REKLAMA
Autor: Adrian Bryla Opublikowano: 17 września 2018

Dzielenie i kruszenie tabletek

Artykuł pochodzi z serwisu
Pacjenci, a także personel szpitalny (pielęgniarki) z różnych powodów dzielą lub kruszą zlecone leki w postaci tabletek. Dopuszczalne jest to w przypadku tabletek z zaznaczoną kreską do podziału. Jednak czy taka praktyka zapewnia właściwą kontrolę i bezpieczeństwo wybranej farmakoterapii?

Dlaczego leki są dzielone?

Często w praktyce klinicznej, istnieje konieczność podania drogą doustną leków chorym, którzy z powodu stanu zdrowia lub innych przyczyn mają problemy z połykaniem tabletek, kapsułek lub wymagają stosowania niestandardowych dawek leku. Dysfagia – zaburzenia połykania to zjawisko występujące u 7-10% populacji po 50 roku życia i u 30-70% chorych onkologicznych. Niedobór na rynku farmaceutycznym płynnych postaci leku, odpowiednich dla takich pacjentów sprawia, że konieczne jest stosowanie produktów leczniczych w dostępnych stałych postaciach. Zatem w celu uzyskania pożądanej dla danego pacjenta dawki, często dokonuje się podziału tabletki co niestety obarczone jest dużą niedokładnością i przede wszystkim nie zawsze gwarantuje otrzymanie dedykowanej dawki terapeutycznej.

REKLAMA

Inną przyczyną dzielenia leków jest aspekt ekonomiczny – w celu oszczędności tabletki w większej dawce dzielone są na części, w taki sposób aby dostosować dawkę zleconą przez lekarza. W przypadku takiego postępowania nie mamy jednak pewności, że w wyniku podziału tabletki otrzymaliśmy prawidłową dawkę, ponieważ część tabletek będzie ulegała kruszeniu podczas dzielenia, inne zaś będą zbyt małe lub o nieregularnym kształcie, co spowoduje, że podział nie będzie precyzyjny.

REKLAMA

Dzielenie tabletek to bezwzględny zakaz?

Oczywiście, że nie jest zakazane dzielenie tabletek. Można to uczynić jednak tylko w przypadku określonych tabletek – tych które mają zaznaczoną wyraźną kreskę na swojej powierzchni i informację (dostępną w ulotce) o tym, że dopuszczalny jest jej podział. Ważne jest, aby każda taka tabletka została odpowiednio podzielona. Do tego celu służą tzw. „przecinarki do tabletek“, które czasami zaopatrzone są w dodatkową przegrodę służącą do przechowywania podzielonych tabletek.

Tabletkę dzielimy bezpośrednio przed przyjęciem, a pozostałą część należy przyjąć względnie szybko (zgodnie z zaleceniami lekarza oraz informacjami zawartymi w ulotce). Nie jest zalecane, aby dzielić tabletki „na zapas“. Postępując w ten sposób narażamy tabletkę i zawarty w niej lek na działanie czynników zewnętrznych (temperatura, światło, wilgoć), a poprzez to na utratę jej właściwości terapeutycznych.

Istnieją jednak tabletki których dzielenie lub kruszenie jest niedozwolone

Do tej grupy należą na przykład leki dostępne w postaci tabletek bądź też kapsułek o zmodyfikowanym profilu uwalniania. Tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera zazwyczaj większą dawkę substancji leczniczej niż tradycyjne postacie leków. Podział takiej tabletki spowoduje zniszczenie struktury warunkującej taki profil uwalniania substancji leczniczej, zwiększając szybkość wchłaniania leku do krwioobiegu, co niesie ze sobą ryzyko przedawkowania substancji leczniczej oraz wystąpienia działań niepożądanych.

Inną grupą leków, która definitywnie nie nadaje się do dzielenia i kruszenia są dojelitowe tabletki i kapsułki, które powleczone specjalną otoczką warunkują odporność substancji leczniczej na działanie kwaśnej treści żołądkowej.

Dzielić i kruszyć nie wolno także tabletek podjęzykowych, dopoliczkowych, ulegających rozpadowi w jamie ustnej, tabletek zawierających w swoim składzie bardzo małą ilość substancji leczniczej (na przykład tabletki z lewotyroksyną stosowane w leczeniu niedoczynności tarczycy czy tabletki z digoksyną stosowane w leczeniu niewydolności serca).

“(…) podział tabletki o przedłużonym uwalnianiu spowoduje zniszczenie struktury warunkującej taki profil uwalniania substancji leczniczej, zwiększając szybkość wchłaniania leku do krwioobiegu, co niesie ze sobą ryzyko przedawkowania substancji leczniczej oraz wystąpienia działań niepożądanych”

Dzielić czy nie dzielić…skąd wiedzieć?

Dzielenie i kruszenie leków jest bardzo częstym błędem terapeutycznym, który zmniejsza skuteczność zleconej farmakoterapii, a także może prowadzić do bezpośredniego zagrożonia zdrowia i życia pacjenta. W przypadku wątpliwości dotyczącej możliwości dzielenia lub kruszenia leków należy skonsultować się z farmaceutą, który wskaże tabletki nadające się do podziału oraz wyjaśni jak prawidłowo należy to zrobić, a także wskaże leki
w przypadku których postępowanie takie jest niedozwolone.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz