REKLAMA
Autor: Łukasz Puchała Opublikowano: 17 maja 2018

Farmaceuta na oddziale onkologicznym cz. III

Artykuł pochodzi z serwisu

Jak przygotować pacjenta z rakiem nerki do przyjmowania doustnej chemioterapii?

Doustne leki do leczenia raka nerki i kryteria ich użycia

Leki należą do dwóch grup terapeutycznych:

 1. inhibitory kinaz, hamujące VEGF (z ang. vascular endothelial growth factor), działające jako inhibitory angiogenezy: sunitynib, sorafenib, pazopanib, aksytynib, kabozantynib
 2. inhibitory kinazy mTOR: ewerolimus, temsyrolimus.

Sposób wyboru leku jest wypadkową kliku czynników. Bierze się pod uwagę m.in.:

REKLAMA
 • stopień zaawansowania choroby i ryzyko jej rozwoju,
 • stan sprawności ogólnej pacjenta przystępującego do leczenia (ze względu na toksyczne działanie leku do niektórych terapii mogą przystąpić jedynie osoby w dobrym stanie ogólnym),
 • typ histopatologiczny nowotworu (utkanie komponentem jasnokomórkowym dla inhibitorów kinaz, w różnym procencie dla różnych leków!),
 • leki użyte w poprzednich liniach leczenia (według wskazań CHPL). Część z nich może być użyta w kolejnej linii leczenia, dopiero po niepowodzeniu leczenia innymi lekami (np. kabozantynib).

Jakie informacje przekazać wraz z pierwszym opakowaniem leku?

Łatwo zauważyć, że ze względu na liczne warunki, nie każdy może skorzystać z nowoczesnych form leczenia. Warto podkreślić ten fakt w rozmowie z zakwalifikowanym do leczenia pacjentem, motywując go do właściwego przyjmowania leków, które otrzymuje do domu. W rozmowie należy przygotować pacjenta do wystąpienia działań ubocznych. Ich lista jest szeroka, ale generalnie spójna dla leków o podobnym mechanizmie działania (czytaj: Farmaceuta na oddziale onkologicznym cz. II). Poważne powikłania hematologiczne, internistyczne, neurologiczne wymagają pomocy lekarskiej, ale uciążliwe codzienne niezagrażające dolegliwości, czasami z braku czasu są pomijane, mimo że ich nasilenie może być przyczyną przerwania leczenia. Wiadomo, że nie wszystkie powikłania muszą wystąpić, kilka z nich jest powszechnych i trudno spotkać osobę, która ich uniknęła.

REKLAMA

Biegunka jest poważnym powikłaniem stosowania inhibitorów kinaz – pacjent powinien być świadomy konieczności codziennego odnotowania ilości wypróżnień. Nie można oczekiwać, że chory będzie mógł skorzystać z wizyty u onkologa zawsze gdy nasilą się tego rodzaju objawy – szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie zapobiegania i postępowania w biegunkach. Pozbawiony wsparcia pacjent przerwie terapię w takiej sytuacji, a to wpływa na skuteczność leczenia. Rozmowa z odpowiednio przygotowanym farmaceutą na początku terapii, będzie bardzo pomocna.

“Nie można oczekiwać, że chory będzie mógł skorzystać z wizyty u onkologa zawsze gdy nasilą się tego rodzaju objawy – szczególnego znaczenia nabiera edukacja w zakresie zapobiegania i postępowania w biegunkach.”

Powikłania skórne, do których należą zespół ręka-stopa, ale także wysypka, uszkodzenie błon śluzowych – są obniżającym jakość życia objawem toksyczności, który może doprowadzić do przerwania leczenia. Zapobieganie narażeniu na uszkodzenia naskórka i odpowiednia higiena rąk i stóp znacząco pomaga ich uniknąć, gdyż zakażenie bakteryjne małych ran powstających na skórze prowadzi do poważnych komplikacji.

Dane dotyczące toksyczności znajdziemy w CHPL – dobra znajomość dokumentu pomoże w pracy z pacjentem i lekarzem.

Problem stosowanych jednocześnie leków i wywiad lekowy.

Przyjmowanie innych leków w trakcie terapii jest w zasadzie pewne i dopóki pacjent informuje lekarza o wszystkich lekach stosowanych w tym samym czasie, większość problemów może być rozwiązana. Zaskakująco często pacjenci w trakcie leczenia sięgają po suplementy sprowadzone z całego świata – często brak jest informacji o składzie lub jest ona podana w mało znanym języku. Ryzyko interakcji i działań ubocznych z preparatami ziołowymi o nieznanym składzie z pewnością nie ułatwia leczenia. Stosowanie takich preparatów tylko sporadycznie jest zgłaszane lekarzom, a farmaceuta prowadząc poszerzony wywiad lekowy ma szansę wykryć takie przypadki, które w gabinecie lekarskim nie wyjdą na jaw. To kolejny argument wskazujący, że współpraca lekarza z farmaceutą na oddziale może pomóc w poprawie wyników leczenia.

“(…) farmaceuta prowadząc poszerzony wywiad lekowy ma szansę wykryć takie przypadki, które w gabinecie lekarskim nie wyjdą na jaw”


Źródło: Apteka Szpitalna

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł pochodzi z serwisu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz