REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 26 lipca 2018

Depresja pod lupę

Artykuł pochodzi z serwisu
W swojej pracy farmaceuty na oddziałach psychiatrycznych na co dzień spotykam się z pacjentami obciążonymi różnym spektrum zaburzeń depresyjnych. Przytłaczający jest fakt liczby nowych przypadków i wieku pacjentów. Rozpoznanie depresji, zrozumienie jej i odpowiednia farmakoterapia nie jest tematem nowym, natomiast warto wciąż próbować stawiać kropkę nad i w tym temacie, bowiem na bieżąco spływają ze świata farmacji i medycyny doniesienia, co w tej kwestii robimy dobrze, co źle, a co warto jeszcze wziąć pod uwagę.

Metaanaliza napawa optymizmem

Zdecydowanie najbardziej optymistyczną wiadomością ostatniego czasu w kontekście farmakoterapii zaburzeń depresyjnych była opublikowana na łamach czasopisma „The Lancet” metaanaliza pod redakcją Andrea Ciprianiego obejmująca 522 badań dotyczących 21 leków przeciwdepresyjnych, które zastosowano u 116 477 pacjentów. Uwzględniono w nich również dane, które nie zostały wcześniej opublikowane przez firmy farmaceutyczne, co dodatkowa uwiarygodnia analizę. Główny wniosek płynący z badania jest taki, że leki przeciwdepresyjne wykazują większą skuteczność niż placebo – a zatem działają, choć pod względem efektywności różnią się między sobą. Były one stosowane przez co najmniej osiem tygodni, pacjenci byli w różnym wieku i stanie psychicznym. Skuteczność leków przeciwdepresyjnych wykazano zarówno w przypadku depresji umiarkowanej jak i ciężkich epizodów.

“Główny wniosek płynący z badania jest taki, że leki przeciwdepresyjne wykazują większą skuteczność niż placebo – a zatem działają, choć pod względem efektywności różnią się między sobą.”

Uwaga na dzieci

To, że leki działają, z pewnością jest dobrą prognozą, lecz fakt, że zapisywane są zdecydowanie za często jest już czymś zupełnie przeciwnym. NHS England, NHS Scotland oraz Rada Zdrowia i Opieki Społecznej w Irlandii Północnej opublikowały dane dotyczące przepisywania leków przeciwdepresyjnych u dzieci. Wyniki są druzgocące. W ciągu ostatnich trzech lat w Anglii wzrost w liczbie recept na te leki podniósł się o 15%, Szkocja odnotowała wzrost o 10%, w Irlandii Północnej liczba ta wzrosła o 6%. Łącznie w okresie od kwietnia 2015 r. do marca 2018 r. wydano 950 000 takich recept. Największy problem zdaje się uwidaczniać w negatywnym trendzie dotyczącym leków z grupy SSRI – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Całkowita liczba recept wzrosła z 290393 w latach 2015-16 do 330616 w okresie 2017-18. Co bardziej niepokojące, największy wzrost – o ponad 24% – zanotowano w grupie pacjentów poniżej 12. roku życia – z 14 500 do prawie 18 000.

“Największy problem zdaje się uwidaczniać w negatywnym trendzie dotyczącym leków z grupy SSRI – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.”

Wraz ze wzrostem liczby przepisywanych leków z tej grupy młodszym populacjom pacjentów wzrasta również odsetek ciężkich działań niepożądanych, w tym zaostrzeń objawów depresji, prób samobójczych i samobójstw.

REKLAMA

Przyczyny w klimacie

Mamy więc z jednej strony pozytywne przesłanki do stosowania antydepresantów, z drugiej ostrzeżenie dotyczące rozważnego ich stosowania i konieczności monitorowania leczenia, jak również koncentrowania się na nim wraz z równoczesną psychoterapią. Dane pokazują, że wśród młodszych pacjentów ta forma terapii niejednokrotnie przynosi silniejsze efekty niż samo stosowanie leków. Co jeszcze mówią statystki? Choćby przybliżają fakt korelacji między wzrostem temperatury a spotęgowaniem objawów depresyjnych. Badanie, opublikowane w poniedziałkowym wydaniu czasopisma Nature Climate Change sugeruje, że gdy w miesiącu panuje wyjątkowo wysoka temperatura, również w tym miesiącu występują wyższe wskaźniki samobójstw w porównaniu do wskaźnika samobójstw, który ma miejsce, gdy miesiąc ma normalną średnią temperatury.

“(…) gdy w miesiącu panuje wyjątkowo wysoka temperatura, również w tym miesiącu występują wyższe wskaźniki samobójstw

Naukowcy odkryli, że wzrost średniej miesięcznej temperatury o 1 stopień Celsjusza korelował ze wzrostem miesięcznego wskaźnika samobójstw o 0,68% w Stanach Zjednoczonych w latach 1968-2004 oraz o 2,1% w Meksyku w latach 1990-2010. Następnie naukowcy zbadali, czy temperatura miesięczna koreluje również ze wzorcami depresyjnych postów na mediach społecznościowych, które zawierają określone słowa kluczowe, takie jak „depresyjny”, „samotny” lub „samobójczy”. Naukowcy zebrali i przeanalizowali ponad 622 miliony aktualizacji na Twitterze w USA w okresie od maja 2014 r. do lipca 2015 r. i porównali te posty na Twitterze miesięcznymi danymi o temperaturze. Okazało się, że wzrost temperatury o 1 stopień Celsjusza w średniej temperaturze miesięcznej zwiększył prawdopodobieństwo, że język wyrażający depresję na Twitterze wyniesie 0,79% . Nie jest to z pewnością trend napawający optymizmem w świetle ciągłych doniesień o ocieplaniu się klimatu.

Jak widać, posiadanie najświeższej wiedzy z zakresu chorób cywilizacyjnych rzuca zupełnie nowe światło na stosowane leczenie, jego okoliczności, jak i samo występowanie czy nasilanie się choroby. W moim odczuciu farmaceuta szpitalny powinien posiadać taką świadomość, by w razie potrzeby zwracać uwagę personelowi medycznemu na możliwe implikacje, wynikające ze zleconej terapii.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ