REKLAMA
Autor: Barbara Sytek Opublikowano: 14 września 2018

Emulsje tłuszczowe – Questions & Answers

Artykuł pochodzi z serwisu
W nawiązaniu do wcześniejszego artykułu poświęconego preparatom zawierającym emulsje tłuszczowe stosowanym w żywieniu pozajelitowym, poniżej przedstawiono kilka pytań i odpowiedzi dotyczące tego działu. Są to zagadnienia, z którymi zetknęłam się podczas pracy w pracowniach żywienia pozajelitowego. Mam nadzieję, że poniższe odpowiedzi przyczynią się do lepszego zrozumienia tego tematu.

I Czy emulsja tłuszczowa powinna być zastosowana zawsze?

Nie. Przeciwwskazaniem do podaży emulsji tłuszczowej jest hiperlipidemia oraz krańcowa niewydolność wątroby. Z dużą rozwagą należy również stosować emulsje tłuszczowe u pacjentów z posocznicą oraz zaburzeniami gospodarki lipidowej.

II W przypadku braku emulsji tłuszczowej w składzie recepty do żywienia pozajelitowego czy możliwe jest dodanie preparatu witaminowego do worka beztłuszczowego?

W przypadku, gdy pacjentowi zlecono mieszaninę beztłuszczową do worka można dodać jedynie witaminy rozpuszczalne w wodzie. Istotne jest również by w takim przypadku szczególnie pamiętać o zabezpieczeniu takiej mieszaniny w osłonkę chroniącą przed światłem.

REKLAMA

III Dlaczego w neonatologii stosuje się mieszaniny two-in-one?

W odróżnieniu od mieszanin all-in-one mieszaniny two-in-one nie zawierają w swoim składzie emulsji tłuszczowej i są najczęściej wybierane w procesie żywienia noworodków i dzieci. W neonatologii, jeśli jest wskazane podanie emulsji tłuszczowej pacjentowi, to podaż jej odbywa się w osobnym pojemniku np. bursztynowej strzykawce lub osobnym worku. Wcześniaki/noworodki często mają podwyższone zapotrzebowanie na wapń i fosfor – przy małej objętości mieszanin podawanych tym pacjentom w/w składniki występują w wysokim stężeniu – co za tym idzie rośnie ryzyko destabilizacji mieszaniny i wytrącenia osadu CaHPO4 – przy czym czas na wystąpienie tej reakcji może być różny. Dodatkowe wprowadzenie emulsji tłuszczowej do tej mieszaniny utrudniłby wykrycie ewentualnego osadu drogą wizualną. Podanie emulsji tłuszczowej w osobnym wlewie umożliwia stałą obserwację klarowności mieszaniny beztłuszczowej zarówno na etapie sporządzania jak i podaży pacjentowi.

REKLAMA

IV Czy w przypadku mieszanin two-in-one witaminy rozpuszczalne w wodzie można dodawać do worka beztłuszczowego, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach do worka z emulsją tłuszczową?

Jeśli recepta na wykonanie mieszaniny dla pacjenta neonatologicznego zawiera zarówno worek beztłuszczowy jak i strzykawkę/worek z emulsją tłuszczową to zaleca się dodawanie wszystkich witamin (zarówno rozpuszczalnych w wodzie jak i w tłuszczach) do emulsji tłuszczowej – czyli w tym przypadku do strzykawki/worka tłuszczowego. Jest to uwarunkowane tym, że obecność emulsji tłuszczowej zmniejsza ryzyko utleniania witaminy C czy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a więc zwiększa stabilność mieszaniny.

V Jaki sprzęt jednorazowy jest zalecany do pobierania preparatu zawierającego witaminy rozpuszczalne w tłuszczach?

Do pobierania leków z ampułek szklanych zaleca się stosowanie wyrobów medycznych, które zapobiegają przedostaniu się do mieszaniny zanieczyszczeń mechanicznych – odłamków szkła, które mogą być niewidoczne nieuzbrojonym okiem. Są to igły z filtrem o wielkości porów 5 µm. Z uwagi na to, że jedyny preparat witamin rozpuszczalnych w tłuszczach obecny na rynku jest dostępny w ampułce szklanej do niego również zaleca się stosowanie igieł z filtrem 5 µm.

VI Jaki sprzęt medyczny jest zalecany do przetaczania mieszanin all-in-one pacjentowi?

W trakcie podawania żywienia pozajelitowego zaleca się stosowanie zestawów do przetaczania zawierających filtry infuzyjne. W przypadku mieszanin zawierających tłuszcze (all-in-one) zaleca się stosowanie zestawów z filtrem 1,2 µm, a w przypadku mieszanin beztłuszczowych zestawów z filtrem 0,2 µm.

VII Jaka emulsja tłuszczowa byłaby dobrym wyborem w przypadku potrzeby wdrożenia żywienia pozajelitowego u pacjenta z mukowiscydozą?

W przebiegu mukowiscydozy dochodzi do zaburzenia funkcjonowania wielu narządów, w tym układu pokarmowego. Obserwuje się niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki, zaburzenia trawienia i wchłaniania. Ponadto w stanach chorobowych przebiegających z upośledzeniem wchłaniania tłuszczów dochodzi często do niedoborów energetycznych. Z uwagi na zwiększony wydatek energetyczny organizmu dochodzi do zaburzeń odżywienia pacjentów. Powszechne są również niedobory witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. We wspomaganiu leczenia mukowiscydozy zaleca się stosowanie diety wysokoenergetycznej, wysokobiałkowej i wysokotłuszczowej. Jednym ze sposobów leczenia jest poprawa wchłaniania tłuszczu poprzez modyfikację składnika tłuszczowego diety, tj. włączenie trójglicerydów średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCT). Jak wspomniano w poprzednim artykule wchłanianie tłuszczy MCT przebiega szybciej niż trójglicerydów długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCT), ich metabolizm jest łatwiejszy (nie wymaga dużego nakładu enzymów trawiennych takich jak lipaza trzustkowa, której obniżony poziom występuje w niewydolności trzustki przy mukowiscydozie) oraz są szybciej spalane, dzięki czemu szybciej dostarczają energii. W zróżnicowanych ilościach tłuszcze MCT znajdują się w preparatach:  Lipofundin® MCT/LCT, SMOFlipid® oraz LIPIDem®.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: Emulsje tłuszczowe stosowane w żywieniu pozajelitowym

Bibliografia:

 1. Charakterystyki produktów leczniczych oraz broszury informacyjne omawianych w tekście produktów.
 2. Laskowska J.; Żywienie pozajelitowe u dzieci, Farm Pol, 2009, 65(7)
 3. Socha P., Stolarczyk A., Socha J., Zastosowanie trójglicerydów kwasów tłuszczowych średniołańcuchowych (MCT) w żywieniu i leczeniu żywieniowym dzieci;
 4. http://mamosfera.pl/humana/publikacje/dla_lekarzy/zastosowanie_trojglicerydow_kwasow_tluszczowych_sredniolancuchowych__mct__w_zywieniu_i_leczeniu_zywieniowym_dzieci_
 5. Ciszewska-Jędrasik M.; Żywienie pozajelitowe, część II. Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym, Farmacja Polska; tom 64, nr 24, 2008
Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz