REKLAMA
Autor: Łukasz Waligórski Opublikowano: 11 września 2018

Dlaczego farmaceuci nie lubią marketingu?

Artykuł pochodzi z serwisu

Niedawno broniłem swojej pracy podyplomowej napisanej w ramach studiów „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym”. Jeden z egzaminujących zapytał mnie, dlaczego farmaceuci darzą niechęcią marketing i czy można zrobić coś, by ich do niego przekonać? No cóż, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.

Czy marketing rzeczywiście jest tak zły, jak go farmaceuci malują? (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Farmaceuta – to brzmi dumnie. Ponad 5 lat studiów, dziesiątki zdanych egzaminów, setki zapamiętanych związków chemicznych i interakcji lekowych. My farmaceuci ciężko pracujemy od samego początku nauki na to, by dysponować wiedzą i umiejętnościami najwyższej jakości. Jesteśmy specjalistami, którzy spośród wszystkich na rynku ochrony zdrowia, są najbardziej dostępni dla pacjenta. Do aptek nie ma kolejek (przynajmniej nie takich, jak do niektórych lekarzy), by porozmawiać z farmaceutą nie trzeba umawiać się na wizytę i pilnować numerka. Wiemy, że jesteśmy potrzebni, dążymy ze wszystkich sił do tego, by nas dostrzeżono i doceniono (opieka farmaceutyczna, szczepienia w aptekach, itp.). Pielęgnujemy w sobie etos tego zawodu, wspominamy jego piękną historię i misję, aż nagle pojawia się hasło marketing.

Dla wielu farmaceutów marketing jest ucieleśnieniem wszystkiego tego, co niszczy misję zawodu i sprowadza ich do roli sprzedawców. Merchandising, programy lojalnościowe, przedstawiciele farmaceutyczni, strategie sprzedażowe, tajemniczy pacjenci, reklamy leków… Ta lista jest naprawdę długa i obejmuje zagadnienia, o których studentom na studiach farmaceutycznych w ogóle się nie mówi. Tam wypełnia się ich głowy nauką, misją i poczuciem wyższości. Kiedy nagle przychodzi im pracować w aptece okazuje się, że ważniejsze stają się koszyki zakupowe i realizowanie wytycznych koordynatora. To wywołuje w nich opór. W końcu nie po to tyle lat studiowali, by teraz powtarzać formułki przygotowane przez marketingowca i polecać „produkt dnia”.

Marketing budzi też niechęć starszych farmaceutów, pamiętających czasy, gdy aptek było tak mało, że nie musiały między sobą konkurować. Marketing nie był wtedy potrzebny, a przynajmniej tak się wydawało, bo różnorodność dostępnych preparatów była znacznie mniejsza i zdecydowanie więcej pacjentów przypadało na jedną aptekę. Innymi słowy – sytuacja aptekarzy była bardzo komfortowa i nie wymagała od nich szczególnych działań, ani wysiłku, by „wyjść na swoje”. Z czasem jednak aptek zaczęło przybywać. Pojawiały się pierwsze sieci apteczne, wprowadzające nowe rozwiązania (likwidacja słynnych szyb, szerszy asortyment) i agresywnie przejmujące rynek. Marketing dla farmaceutów działających na rynku od lat, stał się więc synonimem wspomnianej agresji i przymusu konkurowania z nowymi graczami.

Czy marketing rzeczywiście jest tak zły, jak go farmaceuci malują? Eksperci będą przekonywać, że tak naprawdę marketing jest sztuką zaspokajania potrzeb i oczekiwań nabywców (klientów, pacjentów).

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że działania marketingowe często idą o kilka kroków dalej i niekiedy wręcz wynajdują, lub kreują i pobudzają te potrzeby. W tym właśnie miejscu przebiega cienka granica, która sprawia, że farmaceuci czują niechęć do wszelkich działań marketingowych. Nie chcemy pacjenta do niczego zmuszać, ale i sami nie chcemy być do niczego zmuszani. Nasze poczucie etyki nakazuje zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjenta. Nie jesteśmy od tego, by spełniać jego oczekiwania, ale po to by dawać mu to, czego w danym momencie realnie potrzebuje (a nie jest to zawsze to, czego akurat chce). Kreowanie, wynajdywanie i pobudzanie potrzeb pacjenta nie mieści się w etyce zawodu farmaceuty i budzi wewnętrzny sprzeciw.

W mojej opinii farmaceuci nie powinni się jednak bać marketingu i darzyć go niechęcią. Wręcz przeciwnie – powinni się go uczyć! Chcąc nie chcąc funkcjonujemy na rynku, który wymaga od nas tego typu kompetencji. Jest wiele rzeczy i umiejętności, których uczymy się dopiero podczas 6-miesięcznej praktyki w aptece – obsługa programu aptecznego, prowadzenie książki narkotycznej, wystawianie recept farmaceutycznych, itp. Zarządzanie marketingowe nie ogranicza się do kwestii stricte sprzedażowych. To niezwykle pojemne pojęcie, obejmujące obszary przydatne w pracy w aptece. Mowa tutaj o zasadach komunikacji (zarówno z pozostałymi członkami zespołu apteki, jak i pacjentami), zarządzania (ludźmi, czasem, magazynem), czy w końcu poprawiania jakości świadczonych w aptece usług.

Znajomość zasad i narzędzi marketingu nie jest obecnie obowiązkiem farmaceuty. Nie twierdzę też, że powinna nim być. Niemniej jednak spotykam wielu przedstawicieli zawodu, którzy są głodni tej wiedzy, bo widzą jej przydatność w ich codziennej pracy. Biorą więc udział np. we wspomnianych studiach podyplomowych, by lepiej zrozumieć nie tylko pacjenta, ale także zasady, jakimi rządzi się rynek farmaceutyczny. To jest wiedza, którą każdy z nas może wykorzystać na swój sposób. Po co więc darzyć ją niechęcią?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ