Fałszerstwu recepty nie da się zapobiec | farmacja.pl

Fałszerstwu recepty nie da się zapobiec

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-01-19 10:14:53 /

Weryfikacja recept wystawianych po dacie zgonu pacjenta/lekarza, są możliwa do zbadania i ewentualnego zakwestionowania jest dopiero post factum. Apteki nie posiadają uprawnień do weryfikacji danych pacjenta - mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas.

Najwyższa Izba Kontroli wykryła, iż w 2015 roku lekarze, którzy już nie żyją, wystawili recepty na łączną kwotę 5,6 mln zł, a NFZ refundował 11 tys. recept zmarłych pacjentów. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje podjąć jakieś działania, aby zapobiec takim nadużyciom?

- Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma możliwości skutecznego zapobiegania wszystkim „zdarzeniom niepożądanym” związanym z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na recepty - przyznaje Pinkas. - Procesy weryfikacji, w szczególności w odniesieniu do recept wystawianych po dacie zgonu pacjenta/lekarza, są możliwe do zbadania i ewentualnego zakwestionowania dopiero post factum. Wpływa na to aktualne otoczenie organizacyjno-prawne, z jakim obecnie mamy do czynienia.

Przedstawiciel resortu zdrowia przypomina, że proces realizacji recepty refundowanej wystawionej przez osobę uprawnioną, odbywa się w aptece, z którą Fundusz zawarł umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę i która nie posiada na dzień dzisiejszy uprawnień nadawanych ustawowo, do weryfikacji danych pacjenta, w tym jego numeru PESEL, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Nie może podlegać także weryfikacji przez aptekę numer PESEL lekarza wystawiającego receptę, gdyż taka dana nie jest zamieszczana na recepcie.

- Powyższe uzasadnia możliwość występowania w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia danych o świadczeniach zrealizowanych na rzecz nieżyjących pacjentów, w tym realizacji recept wystawianych po dacie zgonu pacjenta/lekarza oraz potwierdza konieczność prowadzenia działań związanych z weryfikacją i procesem wyjaśniania zaistniałych nieprawidłowości. Zarówno oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia jak i Centrala Funduszu prowadzi ciągłą weryfikację recept wystawianych i zrealizowanych po dacie zgonu pacjenta oraz wystawionych po dacie zgonu lekarza - twierdzi Pinkas.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zapewnia, że Narodowy Fundusz Zdrowia podejmuje bieżące działania związane z zapobieganiem sprawozdawania i rozliczania nienależnej refundacji, poprzez narzędzia weryfikacji recept refundowanych, w tym recept wystawianych po dacie zgonu pacjenta/lekarza. Poza instrumentarium pozostającym do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, mającym na celu zapobieganie tego typu sytuacjom, prowadzone są cyklicznie działania mające na celu zbadanie poprawności przekazanych danych, co do których zachodzi podejrzenie realizacji recepty po dacie zgonu pacjenta/lekarza. Czynności te są podejmowane przez oddziały wojewódzkie NFZ oraz monitorowane przez Centralę NFZ. W pierwszej kolejności wzywany jest podmiot realizujący recepty refundowane (apteka z którą Fundusz zawarł umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę) do weryfikacji poprawności danych widniejących na recepcie, a następnie jeśli proces ten nie zakończy się korektą sprawozdanych danych, oddział wojewódzki NFZ pozyskuje kopie recept wskazujących na preskrypcje w dacie następczej do daty zgonu, i podejmuje działania mające na celu ustalenie stanu faktycznego na poziomie świadczeniodawcy/osoby uprawnionej do wystawiania recepty refundowanej.

- W uzasadnionych przypadkach oddziały wojewódzkie NFZ podejmują działania w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej lub sprawa zgłaszana jest do właściwych organów ścigania - zapewnia Pinkas.

Jednocześnie przedstawiciel resortu zdrowia zapewnia, że liczba recept wystawionych po zgonie pacjenta jak i kwoty ich refundacji, maleją.

- Należy wyraźnie podkreślić, że dzięki działaniom podjętym przez Narodowy Fundusz Zdrowia liczba recept zrealizowanych i zrefundowanych na rzecz nieżyjących pacjentów spadła w latach 2013 – 2015 z 20 418 recept refundowanych do 11 302 recept refundowanych, co stanowi spadek o 44,64% oraz kwota nienależnej refundacji o wartości 1 081 954,54 zł zmniejszyła się do kwoty 708 346,78 zł co stanowi spadek o 34,53% - zauważa Jarosław Pinkas.

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj