Autor: Paulina Górniak Opublikowano: 29 czerwca 2018

Farmaceuta – kalkulator, czyli o sprawdzeniu zlecenia na mieszaninę do żywienia pozajelitowego

Artykuł pochodzi z serwisu

Każdorazowo wiąże się to z wykonaniem szeregu obliczeń, czy to wykonywanych „ręcznie”, czy przez stworzony do tego program komputerowy – należy m.in. skontrolować dawki poszczególnych preparatów w przeliczeniu na masę danego pacjenta oraz ocenić za pomocą kilku parametrów potencjalną stabilność fizykochemiczną mieszaniny i ryzyko wystąpienia w niej niezgodności. I zawsze, gdy tylko pojawiają się wątpliwości, należy skontaktować się z osobą zlecającą w celu wyjaśnienia ich i znalezienia rozwiązania problemu.

Jedyną sytuacją, kiedy większość z tych obliczeń nie będzie tak istotna, jest wykonywanie mieszaniny do żywienia pozajelitowego o takim składzie, którego stabilność fizykochemiczna została wcześniej zbadana. Badania stabilności mieszanin, polegające m.in. na obserwacjach mikroskopowych, pomiarze potencjału zeta, pH czy wielkości kropli olejowych w czasie, nie są możliwe do przeprowadzenia w codziennej pracy i wymagają współpracy z laboratorium, z tego względu najczęściej dysponujemy nimi w przypadku przemysłowych worków dwu- i trójkomorowych.

CAN

Emulsjom tłuszczowym do podania pozajelitowego są stawiane wymagania dotyczące wielkości cząstek. Wielkość ta generalnie nie powinna przekroczyć 3,0µm, a powyżej 5,0µm całkowicie dyskwalifikuje mieszaninę. Wielkość ta się zwiększa w wyniku zneutralizowania ujemnego ładunku kropelek tłuszczu w emulsji gwarantującego ich wzajemne odpychanie, co na ogół wiąże się z dodatkiem kationów, zwłaszcza dwu- i trójwartościowych.

CAN (ang. critical aggregation number) jest parametrem, który określa wpływ dodatku elektrolitów na emulsję tłuszczową w mieszaninie żywieniowej. Obliczamy go według następującego wzoru:

CAN = a + 64b + 729c

gdzie:

a – stężenie kationów jednowartościowych [mmol/l]

b – stężenie kationów dwuwartościowych [mmol/l]

c – stężenie kationów trójwartościowych [mmol/l]

Dla mieszanin stabilnych wartość CAN nie powinna przekraczać 600, czyli krytycznego stężenia elektrolitów mogącego wywołać agregację cząstek emulsji.

Innym parametrem, który może być zastosowany do oceny wpływu stężeń elektrolitów na stabilność emulsji tłuszczowej jest suma stężeń jonów Na+ i K+ oraz Mg2+ i Ca2+. Sumy te powinny mieć następujące wartości:

[Na+] + [K+] ≤ 130 mmol/l [Mg2+] + [Ca2+] ≤ 8 mmol/l

Jak można pośrednio wywnioskować z powyższych wzorów, największy wpływ na stabilność emulsji będą miały kationy dwuwartościowe (np. Ca2+, Mg2+), gdyż dodatek kationów trójwartościowych jest na ogół stały – w gotowym preparacie pierwiastków śladowych, na którego skład nie mamy wpływu w momencie jego zastosowania i który dodajemy do mieszaniny w stosunkowo niewielkiej ilości. W przypadku mieszanin o małych objętościach często występuje konieczność ograniczenia dodatku właśnie kationów dwuwartościowych, a lekarz zleca podanie któregoś z tych elektrolitów np. w innym płynie infuzyjnym.

W tym miejscu należy podkreślić, że zawarte w mieszaninie żywieniowej jony to suma elektrolitów zawartych w roztworach podstawowych czy też bezpośrednio w workach przemysłowych i elektrolitów dodanych osobno z ampułek i zawsze trzeba je wszystkie razem brać pod uwagę przy obliczeniach! Nie można zapominać, że elektrolity są często obecne w roztworach aminokwasów, a np. w poszczególnych preparatach fosforanów znajdują się różne ilości jonów sodu i potasu.

CaxP

Iloczyn wapniowo-fosforanowy (CaxP) jest istotnym parametrem, mówiącym o ryzyku wytrącenia wodorofosforanu wapnia CaHPO4 w mieszaninie odżywczej. Wytrącenie tego osadu w mieszaninie lub cewniku żylnym może skutkować niewydolnością oddechową, zatorowością płucną i w konsekwencji prowadzić nawet do zgonu pacjenta, a sam osad jest bardzo trudny do zauważenia drogą wizualną, ze względu na zawartość emulsji tłuszczowej w mieszaninie.

Za wartość graniczną iloczynu stężeń jonów wapnia i jonów fosforanowych, podanych w mmol/l, po przekroczeniu której występuje duże prawdopodobieństwo wytrącenia osadu, i której przekraczać nie należy, zwłaszcza używając soli nieorganicznych wapnia i fosforanów, uznaje się wartość 72 mmol2/l2.

Piśmiennictwo

 1. Ciszewska-Jędrasik M., Pertkiewicz M.; Mieszaniny do żywienia pozajelitowego, standardy postępowania i zalecenia dla farmaceutów; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004

 2. Sieradzki E. i in.; Farmacja szpitalna i kliniczna; Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 2012

 3. Sobotka L.; Podstawy żywienia klinicznego; Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o.; 2013

Artykuł Farmaceuta – kalkulator, czyli o sprawdzeniu zlecenia na mieszaninę do żywienia pozajelitowego pochodzi z serwisu aptekaszpitalna.pl

Przejdź do dyskusji w serwisie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz