Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 12 września 2018

Farmaceuta i żywienie – skąd czerpać wiedzę?

Artykuł pochodzi z serwisu
Pewnie część z Was się zastanawia, jak postawić swoje pierwsze kroki w temacie żywienia lub jak rozpocząć i organizować działalność pracowni żywienia pozajelitowego, tak by nie czuć się przy tym jak wśród czarnej magii i by nie mieć poczucia, że uczymy się „na żywym organizmie”. Wprawdzie temat jest poruszany w trakcie studiów, ale jego zakres mocno zależy od wybranego bloku programowego czy uczelni, na której się studiuje. Jest parę prostych i sprawdzonych sposobów!

Literatura

Sposób podstawowy i najłatwiej dostępny – literatura. Znajdziemy wśród niej takie oczywistości jak charakterystyki produktu leczniczego wszystkich używanych preparatów czy akty prawne regulujące pracę pracowni żywieniowej, ale jest także parę pozycji obowiązkowych i bardziej obszernych.

Podstawą w codziennej praktyce są dwie pozycje:

 • Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Standardy Żywienia dojelitowego I pozajelitowego, Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o. 2014
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne; Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o. 2017

Standardy dostarczają podstawowych definicji i zalecanych sposobów postępowania. Będą swojego rodzaju drogowskazem, jeśli chodzi o wymagania stawiane pracowniom żywieniowym i akty prawne regulujące ich pracę. Będą również pomocą w opracowaniu procedur postępowania oraz obowiązującego w danej placówce wzoru recepty i etykiety na worki z mieszaniną odżywczą. Znajdują się tam ponadto zagadnienia związane z badaniami mikrobiologicznymi personelu i przestrzeni pracy oraz dotyczące postępowania z powstałymi odpadami. Wszystkie te elementy zostały szczegółowo omówione i wymagają jedynie dostosowania do panujących w danym miejscu warunków i możliwości.

W Standardach farmaceutycznych dużo miejsca zostało poświęcone samemu przygotowywaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego. Omówiony został prawidłowy sposób sporządzania, kolejność dodawania poszczególnych składników, techniki sporządzania, a nawet zalecane przy tym wyroby medyczne – zaczynając od wyboru igieł, a kończąc na zabezpieczeniu worka przed „nieautoryzowanymi dodatkami”, które mogłyby mieć miejsce na oddziałach szpitalnych. Dużo miejsca zostało również poświęcone przemysłowym workom dwu- i trójkomorowym. Poza omówieniem sposobu aktywacji wszystkich dostępnych na runku typów worków, zamieszczony został obszerny dodatek z tabelami parametrów, stabilności i bezpiecznej suplementacji wszystkich worków. W czytelny sposób przedstawione zostały zawartości obecnych w mieszaninach składników, ich zawartości maksymalne i możliwe do dodania ilości. Przedstawione zostały również dodatkowe składniki, dla których zbadana jest zgodność i stabilność, wraz z okresami, przez jakie aktywowane worki będą zachowywały stabilność fizykochemiczną, co jest kluczowe przy sporządzaniu mieszanin na zapas, np. w przypadku domowego żywienia pozajelitowego

Kolejna godna polecenia pozycja, ale już bardziej obszerna, to Podstawy żywienia klinicznego wydawnictwa Scientifica, tzw. „ESPEN Blue Book”, książka Europejskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. W sposób jednocześnie dość szczegółowy i przystępny przedstawia wiele zagadnień z dziedziny żywienia, znajdziemy w niej również odniesienia do publikacji i badań, na których opiera się każdy z rozdziałów.

Konferencje i zjazdy towarzystw naukowych

Jeden z wydajniejszych sposobów przyswajania wiedzy – udział w konferencjach i szkoleniach. Są okazją zarówno do śledzenia najnowszych doniesień, jak i wymiany doświadczeń między różnymi pracowniami. Dają możliwość dopytania o pewne kwestie prelegentów, praktyków, przedstawicieli firm farmaceutycznych.

Przykładami tu będą:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – w tym roku jeszcze przed nami jej XIII edycja. Odbędzie się w Warszawie, dn. 16-17 listopada, a jej tematem przewodnim będzie „Wsparcie żywieniowe i żywienie kliniczne elementami terapii onkologicznej”.
 • Zjazd i Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu – tegoroczna edycja, XX Zjazd POLSPENu już za nami. Odbył się on w Jachrance, w dniach 14-16 czerwca. Wydarzenie to przeznaczone jest nie tylko dla farmaceutów, jest więc okazją do zintegrowania z innymi zawodami medycznymi zaangażowanymi w temat żywienia klinicznego, a także do pewnego poszerzenia horyzontów, pozwalającego lepiej się „dogadać” w codziennej pracy z lekarzami i pielęgniarkami.
 • Kongres Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego – przed nami VIII Kongres PTŻK, który będzie miał miejsce już od 11 do 13 października w Iławie. Tak jak Zjazd POLSPENu, nie jest to wydarzenie ograniczone do żywienia pozajelitowego i przeznaczone wyłącznie dla farmaceutów, również jest więc okazją do poszerzenia wiedzy nie tylko „farmaceutycznej” i integracji z innymi zawodami medycznymi.

Dla zainteresowanych tematem żywienia w pediatrii warte uwagi będą również Zjazdy i Konferencje Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci.

Kształcenie

Komu nadal mało, może znaleźć także kursy i szkolenia w temacie żywienia klinicznego. Niektóre kursy organizowane są przy okazji kongresów i konferencji, inne organizowane są bezpośrednio przez niektóre pracownie żywienia pozajelitowego.

Kolejne opcje to m.in. kurs specjalizacyjny z zakresu żywienia pozajelitowego organizowany w ramach specjalizacji z farmacji szpitalnej, a także studia podyplomowe, takie jak Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna, organizowane przez Uniwersytet Jagielloński oraz Żywienie Kliniczne, organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Artykuł Farmaceuta i żywienie – skąd czerpać wiedzę? pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz