Autor: Sebastian Bort Opublikowano: 4 października 2017

Farmaceuta nie może być używany przez pracodawcę w celach marketingowych

30 grudnia 2014 roku Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – Adam […]

30 grudnia 2014 roku Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny – Adam Chojnacki – wszczął postępowanie w związku z podejrzeniem naruszenia zakazu reklamy przez jedną z aptek. Miała ona oferować swoim klientom udział w programie lojalnościowym. Polegało to na wydawaniu kart rabatowych, kart identyfikacji pacjenta, bonów, kuponów punktowych i kuponów promocyjnych uczestnikom programu. W tym samym czasie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczyło się już postępowanie (II GSK 459/14), dotyczące tego samego programu lojalnościowego, prowadzonego w innej aptece tej ogólnopolskiej sieci. Lubuski WIF przez kilkanaście kolejnych miesięcy nie podejmował więc działań w sprawie swojego postępowania. Zrobił do dopiero po wydaniu wyroku przez NSA i w sierpniu 2016 roku wezwał przedsiębiorcę do wyjaśnień. Na przesłuchanie został również wezwany kierownik apteki.

W trakcie postępowania było już wiadomo, że ten konkretny program lojalnościowy został jednoznacznie uznany przez NSA za formę reklamy. Jak wynika z akt sprawy, uczestnik programu otrzymywał pakiet powitalny składający się z listu powitalnego, broszury korzyści z udziału w programie, broszury o zmiennikach leków oraz wykazu aptek honorujących karty programu. Ponadto uczestnik programu otrzymywał kartę potwierdzającą jego udział w programie, która uprawniała do dokonywania w aptece zakupów po obniżonych cenach. Uczestnikom udostępniane były też w aptekach lub drogą pocztową ulotki z ofertą produktów objętych programem. Nie budziło więc wątpliwości NSA, że głównym celem programu, było zachęcanie do korzystana z usług konkretnych aptek.

Jak się okazuje w trakcie postępowania prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, pełnomocnik sieci aptek nie wykazywał zbytniej ochoty do współpracy – próbował je wręcz utrudniać. Nie przekazał do WIF regulaminów oraz zasad funkcjonowania programu we wskazanej aptece. Decyzja Lubuskiego WIF została oparta więc tylko na informacjach znanych z innego postępowania, dotyczącego aptek z tej konkretnej sieci, oraz danych zebranych w trakcie przesłuchania kierownika aptek.

– W ocenie organu przedsiębiorca poprzez prowadzenie programów lojalnościowych naruszył nie tylko art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, ale również ograniczył wolność w podejmowaniu decyzji przez kierownika apteki, który zgodnie z art. 88 pkt 5 ustęp 1 ma za zadanie organizować pracę w aptece oraz zgodnie z art. 99 pkt 4a jest zobligowany do posiadania rękojmi należytego prowadzenia apteki – czytamy w uzasadnieniu decyzji Lubuskiego WIF.

W opinii organu przedstawiciel zawodu zaufania publicznego jakim jest farmaceuta nie może być używany przez pracodawcę w celach marketingowych i lojalnościowych.

Jednocześnie Adam Chojnacki zwrócił uwagę na fakt, że szczególnie niebezpieczny, w regulaminie programu lojalnościowego, był zapis uprawniający przedsiębiorcę do prowadzenia działań statystycznych na danych pacjenta w powiązaniu z kartą, którą otrzymywał jako uczestnik programu. Zdaniem Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną nie jest uprawniony do prowadzenia takich działań. Przekazywanie danych pacjenta podmiotom trzecim może być powodem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, w oparciu o art. 103 ustawy Prawo farmaceutyczne. Sama karta, jaką posługiwał się pacjent uczestnicząc w programie, spotkała się z wyjątkową krytyką WIF.

– Korzystanie z kart lojalnościowych wymusza na pacjencie każdorazowe legitymowanie się w aptece kawałkiem plastiku obrendowanym logiem apteki. Umieszczenie karty przez pacjenta w portfelu również bezustannie bombarduje klienta znakiem towarowym sieci aptek, szczególnie cyniczne jest wręczanie pacjentowi dwóch kart, gdzie jedną pacjent ma podarować rodzinie lub osobie trzeciej, co kompletnie wyklucza analizę leków zakupionych przy udziale wskazanej karty, co uniemożliwia szczątkową analizę chociażby w ramach opieki farmaceutycznej. Konto pacjenta jest indywidualne jedynie z nazwy – czytamy w uzasadnieniu decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Ostatecznie postępowanie zostało przez Adama Chojnackiego umorzone, ponieważ apteka zaprzestała prowadzenia nielegalnej reklamy w formie programu lojalnościowego. Nie oznacza to jednak, że podmiot posiadający aptekę, uniknął kary. Za stwierdzone naruszenia WIF wymierzył mu karę wysokości 30 000 zł. Do tego kolejne 30 000 zł będzie musiał zapłacić podmiot organizujący i zarządzający programami lojalnościowymi udostępnianymi w aptece.

Lubuski WIF uznał bowiem, że na profesjonalnym przedsiębiorcy, zarówno prowadzącym aptekę ogólnodostępnym, jak i organizatorze programów, działającym w zakresie ochrony zdrowia, ciąży obowiązek znajomości przepisów regulujących ten rodzaj działalności. Jednocześnie karze za reklamowanie apteki podlega prowadzący reklamę, a nie prowadzący aptekę. W trakcie postępowania wykazano, że reklamę apteki prowadził zarówno podmiot prowadzący aptekę, jak i organizator programów.

– Kara nakładana na podmioty organizujące i zarządzające programami lojalnościowymi wynika z okoliczności wykazanych wyżej, w szczególności nie kwestionowania organizowania i zarządzania tymi programami w aptece – czytamy w treści decyzji WIF. – Wymiar kary ma na celu nadanie jej roli prewencyjnej za naruszenie przepisów o zakazie reklamy aptek, mając zapobiec ponownemu naruszeniu zakazu w przyszłości.

Decyzja została wydana 6 września 2017, a kilka dni temu opublikowana na stronie internetowej Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutyczne.

Źródło: farmacjagorzow.bip.gov.pl

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie wchodzą przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie ulegają przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz