REKLAMA
Autor: Redakcja Aptekarz pl Opublikowano: 18 kwietnia 2019

Fakty i mity – szczepionki zawierają szkodliwe metale ciężkie

Artykuł pochodzi z serwisu

Szczepionki, w swoim składzie, oprócz antygenów zawierają m.in. konserwanty, stabilizatory, adiuwanty czy śladowe ilości  substancji stanowiących pozostałość po procesie produkcji. W dzisiejszych czasach te dodatkowe „składniki” stały się powodem zmartwień, dyskusji zatroskanych rodziców i pacjentów. Szczególnie głośno ostatnio o szkodliwym wpływie metali ciężkich  zawartych w powszechnie stosowanych szczepionkach na organizm człowieka.                                

(fot. shutterstock)

Tym razem przychodzimy do Państwa z porcją faktów, których znajomość lepiej pozwoli zrozumieć ten tak popularny temat.

REKLAMA

Szybka powtórka z immunologii

Szczepionki, stanowią preparaty biologiczne, które podane do organizmu odpowiadają za wywołanie naturalnej infekcji. Następstwem tego procesu jest nabycie przez osobnika odporności – takiej samej, jaką mógłby zyskać przechodząc powodowaną przez dany patogen chorobę.[1] Tak jak już zostało wspomniane – wykorzystywane szczepionki, oprócz antygenów zawierają w swoim składzie substancje dodatkowe. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zapobieganie skażeniu preparatu przez bakterie i grzyby, warunkowanie utrzymania prawidłowych właściwości wakcyn. [2]

REKLAMA

MIT – ilość glinu zawarta w szczepionkach może prowadzić do uszkodzenia np. układu nerwowego

Związki glinu wchodzą w skład formulacji szczepionek przeciwko m.in. pneumokokom, meningokokom, HPV czy WZW (typ A,B). Stanowią komponent odpowiedzialny za wzmocnienie odpowiedzi immunologicznej organizmu na wprowadzony antygen. Coraz częściej słyszy się o rzekomym niebezpieczeństwie wynikającym z przyjmowania preparatów zawierających ten składnik. Warto pamiętać, że jako adiuwant, związki glinu występują w szczepionkach w niewielkiej ilości – zaledwie 0,125-0,850 mg na preparat. Jak wynika z ustaleń Agency for Toxic Substances and Disease Registry ilość ta jest bezpieczna dla organizmu – została ona ustalona w oparciu o wyniki wielu badań. Niepożądane odczyny poszczepienne występują dość rzadko, mają charakter miejscowy. Ciężkie działania niepożądane, związane z podaniem glinu modyfikują funkcjonowanie głównie układu nerwowy i mięśniowy.

Dawka aluminium zawarta w jednej szczepionce jest wielokrotnie niższa niż dopuszczalna norma (nawet w przypadku analizowania wytycznych dla niemowląt). Warto wspomnieć również o tym, że z przeprowadzonych na modelach zwierzęcych badań wynika, że sole glinu podane drogą wstrzyknięć ulegają tylko częściowemu wchłonięciu do krwioobiegu. Co więcej, proces ten zajmuje minimalnie kilka tygodni, w zależności od zastosowanego związku. [2]

Bazując na wynikach przeprowadzonych dotychczas badań, można stwierdzić, że ilości aluminium zawarte w podawanych profilaktycznie szczepionkach nie stanowią zagrożenia nawet dla najmłodszych pacjentów.

MIT – rtęć zawarta w szczepionkach powoduje autyzm

W tym wypadku oskarżana o działanie toksyczne jest organiczna pochodna rtęci. Tiomersal, bo o nim mowa – dodawany był do szczepionek wielodawkowych ze względu na właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. [3]Stanowi skuteczny środek konserwujący. Jest substancją, która wg niektórych źródeł odpowiedzialna jest za wywoływanie autyzm u dzieci szczepionych. Warto wspomnieć, że aktualnie nie ma dostępu do wiarygodnych badań, które jednoznacznie stwierdzałyby szkodliwy wpływ tego związku rtęci, zawartego w szczepionkach na zdrowie niemowląt i dzieci. [2][4]

FDA (Food and Drug Administration) podjęła decyzję o wycofaniu w 1999 roku z USA tiomersalu ze szczepionek podawanych noworodkom, dodatkowo zdecydowała się na ograniczenie ogólnej ekspozycji na ten pierwiastek opisywanej grupy wiekowej. Działanie to, nie wpłynęło na zmniejszenie trendu zapadalności na autyzm. Podobne działania zostały przeprowadzone we Włoszech i Danii – gdzie również, przeciwnie do predykcji, obserwowano wzrost zapadalności na autyzm, pomimo wycofania z użytku wakcyn zawierających etylową pochodną rtęci.

W 2014 opublikowano wyniki badań przeprowadzonych w Australii, z których wynika, że nie ma korelacji pomiędzy zawartością tiomersalu w szczepionkach, a współczynnikiem zachorowalności na autyzm u dzieci poddawanych wakcynacjom. [5]

Z analizy wiarygodnych wyników badań naukowych, można wysnuć wnioski, że popularny obecnie trend oskarżania szczepień o powodowanie ciężkich uszczerbków na zdrowiu, w szczególności autyzmu, nie ma nic wspólnego z faktycznym stanem rzeczy. Jego popularność podsycana jest przez społeczną niewiedzę. Musimy pamiętać o tym, że szczepionki i preparaty krwiopochodne, podlegają dodatkowej (w stosunku do leków), niezależnej od podmiotu wytwarzającego, szczegółowej kontroli, przeprowadzanej przez uprawnione laboratoria państwowe. Bazując na powyższych informacjach starajmy się uspakajać Pacjentów zgłaszających obiekcje w stosunku do tej metody immunizacji.

Bibliografia:

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz