REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 27 września 2018

EMA: podsumowanie wrześniowego spotkania CHMP

Artykuł pochodzi z serwisu
Europejska Agencja Leków zamieściła najważniejsze decyzje związane z decyzjami Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), którego spotkanie odbyło się w dniach 17-20 września 2018 r.

Nowy przewodniczący CHMP

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi  (CHMP) Europejskiej Agencji Leków wybrał Haralda Enzmanna na nowego przewodniczącego na posiedzeniu na trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 21 września. W tym tygodniu posiedzenie CHMP było ostatnim posiedzeniem plenarnym pod przewodnictwem dr. Tomasza Salmonsona, który odda stanowisko przewodniczącego po odbyciu dwóch mandatów trzyletnich, co jest maksymalnym dopuszczalnym okresem dopuszczonym przez ustawodawstwo. Dr Salmonson jest starszym doradcą naukowym w Szwedzkiej Agencji ds. Produktów Medycznych, w której pracuje od 1986 r. Jest członkiem CHMP od ponad 18 lat i od września 2012 r. pełni funkcję przewodniczącego Komitetu.

Trzynaście nowych leków z pozytywną opinią CHMP

CHMP zalecił zatwierdzenie trzynastu leków, w tym trzech leków sierocych:

REKLAMA
 • Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla terapii genowej Luxturna  w leczeniu dorosłych i dzieci z dziedziczną dystrofią siatkówki spowodowanych mutacjami genu RPE65, rzadką chorobą genetyczną, która powoduje utratę wzroku i zwykle prowadzi do ślepoty
 • CHMP zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla Emgality (galcanezumab), przeciwciała monoklonalnego do zapobiegania migrenom. Lek należy do nowej klasy leków działających poprzez blokowanie aktywności peptydu związanego z genem kalcytoniny (CGRP), cząsteczki biorącej udział w atakach migreny
 • CHMP zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla nowego antybiotyku Vabomere (trihydrat meropenemu / waborbaktam) do leczenia różnych ciężkich zakażeń u dorosłych. Opracowanie nowych i skutecznych antybiotyków jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
 • Dwa kolejne leki sieroce otrzymały pozytywną opinię Komitetu: Jivi w leczeniu hemofilii A (wrodzony niedobór czynnika VIII) i Poteligeo (mogamulizumab) w leczeniu ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego
 • CHMP zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla dwóch leków przeciwnowotworowych: Alunbrig (brigatynib), w leczeniu zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płucai  anaplastycznego chłoniaka oraz Apealea (paklitaksel) w leczeniu raka jajnika.
 • Delstrigo (dorawiryna / lamiwudyna / dizoproksyl tenofowiru) i Pifeltro (dorawiryna) otrzymały pozytywne opinie dotyczące leczenia zakażenia HIV-1.
 • Trzy biopodobne leki mające na celu skrócenie czasu trwania neutropenii oraz częstość występowania gorączki neutropenicznej wywołanej chemioterapią, uzyskały pozytywną opinię Komitetu: Fulphila (pegfilgrastim), Pelmeg (pegfilgrastim) i Ziextenzo (pegfilgrastim)
 • CHMP wydał pozytywną opinię na temat Buvidalu (buprenorfina), leku hybrydowego stosowanego w leczeniu uzależnienia od opiatów

Negatywna opinia  leku po ponownej analizie

Wnioskujący o Exondys (eteplirsen) złożył wniosek o ponowne zbadanie negatywnej opinii Komitetu w odniesieniu do tego leku przyjętej na spotkaniu w maju 2018 r. Po rozważeniu podstaw tego wniosku CHMP ponownie zbadał wstępną opinię i potwierdził swoje poprzednie zalecenie dotyczące odmowy wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tego leku.

REKLAMA

Wycofania wniosków

Wnioski o początkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla Entolimod TMC (entolimod) i Treprostinil SciPharm Sàrl (treprostinil) zostały wycofane. Treprostinil SciPharm Sàrl był przeznaczony do leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego.

 

Źródło: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2018/09/WC500255745.pdf

 

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz