REKLAMA
Autor: Redakcja Farmacja.pl Opublikowano: 21 maja 2018

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. IV

Artykuł pochodzi z serwisu

Bezpieczne przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Warunki przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej

Najczęściej kontroli będą podlegać temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach magazynowych. W odniesieniu do leków termolabilnych przechowywanych w lodówkach istotny będzie sposób pozyskiwania informacji o przekroczeniu wymaganej temperatury oraz wprowadzenie procedury awaryjnej na wypadek wystąpienia takiej sytuacji. Do najnowszych rozwiązań w tej kwestii należą termohigrometry z ciągłym pomiarem temperatury i wilgotności oraz lodówki, które powiadamiają o przekroczeniu wymaganych wartości za pośrednictwem wiadomości sms. Zapisy odczytów temperatur i wilgotności powietrza prowadzone są powszechnie przez farmaceutów szpitalnych, a w zależności od zastosowanego rozwiązania mogą być prowadzone odręcznie lub w wersji elektronicznej. Meble apteczne oraz stan techniczny pomieszczeń także mogą być przedmiotem zainteresowania komisji akredytacyjnej. Podczas niektórych wizyt akredytacyjnych członkowie komisji kierowali do farmaceutów pytania np. o daty zgłoszenia do Działu Technicznego szpitala drobnych usterek w podłodze i ścianach pomieszczeń magazynowych lub o sposób mycia i dezynfekcji palet, na których umieszczone zostały płyny infuzyjne. To obliguje farmaceutów szpitalnych do zwrócenia uwagi na wiele różnych kwestii związanych z przechowywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Sposób przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptece szpitalnej lub dziale farmacji szpitalnej

Szczególnym zainteresowaniem należy objąć produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe, substancje bardzo silnie działające z wykazu A,  koncentraty, próbki lekarskie oraz leki do badań klinicznych. Powinny one zostać oznaczone i oddzielone od pozostałych produktów, a w przypadku leków zawierających środki odurzające muszą być przechowywane w zamykanym sejfie, który jest trwale przytwierdzony do ściany lub podłoża. Jeśli w aptece szpitalnej lub dziale farmacji przechowywane są produkty, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne (np. wybuchowe, łatwopalne) to powinny być one również przechowywane w odpowiednio wydzielonym miejscu, które należy dodatkowo oznakować właściwymi piktogramami ostrzegawczymi. Dobrą praktyką jest oddzielenie od siebie produktów do stosowania zewnętrznego od produktów do stosowania wewnętrznego. Ułożenie wszystkich leków powinno pozwalać na wykorzystanie w pierwszej kolejności partii z krótszą datą ważności lub opakowań już rozpoczętych. Farmaceuci w trakcie wizyty akredytacyjnej mogą zostać także poproszeni o raporty z regularnych kontroli dat ważności leków w aptece lub dziale farmacji. Ważne jest także, aby organizacja magazynów pozwalała na ograniczenie dostępu osobom nieuprawnionym do asortymentu apteki lub działu farmacji.

REKLAMA

“Farmaceuci w trakcie wizyty akredytacyjnej mogą zostać także poproszeni o raporty z regularnych kontroli dat ważności leków w aptece lub dziale farmacji.”

Przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w klinikach i oddziałach szpitala

Warunki i sposób przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w klinikach i oddziałach szpitala powinny być spójne z wymaganiami jakie stawiane są aptece lub działowi farmacji. Dodatkowo jeśli w klinikach i oddziałach znajdują się leki własne pacjenta to należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność ich oznakowania i oddzielenia od pozostałych leków. W przypadku braku możliwości ich zwrotu pacjentowi po zakończonej hospitalizacji, należy je bezwzględnie przekazać do utylizacji. Kontrola w trakcie wizyty akredytacyjnej może także zweryfikować kompletność i daty ważności produktów wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego (w tym także termolabilnego produktu zawierającego adrenalinę). Ponadto w trakcie niektórych kontroli sprawdzano też właściwie zlokalizowanie zestawu i jego dostępność w klinikach i oddziałach, poprzez sprawdzenie czasu potrzebnego pracownikom na dostarczenie leku, który wchodzi w skład zestawu.

REKLAMA

“Kontrola w trakcie wizyty akredytacyjnej może także zweryfikować kompletność i daty ważności produktów wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego”

Mimo iż kontrola warunków i sposobu przechowywania leków w klinikach i oddziałach odbywa się bez udziału farmaceuty szpitalnego, może on jednak znacząco przyczynić się do poprawy świadomości i wiedzy w tym zakresie. Organizacja szkoleń oraz przeprowadzenie regularnych kontroli apteczek oddziałowych są niezbędne dla zapewnienia i utrzymania właściwych warunków i sposobu przechowywania leków w całym szpitalu. Należy pamiętać, że w szkoleniach i kontrolach udział powinni wziąć nie tylko pielęgniarki i pielęgniarze, którzy najczęściej odpowiadają za przechowywanie leków w klinikach i oddziałach, ale także personel lekarski, który jest m.in. odpowiedzialny za gospodarkę lekami zawierającymi środki odurzające.


Źródło: Apteka Szpitalna

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz