REKLAMA
Autor: Redakcja mgr farm Opublikowano: 14 lutego 2019

Farmaceuta może być jednocześnie kierownikiem apteki i działu farmacji szpitalnej?

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA

Aktualnie prawo zabrania farmaceutom pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece jednocześnie. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zakaz ten nie dotyczy jednak działów farmacji szpitalnej. Farmaceutka wygrała w sądzie spór w tej sprawie z Naczelną Radą Aptekarską.

W październiku 2017 roku farmaceutka wystąpiła do okręgowej izby aptekarskiej z wnioskiem o udzielnie rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika w nowo otwieranym dziale farmacji szpitalnej. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynikało jednak, że kobieta pełni już funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej. W rezultacie prezydium okręgowej rady aptekarskiej odmówiło wydania jej rękojmi. Izba stwierdziła, że farmaceutka pełniąc równocześnie funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej, nie daje rękojmi należytego prowadzenia działu farmacji szpitalnej.

REKLAMA

W uzasadnieniu uchwały prezydium okręgowej izby aptekarskiej wskazało, że wprowadzony w art. 88 ust. 1 oraz art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne zakaz jednoczesnego pełnienia funkcji kierowniczej w więcej niż jednej aptece, jak i hurtowni farmaceutycznej, należy odnieść nie tylko do funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej. Zdaniem samorządu aptekarskiej dotyczy on również apteki szpitalnej oraz do – pełniącego funkcję tej apteki – działu farmacji szpitalnej.

REKLAMA

– Fakt jednoczesnego zatrudnienia skarżącej w aptece ogólnodostępnej jak i dziale farmacji szpitalnej oznaczałby, że nie jest ona w stanie w sposób należyty wywiązywać się ze swoich obowiązków kierowniczych, pełnionych jednocześnie. Zdaniem Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej, z uwagi na brak należytego nadzoru nad działalnością, brak możliwości jednoczesnego przebywania w tych placówkach i czuwania nad ich należytym funkcjonowaniem, groziłoby to niebezpieczeństwem dla pacjentów korzystających z usług tych placówek. Łączenie funkcji kierowniczych pozostaje także w sprzeczności z treścią art. 92 ustawy – Prawo farmaceutyczne nakazującego obecność kierownika w godzinach pracy danej apteki (działu) – argumentowano w uchwale.

Nadinterpretacja przepisów przez izbę aptekarską?

Farmaceutka złożyła zażalenie na uchwałę prezydium okręgowej izby aptekarskiej do Naczelnej Rady Aptekarskiej. Zarzuciła izbie niepoczynienie wystarczających ustaleń faktycznych. Wskazywała, że podmiot lecznicy, w którym zamierza podjąć zatrudnienie, posiada cztery łóżka szpitalne, dla obsługi których wymagany czas pracy to kilka godzin tygodniowo. Wskazała, iż funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej pełni w systemie zmianowym, co nie powoduje, że nie może, w czasie wolnym od pracy w aptece ogólnodostępnej, wykonywać obowiązków zawodowych w innym miejscu. Podniosła, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, odpowiedni staż pracy, a także ukończyła wymagane przez ustawę – Prawo farmaceutyczne szkolenia.

Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej utrzymało jednak w mocy zaskarżoną uchwałę. Przyznano, że zawarty w art. 88 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne zakaz łączenia funkcji kierownika apteki, nie reguluje kwestii równoczesnego sprawowania funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej. Zakaz łączenia funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej wywiedziony być jednak powinien z zakresu czynności przypisanych działowi farmacji szpitalnej oraz aptece, a także z normy nakazującej stosowania przepisów odwołujących się do aptek również do działów farmacji szpitalnej. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej powołało art. 87 ust. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne i wyjaśniło, że tworzy się dział farmacji szpitalnej, do którego należy wykonywanie zadań określonych w art. 86 ust. 2 pkt 1 i 4, ust. 3 pkt 5, 7, 9, i 10 oraz ust. 4, który pełni funkcję apteki szpitalnej.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Farmaceutka zaskarżyła uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzuciła jej dokonanie nieuprawnionej interpretacji art. 87 oraz art. 88 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Powtórzyła zarzuty zażalenia, że uchwała jest dla niej krzywdząca, a dodatkowo została oparta na nieustalonych w sposób wystarczający okolicznościach faktycznych. Nie przeprowadzono należycie postępowania dowodowego, skoro zastosowano zwykłą interpretację przepisów prawa farmaceutycznego, która w jej przekonaniu nie powinna znaleźć zastosowania w jej przypadku, bowiem godzi w jej dobre imię jako osoby wykonującej zawód farmaceuty bez zastrzeżeń.

Zdaniem farmaceutki przedstawiona przez Naczelną Radę Adwokacją interpretacja prawa farmaceutycznego jest jedynie poglądem w sprawie, który koreluje z literalnym brzmieniem przepisów ustawy, ale w jej przypadku jest nadużyciem prawa. Podniosła, że zakaz z art. 88 ustawy – Prawo farmaceutyczne dotyczy pełnienia równocześnie funkcji kierownika dwóch aptek. Gdyby ustawodawca chciał objąć tym zakazem również pełnienie obowiązków kierownika działu farmacji szpitalnej to powyższą normę prawną by doprecyzował. Wskazała na różnicę pomiędzy ogólnodostępną apteką, a działem farmacji szpitalnej w dostępie do nich osób trzecich, wykonywanych czynnościach jak i na różny cel, dla którego instytucje te zostały powołane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarga zasługuje na uwzględnienie. W ocenie WSA uchwała odmawiająca farmaceutce uzyskania rękojmi należytego wykonywania zawodu była dla niej krzywdząca. Organy samorządu aptekarskiego nie wykazały, z jakich przyczyn skarżąca nie daje rękojmi należytego wykonywania zawodu farmaceuty. Zdaniem Sądu zarówno Prezydium NRA, jak i Prezydium ORA wykazały błędny tok rozumowania. Wynikało bowiem z niego, że farmaceutka dawała rękojmię należytego wykonywania zawodu na stanowisku kierownika apteki, natomiast gdyby miała objąć stanowisko kierownika działu farmacji, zdaniem organów samorządu aptekarskiego już takiej rękojmi nie dawała. Tym bardziej, że z uzasadnień skarżonych uchwał nie wynika jakoby organy samorządu aptekarskiego miały jakiekolwiek zastrzeżenia do poziomu wiedzy merytorycznej skarżącej, czy też jej kwalifikacji zawodowych.

Przepisy nie zabraniają łączenia tych funkcji – chociaż powinny?

Co ciekawe WSA przytoczył pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej z listopada 2015 r. skierowane do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. NIA sygnalizowała w nim konieczność wprowadzenia zmiany odnośnie równoczesnego pełnienia funkcji kierownika apteki i kierownika jednego działu farmacji szpitalnej lub kierownika dwóch działów farmacji szpitalnej, pod warunkiem uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zgoda taka wydawana byłaby ze szczególnym uwzględnieniem wielkości działu farmacji szpitalnej i rodzaju świadczonych usług farmaceutycznych. Łączenie funkcji nie może negatywnie wpływać na należyte prowadzenie apteki lub każdego z działów.

Zdaniem Sądu jest to słuszny kierunek proponowanych zmian. Nie można stawiać takich samych wymagań kierownikowi działu farmacji szpitalnej utworzonemu w placówce szpitalnej, w której znajdują się 2 – 4 łóżka dla pacjentów, co kierownikowi działu farmacji – zatrudnionemu w szpitalu, gdzie przyjmuje się 160 – 180 pacjentów.

WSA stanął jednak na stanowisku, że w obecnym stanie prawnym, skoro nie ma definitywnego zakazu łączenia stanowisk kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej należałoby pozytywnie odnieść się do wniosku farmaceutki mając na uwadze, że z załączonego do wniosku pisma wynika, iż jej praca w dziale farmacji szpitalnej wynosiłaby jedynie 6 godzin w tygodniu.

Reasumując Sąd uznał, że przy wydawaniu zaskarżonych uchwał doszło do naruszenia zarówno prawa procesowego, jak i materialnego.

Sygn. akt VIII SA/Wa 826/18

Źródło: ŁW/orzeczenia.nsa.gov.pl

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych