REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 5 czerwca 2019

Dziurawiec zwyczajny – właściwości i zastosowanie

Artykuł pochodzi z serwisu

Dziurawiec zwyczajny (łac. Hypericum perforatum) to roślina pospolicie występująca w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Afryce.  Z pozoru zwyczajne ziele, w rzeczywistości – surowiec mogący wchodzić w interakcje z wieloma stosowanymi lekami.

(fot. shutterstock)

REKLAMA

Surowcem stosowanym w lecznictwie jest ziele dziurawca (łac. Hyperici herba). Nazwa zwyczajowa to ziele Świętego Jana, nadana z powodu kwitnienia tej rośliny w dniu 24 czerwca. Cechą charakterystyczną są prześwitujące kropki w blaszce liściowej oraz żółte kwiaty.

REKLAMA

Jakie związki kryją się w dziurawcu?

Ziele dziurawca zawiera flawonoidy, takie jak kwercetyna, hiperozyd, rutozyd oraz biflawonoidy pochodne apigeniny – amentoflawon. Ciemnoczerwoną barwę wykazują naftodiantrony, czyli hyperycyna, pseudohyperycyna, protohyperycyna i pseudoprotohyperycyna. W surowcu tym obecne są również pochodne floroglucyny – hyperforyna, a także ksantony, olejek eteryczny, kwasy fenolowe i garbniki katechinowe. Ważną substancją obecną w zielu jest kwas gamma-aminomasłowy (GABA).

Aloes, jeżówka i błonnik, co je łączy? Zobacz tutaj!

Działanie i zastosowanie

Rozkurczenie mięśni gładkich

Obecność flawonoidów warunkuje działanie rozkurczające mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych (ułatwia przepływ żółci), a w mniejszym stopniu dróg moczowych. Ziele dziurawca działa także przeciwzapalnie oraz przeciwbakteryjnie dzięki zawartości olejku i garbników. Surowiec może być stosowany w zaburzeniach czynnościowych i stanach zapalnych wątroby oraz dolegliwościach skurczowych ze strony przewodu pokarmowego.

Gojenie ran

Wyciąg z ziela dziurawca po zastosowaniu zewnętrznym przyspiesza gojenie się ran i działa przeciwzapalnie. Badania in vivo wykazały zahamowanie proliferacji limfocytów T i odczynu limfocytarnego w naskórku po użyciu ekstraktu zawierającego hiperforynę oraz maści z alkoholowym ekstraktem z surowca. 20% wodny wyciąg ze świeżego ziela i 60% wyciąg alkoholowy z wysuszonych liści przyspieszał obkurczanie się rany i epitelizację w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach.

Uspokajające

Innym działaniem charakteryzują się wyciągi alkoholowe i olejowe. Zawierają one pochodne antracenu, głównie hyperycynę, pochodne ksantonu oraz floroglucyny. Są to inhibitory MAO i stymulują ośrodkowy układ nerwowy. Dzięki tym właściwościom możliwe jest wykorzystanie dziurawca do leczenia depresji i nerwicy. Działanie lecznicze zależne jest od czasu trwania kuracji i dawki dobowej. Optymalny efekt występuje po 4-8 tygodniach stosowania ziela dziurawca.

Badania in vivo ekstraktu wodno-alkoholowego wykazały redukcję indukowanego spowolnienia badanych zwierząt i zmniejszenie prowokowanego przez ketaminę działania nasennego. Stosowanie dużych dawek ekstraktu przez co najmniej 8 tygodni spowodowało zwiększenie poziomu neurotransmiterów i zmniejszenie obrotu serotoniny. Dootrzewnowe podanie hiperforyny spowodowało zwiększenie stężenia serotoniny, noradrenaliny, dopaminy i glutaminy.

W aptece możemy znaleźć ziele dziurawca nie tylko jako pojedynczy surowiec, ale również jako składnik tabletek lub mieszanin w postaci płynnej.

Zobacz jakie surowce roślinne są chętnie wykorzystywane w lecznictwie!

Interakcje

Ziele dziurawca wykazuje zdolność do indukowania metabolizmu leków za pomocą enzymów układu cytochromu P450. Wiąże się to z niebezpieczeństwem wystąpienia interakcji podczas jednoczesnego stosowania z innymi preparatami. Surowiec ten może mieć również wpływ na metabolizm leków będących substratami glikoproteiny P.

Stosowanie ziela dziurawca może spowodować zmniejszenie skuteczności następujących leków:

 • leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryn (fenprokumon, warfaryna)
 • cyklosporyna
 • takrolimus
 • digoksyna
 • indynawir i inne inhibitory proteazy stosowane w leczeniu zakażenia HIV
 • irynotekan, imatynib i inne cytostatyki
 • amitryptylina, nortryptylina
 • midazolam
 • teofilina
 • doustne leki antykoncepcyjne

Nasilenie działania i zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych może mieć miejsce w przypadku jednoczesnego zastosowania z ziela z następującymi lekami:

 • leki przeciwdepresyjne (nefazodon, paroksetyna, sertralina)
 • buspiron
 • tryptany

Przed zastosowaniem tego surowca roślinnego pacjent, który przyjmuje dodatkowo inne leki, powinien udać się do lekarza, który oceni czy będzie to dla niego bezpieczne. Ważne jest także, aby powiadomić pacjenta o zwiększonej wrażliwości na promienie słoneczne, która występuje po zastosowaniu ziela dziurawca.

Bibliografia:

 1. „Farmakognozja” podręcznik dla studentów farmacji pod red. I. Matławskiej – Wydawnictwo UMP 2008
 2. „Leki pochodzenia naturalnego” Nowak G. Wydawnictwo UMP 2012
 3. Charakterystyka Produktu Leczniczego DEPRIM, 60 mg, tabletki powlekane.
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ