REKLAMA
Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 6 czerwca 2018

Dążenie do mieszaniny idealnej

Artykuł pochodzi z serwisu

Wiele butelek

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu całkowite żywienie pozajelitowe prowadzone było metodą wielu butelek z roztworami aminokwasów, glukozy i emulsji tłuszczowych z dodatkami, podłączanych choremu jednocześnie lub kolejno po sobie. Pozwalało to zapobiec łączeniu niezgodnych ze sobą substancji w jednym pojemniku i zminimalizować ryzyko np. wytrącenia osadów. Nie można jednak powiedzieć, by metoda ta była wygodna – wymagała wielokrotnych zmian butelek i ciągłej kontroli szybkości infuzji poszczególnych płynów, tak by podawane były równomiernie. Pozostawiało to przestrzeń do popełniania błędów, w wyniku czego u pacjentów często dochodziło do zakażeń, hiperglikemii i zaburzeń elektrolitowych, co z kolei pociągało za sobą potrzebę wykonywania częstszych badań i świadczeń medycznych i tym samym wzrost kosztów i tak nietaniej już procedury.

„Wszystko w jednym” jako złoty standard

Obecnie najczęściej stosuje się metodę jednego pojemnika (ang. AIO, All-In-One), polegającą na jednoczesnym podaniu choremu wszystkich składników odżywczych w odpowiednich proporcjach w przygotowanym wcześniej jednym worku. Pozwala to na ich równomierną podaż przez cały czas trwania infuzji, poprawia przyswajalność poszczególnych składników i minimalizuje podrażnienia żył poprzez ochronny wpływ emulsji tłuszczowej w mieszaninie. Rozwiązanie takie oszczędza czas personelu medycznego i zmniejsza koszty nie tylko samego przygotowania, ale także dodatkowych badań i leczenia ewentualnych zaburzeń metabolicznych i septycznych.

REKLAMA

“Obecnie najczęściej stosuje się metodę jednego pojemnika (ang. AIO, All-In-One), polegającą na jednoczesnym podaniu choremu wszystkich składników odżywczych w odpowiednich proporcjach w przygotowanym wcześniej jednym worku.”

Szczególną grupą pacjentów, wymagającą modyfikacji tej metody, są noworodki, zwłaszcza urodzone przedwcześnie i o małej masie urodzeniowej. W neonatologii stajemy przed wyzwaniem stworzenia małych objętościowo mieszanin o stosunkowo wysokich stężeniach elektrolitów, zwłaszcza w porównaniu z potrzebami starszych dzieci, co zagraża m. in. rozkładem emulsji tłuszczowej. Z tego powodu w tej populacji pacjentów stosuje się system dwóch pojemników (Two-In-One). Polega on na oddzieleniu emulsji tłuszczowej z witaminami od reszty mieszaniny i dzięki temu pozwala zachować jej stabilność fizykochemiczną, a jednoczesną równomierną podaż składników zapewnia się poprzez zastosowanie infuzyjnych pomp objętościowych i strzykawkowych.

REKLAMA

Jakość mieszaniny to bezpieczeństwo pacjenta

Dążenie do maksymalnego bezpieczeństwa podawania żywienia pozajelitowego w postaci mieszanin AIO wymagało opracowania zarówno wymagań dotyczących ich jakości, jak i zasad komponowania i przechowywania mieszanin odżywczych, tak, by te warunki spełniały. Idealna mieszanina musi być jednorodna, kompletna, stabilna fizykochemicznie i mikrobiologicznie przez okres nie krótszy niż 24h w temperaturze pokojowej – ze względu na długi czas wlewu, trwający przynajmniej kilkanaście godzin. Musi też spełniać podstawowe wymagania stawiane płynom infuzyjnym: jałowość, apirogenność i brak zanieczyszczeń nierozpuszczalnych.

“Idealna mieszanina musi być jednorodna, kompletna, stabilna fizykochemicznie i mikrobiologicznie przez okres nie krótszy niż 24h w temperaturze pokojowej”

Mieszaniny do żywienia pozajelitowego powinni przygotowywać jedynie wyszkoleni w tym zakresie farmaceuci. Fakt, że w takiej kompletnej mieszaninie może znajdować się nawet ponad 50 substancji o różnych właściwościach sprawia, że jej przygotowanie jest zadaniem trudnym, nawet jeśli sam skład nie wzbudza zastrzeżeń, mieszanina ma prawidłowe proporcje makroskładników, a stężenia mikroskładników nie przekraczają bezpiecznych wartości. Jej wykonanie wymaga ogromnego skupienia, postępowania zgodnie ze ściśle określonymi zasadami, bezwzględnego przestrzegania aseptyki pracy i kolejności dodawania poszczególnych składników.

Piśmiennictwo

 1. Sieradzki E. i in.; Farmacja szpitalna i kliniczna; Oficyna Wydawnicza Akademii Medycznej w Warszawie; 2007

 2. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o. 2017

 3. Pertkiewicz M., Dudrick S.J.; Basics in clinical nutrition: Systems for parenteral nutrition, different systems for parenteral nutrition (AIO vs. MB); European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 2009 , Volume 4 , Issue 3 , e123 – e124

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz