REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 9 stycznia 2019

Farmaceuci potrzebują ustawy definiującej ich zawód

Artykuł pochodzi z serwisu

W rozmowie dla Rzeczpospolitej Michał Byliniak, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, przyznał, że nie wiadomo kiedy praca farmaceutów zaczęła podlegać regułom biznesu. Co może naprawić tę kuriozalną sytuację?

Zdaniem Michała Byliniaka obecnie, aby uregulować sposób wykonywania pracy przez farmaceutów, konieczna jest ustawa o zawodzie farmaceuty. Powinny w niej znaleźć się też zapisy o wdrożeniu opieki farmaceutycznej. Projekt takiej ustawy powinien lada chwila trafić do konsultacji zewnętrznych.

Zdefiniowanie zawodu farmaceuty

Jak mówił M. Byliniak w programie #RZECZoPRAWIE, system ochrony zdrowia wymaga teraz od farmaceutów pewnego wsparcia dla lekarzy i pielęgniarek. Mogłoby nim być np. szczepienia pacjentów w aptekach. Dlatego niezbędna jest ustawa o zawodzie farmaceuty, która dokładnie określi obowiązki farmaceuty. Zdefiniuje co farmaceuta robi oraz czym jest wykonywanie tego zawodu. Powinna też określać czym jest opieka farmaceutyczna i czy farmaceuta może ją w aptece prowadzić. W tej chwili nie ma aktu prawnego, który regulowałby te wszystkie zagadnienia.

REKLAMA

Ustawa o izbach aptekarskich tylko szczątkowo i bardzo ogólnie definiuje zadania farmaceuty. Robi to też bardziej z punktu widzenia instytucji, która nadzoruje ich pracę. Prawo farmaceutyczne opisuje natomiast jedynie funkcjonowanie apteki. Żaden z tych aktów prawnych nie mówi wprost, że np. doradztwo pacjentowi w aptece jest wykonywaniem zawodu farmaceuty. Potrzebne są zatem przepisy, które jasno odpowiedzą na pytanie, gdzie farmaceuta może pracować.

REKLAMA

– A przecież farmaceuci pracują nie tylko w aptekach, ale także w szpitalach, w hurtowniach leków, w urzędach, w inspektoracie farmaceutycznym. To wszystko wymaga zebrania i opisania, kiedy mamy do czynienia z wykonywaniem zawodu farmaceuty, kiedy farmaceuta jest zobligowany zasadami etycznymi, a kiedy w zasadzie jest biznesmenem – powiedział Michał Byliniak.

Dobro pacjenta, a nie biznes

Prezes OIA w Warszawie dodał, że farmaceuci nie są – w przeciwieństwie do lekarzy – niezależni w wykonywaniu zawodu. Lekarze mogą decydować sami o swojej pracy i samodzielnie dobierać pacjentowi terapię, a w przypadku farmaceutów tak nie jest. Są oni uzależnieni od różnego rodzaju czynników, np. takich jak akcje sprzedażowe, premie sprzedażowe, polecenia służbowe dotyczące tego, co należy pacjentowi polecać i jak apteka ma funkcjonować (czytaj więcej: Ustawa o zawodzie farmaceuty: przede wszystkim dobro pacjenta).

–  Chcemy w ustawie jasno powiedzieć, że wykonywanie zawodu farmaceuty musi być niezależne od biznesu. Dla farmaceuty podstawowym dobrem powinno być dobro pacjenta, a nie dobro biznesowe prowadzącego aptekę – podkreślił M. Byliniak.

Ekspert nie krył również oburzenia w związku z tym, że wymusza się na farmaceutach, aby polecali pacjentom dodatkowe towary. Jego zdaniem takie sytuacje w ogóle nie powinny występować. Dodał, że przecież pacjenci przychodzą do apteki po rozwiązania, które mają im poprawić zdrowie, i ufają, że farmaceuta poradzi obiektywnie. Pacjent musi wyjść z apteki przekonany, że polecono mu najlepsze dla niego rozwiązanie.

Wprawdzie nie ma wprost wyrażonych umów między właścicielem apteki a farmaceutą, że ten ostatni musi sprzedać konkretną liczbę danego preparatu, ale pojawia się to w postaci różnego rodzaju premii odsprzedażowych. To przedsiębiorca decyduje o tym, jakie preparaty farmaceuta ma sprzedawać – czy jakąś markę własną, czy popularny w danym momencie suplement diety.

– Wymuszanie tego rodzaju aktywności na farmaceucie jest nieetyczne, tym bardziej gdy muszą to robić w dość prostacki sposób, wspominając o promocji na magnez lub mydło – dodaje prezes OIA.

Czego dotyczy opieka farmaceutyczna?

Sama analiza tego, co przyjmuje pacjent, może być też elementem opieki farmaceutycznej. Jak tłumaczy Michał Byliniak, opieka farmaceutyczna to zbiór różnych usług, które można świadczyć w aptece. Kluczem jest zawsze wywiad z pacjentem. Bez tego aptekarz nie jest w stanie nic sensownie polecić ani też odradzić.

Może to być też usługa new medicine service (nowy lek), w której farmaceuta wychodzi poza standardowy proces wydawania leków. Dotyczy to szczególnie pacjentów chorych przewlekle, np. na cukrzycę lub nadciśnienie, którzy dopiero zaczynają brać dane lekarstwo. Wówczas rolą farmaceuty byłoby empatyczne i dokładne wyjaśnienie pacjentowi, jak i kiedy przyjmować lek. Mógłby nawet zadzwonić do niego z przypomnieniem i zapytaniem, czy wszystko jest w porządku.

– Uruchomienie farmaceutów i aptek, które staną się lokalnymi centrami systemu ochrony zdrowia wydaje się być bardzo rozsądne. Szczególnie bardziej w obliczu rosnącej liczby pacjentów w podeszłym wieku w stosunku do malejącej liczby lekarzy i pielęgniarek – mówi M. Byliniak.

Usługa przedłużania recept przez farmaceutów w przypadku chorób przewlekłych jest także jednym z elementów opieki farmaceutycznej i ma sens, jeśli pacjent jest ustabilizowany oraz lekarz wyrazi na to zgodę. To byłby sposób na pozbycie się gigantycznych kolejek do lekarzy, szczególnie specjalistów.

Proste szczepienia, np. przeciwko grypie, to kolejny pomysł usługi, którą mogą wykonywać aptekarze. Michał Byliniak przyznaje, że może niekoniecznie należałoby zacząć od szczepień w aptece. Wymaga to bowiem porozumienia z lekarzami i pielęgniarkami oraz przełamania pewnych barier wśród samych farmaceutów (czytaj więcej: Szczepienia przeciwko w grypie w aptekach? Kolejny głos poparcia…).

Źródło: IK/Rzeczpospolita

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ