REKLAMA
Autor: Wojtek Chudziński Opublikowano: 16 sierpnia 2018

Druga twarz ketaminy

Artykuł pochodzi z serwisu
Ketamina to wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, jak i substancja psychoaktywna klasyfikowana jako dysocjant psychodeliczny. Stosowana jest jako lek w medycynie i weterynarii do znieczulania przedoperacyjnego. Farmakologiczne działanie ketaminy polega głównie na antagonizmie receptora NMDA. Potencjał tego związku w ostatnich latach rozpatrywany jest pod jeszcze innym kątem – alternatywy dla farmakoterapii depresji.

Ketamina zmniejsza objawy depresji w ciągu godzin od podania, w przeciwieństwie do innych leków, które zaczynają działać po kilku tygodniach. W Stanach Zjednoczonych ketamina nie jest zarejestrowana w jako lek na depresję, jednak zwiększa się liczba lekarzy, którzy stosują ją do leczenia depresji…

Przypadek Fergusona

Kilka miesięcy temu Alan Ferguson uznał, że jest gotów umrzeć – po raz trzeci. W 2014 r. dwukrotnie próbował popełnić samobójstwo, a uporczywe myśli samobójcze znowu rozbrzmiewały w jego mózgu. U Fergusona zdiagnozowano kliniczną depresję, gdy miał 18 lat – teraz ma 54. Od tego czasu, jak szacuje, został przepisany mu ponad tuzin leków – SSRI, SNRI, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne – wszystko z niewielką lub żadną skutecznością. Na początku maja Ferguson nagle przestał przyjmować wszystkie leki, rzucił pracę i pozbył się jedynego kompana – swojego psa.

Kliniki ketaminowe

Psychiatra Fergusona zaproponował mu skierowanie go do kliniki ketaminy w Milwaukee, około półtorej godziny od jego domu. W USA powstaje coraz więcej podobnych klinik – ostatnie badania naukowe wykazały znaczącą obietnicę depresji odpornej na leczenie i myśli samobójczych. Odnosząc się do faktu, że od dziesięcioleci nie pojawiły się nowe klasy leków opracowanych w celu leczenia depresji, wspomniany psychiatra jest zdania, że używanie ketaminy do skutecznego leczenia najbardziej upartych przypadków choroby może być największym przełomem w zdrowiu psychicznym w ciągu ostatnich 50 lat. Ocenia się, że lek ten jest skuteczny u 70% pacjentów z depresją oporną na leczenie.

REKLAMA

Ketamina w przypadku łagodzenia objawów depresji jest podawana dożylnie, a zmiany mogą nadejść szybko – nawet w ciągu kilku godzin. Jednak takie leczenie nie jest tanie. Infuzje w kosztują niespełna 500 dolarów za sztukę, a lekarze zazwyczaj zalecają początkową serię od pięciu do sześciu wlewów, po których pacjenci zwykle powracają co cztery do sześciu tygodni w przypadku dawek przypominających. Ponieważ leczenie depresji za pomocą ketaminy jest leczeniem “off label”, lek ten nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, nawet jeśli jest zalecany przez lekarza.

Efekty bardziej niż dobre

Skuteczność leczenia Fergusona jest widoczna na wykresie nastrojów przekazanym lekarza pacjenta za jego zgodą. Czarne linie oznaczają daty infuzji ketaminy, a czerwone kropki to wyniki pacjenta w PHQ-9 (standardowy kwestionariusz depresji). 25 maja, w dniu pierwszej infuzji, depresja Fergusona została oceniona jako „ciężka”. Po drugiej infuzji w dniu 1 czerwca jego stan poprawił się do stopnia „umiarkowanego”. Po trzeciej infuzji 8 czerwca, po raz pierwszy w dorosłym życiu, ocena depresji Fergusona wskazała na “brak objawów”.

Nadzieja dla samobójców

Ze względu na to, jak szybko i jak dobrze działa ketamina u niektórych pacjentów, niektórzy lekarze określili ją jako “kamizelkę ratunkową” dla osób o skłonnościach samobójczych.
Ketamina może być sposobem na poprawę ich samopoczucia i powstrzymanie ich myśli samobójczych, dopóki inne leki przeciwdepresyjne – bardziej standardowe – nie wykażą swojego pełnego działania po standardowo 6 tygodniach.

Namacalne działanie

Ketamina działa u pacjentów z depresją poprzez wzrost synaps w obszarach mózgu, które mają atrofię, a mianowicie hipokampu i kora przedczołowej. Doskonale uwidacznia to przykład neuronu szczurzego przed i po leczeniu ketaminą. Zwiększona liczba pomarańczowych węzłów to przywrócone połączenia w mózgu szczura.

Co więcej, te same właściwości dysocjacyjne, które sprawiły, że ketamina jest popularnym narkotykiem, sprawia, że lek jest tak skuteczny w leczeniu ciężkiej depresji.

W badaniach klinicznych ustalono, że bezpośrednim działaniem niepożądanym ketaminy może być zwiększenie częstości akcji serca i ciśnienia krwi. Potrzebne są dalsze badania w celu określenia długoterminowego wpływu kognitywnego leczenia ketaminą, a także opracowania standardowych wytycznych dotyczących dawkowania.

Melodia przyszłości

Enancjomer S ketaminy (esketamina) jest przedmiotem III fazy badań klinicznych nad zastosowaniem substancji w leczeniu depresji lekoopornej. Jedna z polskich spółek złożyła właśnie wniosek do URPLWMiPB o udzielenie zgody na rozpoczęcie II fazy badań klinicznych, która obejmie podanie leku w różnych dawkach pacjentom z depresją lekooporną jednobiegunową, a której celem będzie ustalenie efektywności, właściwości farmakokinetycznych i profilu bezpieczeństwa esketaminy w podaniu inhalacyjnym.

Czy „stara” ketamina zyska nową twarz? Jej odkrywanie na nowo stanowi ekscytujący element w wyścigu, jakim staje się farmakoterapia zaburzeń depresyjnych i epidemia depresji. Miejmy nadzieję, że po raz kolejny farmacja przyjdzie z odsieczą w potrzebie.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ