Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 4 lipca 2018

Farmaceuta – kalkulator cz. II, czyli więcej o sprawdzeniu zlecenia na mieszaninę do żywienia pozajelitowego

Artykuł pochodzi z serwisu

Współczynnik białkowo-kaloryczny Q (α) oraz proporcje między składnikami energetycznymi

Parametry takie jak współczynnik białkowo-kaloryczny – Q (w niektórych źródłach występujący jako α), czy też proporcje między kaloriami dostarczanymi z glukozy i emulsji tłuszczowej mówią w pośredni sposób o przestrzeganiu zasady proporcjonalności w żywieniu pozajelitowym. Zakłada ona, że aby białko zawarte w mieszaninie żywieniowej mogło spełniać funkcję budulcową, musi zostać dostarczona wystarczająca liczba kalorii pochodzącymi z niebiałkowych źródeł, tj. glukozy i tłuszczu, w odpowiednich wzajemnych proporcjach.

Współczynnik białkowo-kaloryczny (współczynnik energia/azot) obliczamy poprzez podzielenie ilości kilokalorii pozabiałkowych przez liczbę gramów azotu zawartego w mieszaninie. Do obliczenia tego można wykorzystać szacunkową wartość, że na 1g N przypada 6,25g aminokwasów.

W przypadku pacjentów hospitalizowanych, u których zapotrzebowanie na białko jest nieco większe niż u ludzi zdrowych, przyjmuje się, że współczynnik ten powinien mieścić się na ogół w granicach 130-180kcal/g (najczęściej ok. 150kcal/g). Ostrożność powinny wzbudzać przede wszystkim mieszaniny o bardzo wysokim współczynniku. Niższe wartości spotyka się u chorych w stanie ciężkim, głównie na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii – tu można się spotkać z wartościami sięgającymi około 80kcal/g, w nowych, przemysłowych workach dla tych pacjentów nawet 60kcal/g. Pacjenci ci nie mają dużego zapotrzebowania kalorycznego, natomiast należy im dostarczyć wysokie dawki azotu, tak by zapewnić substraty do syntezy białek oraz zabezpieczyć ich przed utratą masy mięśniowej.

Poza określonymi stanami klinicznymi, kiedy podanie pacjentowi emulsji tłuszczowej jest przeciwwskazane, ważne jest by zachować w mieszaninie odżywczej odpowiednią proporcję między kaloriami dostarczanymi z glukozy i emulsji tłuszczowej, tak by uniknąć powikłań metabolicznych. Dostarczenie potrzebnych kalorii pozabiałkowych tylko w postaci glukozy może skutkować m.in. hiperglikemią, odkładaniem tkanki tłuszczowej, zwiększonym wysiłkiem oddechowym związanym ze wzrostem produkcji CO2 czy nawet prowadzić do niewydolności wątroby, podczas gdy nadmierna podaż tłuszczu w żywieniu pozajelitowym może skutkować hipertrójglicerydemią czy stłuszczeniem wątroby. W zależności od jednostki chorobowej, różne wytyczne wskazują, że udział glukozy w kaloriach pozabiałkowych powinien wynosić 50-85%, niemniej powinna być to wartość indywidualnie dopasowana do potrzeb pacjenta.

Osmolarność teoretyczna

Osmolarność to ilość moli substancji osmotycznie czynnych w 1 litrze roztworu, i wyraża się ją na ogół w mOsm/l.

Osmolarność mieszaniny do żywienia pozajelitowego jest parametrem decydującym, czy daną mieszaninę można bezpiecznie podać choremu do obwodowych naczyń krwionośnych, czy potrzebny jest centralny dostęp żylny. Najczęściej przyjmuje się, że do podania obwodowego można używać mieszanin, których osmolarność nie przekracza 850mOsm/l, chociaż wykazano, że w zależności od stanu chorego, obwodowe podanie mieszaniny o osmolarności 1000-1200mOsm/l jest również możliwe.

W codziennej praktyce najczęściej będziemy mieć do czynienia z osmolarnością teoretyczną, wyliczoną na podstawie dodatku do mieszaniny poszczególnych substancji, gdyż tylko taką możemy się posługiwać na etapie kontroli nowego zlecenia na żywienie pozajelitowe.

Aby wyliczyć teoretyczną osmolarność całej mieszaniny, musimy sięgnąć do charakterystyk produktów leczniczych, które w chodzą w jej skład. Poprzez przemnożenie osmolarności teoretycznej danego składnika i jego objętości, którą musimy użyć, otrzymujemy ilość mOsm dla tej substancji. W przypadku elektrolitów, dla których nie zawsze jest podana osmolarność teoretyczna, wyliczamy ilość mmol wszystkich jonów wchodzących w skład danego preparatu. Otrzymane w ten sposób wyniki dla poszczególnych składników sumujemy, a następnie dzielimy przez całkowitą objętość worka.

Objętość

Całkowita objętość mieszaniny odżywczej jest jednym z najprostszych do obliczenia parametrów, jednak jest nie mniej ważna od innych, rzutuje bowiem na ustalenie szybkości infuzji tej mieszaniny. W zależności od przyjętego w danym szpitalu sposobu zleceń na mieszaniny odżywcze, parametr ten może być wyliczany przez lekarza bądź przez farmaceutę.

Objętość mieszaniny odżywczej powinna odzwierciedlać zapotrzebowanie danego chorego na wodę, a jej ustalenie powinno możliwie uwzględniać pozostałe płyny podawane pacjentowi – np. płyny infuzyjne służące do podawania leków. Dla lekarzy parametr ten jest szczególnie istotny podczas komponowania składu worka dla pacjenta z określonymi restrykcjami płynowymi, u których podanie większych ilości płynów może wiązać się z koniecznością forsowania diurezy.

Piśmiennictwo

 1. Ciszewska-Jędrasik M., Pertkiewicz M.; Mieszaniny do żywienia pozajelitowego, standardy postępowania i zalecenia dla farmaceutów; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004

 2. Sieradzki E. i in.; Farmacja szpitalna i kliniczna; Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 2012

 3. Braga M. et al.; ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Surgery; Clinical Nutrition 28 (2009) 378–386

 4. Staun M. et al.; ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Home Parenteral Nutrition (HPN) in adult patients; Clinical Nutrition 28 (2009) 467–479

 5. Sobotka L. i in.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013

Artykuł Farmaceuta – kalkulator cz. II, czyli więcej o sprawdzeniu zlecenia na mieszaninę do żywienia pozajelitowego pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz