Odmiennie nie dotyczy to natomiast wniosków o udzielenie promesy zezwolenia, a to postępowań wszczętych przed zmianą ustawy i nie zakończonych po wejściu w życie nowych przepisów. Podkreślenia wymaga, że wyłącznie milczenie ustawodawcy, co do reguły interpretacyjnej należy uznać za przejaw jego woli bezpośredniego działania nowego prawa.

Zdaniem WIF przepisy przejściowe z racji swojej specyfiki określają zakres i okres stosowania przepisów prawnych zmienionych lub uchylonych nowym aktem prawnym, przesądzając, która norma prawna znajdzie zastosowanie do zdarzeń prawnych powstałych na gruncie dotychczasowego prawa i trwających na gruncie nowego prawa.

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie

– W przypadku braku wyraźnej regulacji intertemporalnej stosujemy zasadę bezpośredniego stosowania ustawy nowej, od momentu wejścia jej w życie do stosunków nowo powstających i tych, które trwając w momencie wejścia w życie ustawy nawiązywały się wcześniej – uważa WIF. – Natomiast w przypadku kiedy ustawodawca wyraźnie wypowie się w kwestii intertemporalnej, tak jak to ma miejsce w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, należy stosować ustawę wcześniejszą, przepisy odpowiednio obowiązujące.

W rezultacie Małopolski WIF uznał stanowisko wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie w przedmiocie wykładni obowiązujących przepisów za prawidłowe w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego.

Źródło: Decyzja MWIF z dnia 15.06.2018

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych