Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 19 stycznia 2017

Fałszerstwu recepty nie da się zapobiec

Najwyższa Izba Kontroli wykryła, iż w 2015 roku lekarze, którzy […]

Najwyższa Izba Kontroli wykryła, iż w 2015 roku lekarze, którzy już nie żyją, wystawili recepty na łączną kwotę 5,6 mln zł, a NFZ refundował 11 tys. recept zmarłych pacjentów. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje podjąć jakieś działania, aby zapobiec takim nadużyciom?

– Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma możliwości skutecznego zapobiegania wszystkim „zdarzeniom niepożądanym” związanym z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydawanych na recepty – przyznaje Pinkas. – Procesy weryfikacji, w szczególności w odniesieniu do recept wystawianych po dacie zgonu pacjenta/lekarza, są możliwe do zbadania i ewentualnego zakwestionowania dopiero post factum. Wpływa na to aktualne otoczenie organizacyjno-prawne, z jakim obecnie mamy do czynienia.

Przedstawiciel resortu zdrowia przypomina, że proces realizacji recepty refundowanej wystawionej przez osobę uprawnioną, odbywa się w aptece, z którą Fundusz zawarł umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę i która nie posiada na dzień dzisiejszy uprawnień nadawanych ustawowo, do weryfikacji danych pacjenta, w tym jego numeru PESEL, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Nie może podlegać także weryfikacji przez aptekę numer PESEL lekarza wystawiającego receptę, gdyż taka dana nie jest zamieszczana na recepcie.

– Powyższe uzasadnia możliwość występowania w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia danych o świadczeniach zrealizowanych na rzecz nieżyjących pacjentów, w tym realizacji recept wystawianych po dacie zgonu pacjenta/lekarza oraz potwierdza konieczność prowadzenia działań związanych z weryfikacją i procesem wyjaśniania zaistniałych nieprawidłowości. Zarówno oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia jak i Centrala Funduszu prowadzi ciągłą weryfikację recept wystawianych i zrealizowanych po dacie zgonu pacjenta oraz wystawionych po dacie zgonu lekarza – twierdzi Pinkas.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zapewnia, że Narodowy Fundusz Zdrowia podejmuje bieżące działania związane z zapobieganiem sprawozdawania i rozliczania nienależnej refundacji, poprzez narzędzia weryfikacji recept refundowanych, w tym recept wystawianych po dacie zgonu pacjenta/lekarza. Poza instrumentarium pozostającym do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, mającym na celu zapobieganie tego typu sytuacjom, prowadzone są cyklicznie działania mające na celu zbadanie poprawności przekazanych danych, co do których zachodzi podejrzenie realizacji recepty po dacie zgonu pacjenta/lekarza. Czynności te są podejmowane przez oddziały wojewódzkie NFZ oraz monitorowane przez Centralę NFZ. W pierwszej kolejności wzywany jest podmiot realizujący recepty refundowane (apteka z którą Fundusz zawarł umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę) do weryfikacji poprawności danych widniejących na recepcie, a następnie jeśli proces ten nie zakończy się korektą sprawozdanych danych, oddział wojewódzki NFZ pozyskuje kopie recept wskazujących na preskrypcje w dacie następczej do daty zgonu, i podejmuje działania mające na celu ustalenie stanu faktycznego na poziomie świadczeniodawcy/osoby uprawnionej do wystawiania recepty refundowanej.

– W uzasadnionych przypadkach oddziały wojewódzkie NFZ podejmują działania w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej lub sprawa zgłaszana jest do właściwych organów ścigania – zapewnia Pinkas.

Jednocześnie przedstawiciel resortu zdrowia zapewnia, że liczba recept wystawionych po zgonie pacjenta jak i kwoty ich refundacji, maleją.

– Należy wyraźnie podkreślić, że dzięki działaniom podjętym przez Narodowy Fundusz Zdrowia liczba recept zrealizowanych i zrefundowanych na rzecz nieżyjących pacjentów spadła w latach 2013 – 2015 z 20 418 recept refundowanych do 11 302 recept refundowanych, co stanowi spadek o 44,64% oraz kwota nienależnej refundacji o wartości 1 081 954,54 zł zmniejszyła się do kwoty 708 346,78 zł co stanowi spadek o 34,53% – zauważa Jarosław Pinkas.

Źródło: sejm.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz