REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 10 października 2018

Debil, imbecyl, idiota

Artykuł pochodzi z serwisu
Z czym kojarzą nam się słowa debil, imbecyl, idiota? Gdy usłyszymy taki epitet, raczej nie jesteśmy zachwyceni. Warto jednak mieć świadomość, że debilizm, imbecylizm i idiotyzm były niegdyś terminami medycznymi, określającymi odpowiednio niepełnosprawność intelektualną o stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, jednak z uwagi na negatywne znaczenie w języku potocznym nie stosuje się już tych określeń.

Stygmatyzacja od zawsze

Sfera zaburzeń psychicznych od zawsze była i nadal jest stygmatyzowana. Boimy się tego, czego nie rozumiemy, strach często wzbudza nieuzasadnioną agresję, która nawet słowna, może zaszkodzić. Czy na osoby prezentujące zaburzenia psychiczne nie używa się nadal pejoratywnych określeń, jak czubek czy psychol? XXI wiek przyniósł szerokie zrozumienie dla chorób somatycznych, wciąż jednak nie doceniając wagi, rangi i skali problemu zaburzeń psychicznych. W związku z tym, Światowa Organizacja Zdrowia idąc w ślad za Światową Federacją Zdrowia Psychicznego promuje każdego 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, starając się podkreślić jeden z aktualnie niepokojących trendów z zakresie higieny zdrowia psychicznego. W tym roku dzień ten obchodzimy pod hasłem „„Young people and mental health In a changing world” – Młodzi ludzie i zdrowie psychiczne w zmieniającym się świecie.”

Depresja powodem do wstydu

W kontekście obchodów tego dnia warto pochylić się nad problemem stygmatyzacji zaburzeń depresyjnych, które przodują w statystykach ostatnich lat. Jeszcze kilka lat temu była to czwarta najczęściej stawiana diagnoza, szacuje się, że do końca dekady będzie najpowszechniej występującą jednostką chorobową. Ponad 75% Polaków uważa depresję za chorobę wstydliwą, coś, co się ukrywa przed innymi. Takie nastawienie społeczeństwa jest barierą dla osób chorych w podjęciu leczenia. Jednocześnie 4 na 5 dorosłych Polaków czuje niedosyt wiedzy o tej chorobie, jej objawach i leczeniu. Może to oznaczać, że wiele przypadków depresji, w otoczeniu lub osobiście przeżywanych, jest pomijanych lub błędnie interpretowanych.

Kampanie edukacyjne szansą na nowe spojrzenie

W ramach Programu Zapobiegania Depresji w Polsce na lata 2016-2020 powstała kampania „Depresja. Rozumiesz – pomagasz” oraz strona internetowa wyleczdepresje.pl, która ma pomóc przeciwdziałać tym negatywnym trendom. Działania mają walczyć ze stygmatyzacją osób chorych, dostarczają rzetelnej wiedzy o chorobie, a przede wszystkim budują świadomość jej uleczalności. Uświadamiają, że depresja nie powoduje trwałego upośledzenia funkcjonowania. W naszym kraju pomniejsze akcje organizowane są również przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją,  święta obchodzonego 23 lutego po ustanowieniu go przez Ministerstwo Zdrowia od 2001 roku.  Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

REKLAMA

Psychoonkologia – aby wiedzieć więcej

W kwestii chorób somatycznych zrobiliśmy znaczące postępy na przestrzeni ostatnich dekad. Na polu chorób psychicznych wciąż raczkujemy, zwłaszcza jeśli chodzi o wczesne spostrzeganie objawów, nagłaśnianie tematu zaburzeń psychicznych, społeczne przyzwolenie na nie. W dzisiejszym świecie każda oznaka słabości jest źle widziana. Szacuje się, że jedna trzecia populacji cierpi w życiu na poważne zaburzenia, na czele z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i uzależnieniami. Trzeba zrozumieć, że ich samotność, niespełnienie, frustracje czy bezdzietność mają realne przyczyny i że nowoczesna psychiatria może temu przeciwdziałać. Trzeba też wiedzieć, że chorzy psychiczne żyją nieraz krócej niż chorzy na nowotwory czy AIDS. W kwestii przeżywalności warto zwrócić uwagę na kwestię chociażby pacjentów onkologicznych, wśród których odsetek zaburzeń i myśli depresyjnych jest najwyższy, w porównaniu do innych grup pacjentów z chorobami somatycznymi. O tym warto pamiętać w aspekcie opieki nad pacjentem onkologicznym, o czym pisał Artur Bryła w swoim felietonie. Stąd też, farmaceuci szpitalni i kliniczni powinni w moim odczuciu wchodzić skład zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego powinni być uwzględniani również specjaliści z zakresu psychoonkologii. Psychoonkologia jest gałęzią nauki wyrosłą na styku dwóch dziedzin – psychologii i onkologii. opiera się na założeniu ścisłego związku pomiędzy psychiką, a kondycją fizyczną organizmu. Z badań wynika, iż pozostawanie przez dłuższy czas w stanie silnego stresu, w znacznym stopniu utrudnia organizmowi proces leczenia i powrotu do zdrowia.  Stąd nacisk na niwelowanie skutków stresu, przywracanie równowagi psychicznej i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób chorujących, tak aby poprzez wzmocnienie psychiki wspomóc proces zdrowienia.

REKLAMA

Farmaceuta szpitalny musi znać problem

Nierzadko farmaceuta szpitalny ma mniej lub bardziej bezpośredni kontakt z pacjentem onkologicznym. Ważne jest, aby z naszej strony nie czuł dodatkowego psychicznego obciążenia, ale czuł się otoczony troską i opieką. Podnoszenie świadomości wagi zdrowia psychicznego wśród personelu medycznego powinno stanowić jeden z głównych priorytetów szkoleń ciągłych, aby owocowały one nie tylko merytorycznym przyrostem wiedzy, ale także korzyścią dla pacjentów, dla których cała nasza praca jest nadrzędnym celem.

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz