REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 8 czerwca 2018

Dramatyczne wyniki kontroli NFZ w aptekach

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

W I kwartale 2018 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 185 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 178 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. Tylko w 13 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych.

W trakcie kontroli stwierdzano również brak informacji lub nieterminowego informowania w formie pisemnej lub elektronicznej OW NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece. (fot. Shutterstock)

REKLAMA

REKLAMA

Pozostałe 178 postępowań kontrolnych zakończyło się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (76 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (95 postępowań).

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.: w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy, przepisanych refundowanych leków oraz prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

 • realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, w tym:
  • brak podpisu,
  • pieczątki przy zaordynowanych lekach bądź naniesionych poprawkach;
  • brak daty wystawienia recepty;
 • nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;
 • realizacja recept przed datą realizacji bądź po dacie ważności;
 • brak potwierdzenia realizacji recepty, tj. brak na rewersie recepty imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku, pieczęci bądź podpisu;
 • wydanie bezpłatnie leków osobom z uprawnieniami dodatkowymi bez ich sprawdzenia oraz odnotowania na rewersie recepty rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego te uprawnienia bądź wydanie leku na uprawnienie dodatkowe pomimo odpłatności 100% na recepcie;
 • wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza, a także gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;
 • realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie; realizacja recept przez osobę nieposiadającą kwalifikacji do ich realizacji;
 • realizacja recept pomimo braku ilości/dawkowania leku psychotropowego bądź braku ilości wyrażonej słownie;
 • realizacja recept wystawionych przez felczerów na niedozwolone leki z wykazów: A, P1-P3, N1-N2; realizacja recept na leki narkotyczne lub psychotropowe z innymi lekami;

Błędy dotyczyły również nieprawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ:

 • niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane itp.);
 • przekazywanie przez apteki w komunikacie elektronicznym innych danych niż odczytane ze zrealizowanych recept w aptekach (w tym: data wystawienia recepty, EAN leku, PESEL pacjenta, REGON świadczeniodawcy, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, identyfikator oddziału NFZ); niesprawozdanie uprawnień dodatkowych;
 • niesprawozdanie adnotacji „pro auctore” bądź sprawozdanie przy jej braku; brak informacji o adnotacji na recepcie pro familiae;
 • niesprawozdanie adnotacji „nie zamieniać”;
 • podanie błędnej informacji o wydaniu odpowiednika: T – dla leku wydanego zamiennie wraz z EAN-em leku zaordynowanego, N – dla leku wydanego zgodnie z preskrypcją i brakiem EAN-u leku zaordynowanego;
 • niepodanie informacji o uprawnieniu dodatkowym;
 • nieterminowe przekazanie danych o obrocie lekami w formie Zbiorczych Zestawień Recept;
 • sprawozdanie danych osoby wydającej lek niezgodnie ze stanem faktycznym;
 • naliczenie podwójnej taksy laborum w przypadku leku recepturowego niemającego wymogu jałowości;

W trakcie kontroli stwierdzano również brak informacji lub nieterminowego informowania w formie pisemnej lub elektronicznej OW NFZ o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece. Zdarzały się też przypadki nieprzedstawienia recept do kontroli bądź przedstawienia duplikatu recept.

Wśród stwierdzonych nieprawidłowości NFZ wymienia też brak przedstawienia podstawy dokonania korekty stanu magazynowego „aktualizacja kart zakupów” w postaci dokumentu zakupu leku tzn. rozchód produktów leczniczych przewyższał ich przychód.

Źródło: NFZ – Departament kontroli

Tagi: 
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych