REKLAMA
Autor: Monika opata Opublikowano: 1 czerwca 2018

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. V

Artykuł pochodzi z serwisu

„Leki własne” pacjenta w szpitalu

Zastosowanie „leków własnych” pacjenta w szpitalu

Jednocześnie też na jednostkach służby zdrowia spoczywa obowiązek kompleksowej opieki zdrowotnej nad pacjentem, który wymaga hospitalizacji. W związku z tym zastosowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych przyniesionych przez pacjenta do szpitala jest tematem, który także przy okazji przygotowań do akredytacji wzbudza liczne kontrowersje i wątpliwości. W wielu szpitalach wprowadzenie odpowiednich procedur i regulacji w tym zakresie powierza się farmaceutom szpitalnym zatrudnionym w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej. Mimo wątpliwości związanych z zasadnością takiego postępowania, większość szpitali decyduje się przy udziale farmaceutów szpitalnych na wprowadzenie procedury, która pozwala na zastosowanie „leków własnych” pacjenta. W ramach procedury określone zostają m.in. okoliczności użycia leków przyniesionych przez pacjenta oraz sposób postępowania z nimi. Warto podkreślić, że najczęściej w procedurach przygotowanych przez szpital dopuszcza się zastosowanie leków przyniesionych przez pacjenta wyłącznie wtedy, kiedy nie są one stosowane w jednostce chorobowej, która była podstawą przyjęcia pacjenta do szpitala.

“W ramach procedury określone zostają m.in. okoliczności użycia leków przyniesionych przez pacjenta oraz sposób postępowania z nimi.”

Przyjęcie leków przyniesionych przez pacjenta

W czasie wywiadu prowadzonego przez lekarza podczas przyjęcia pacjenta do szpitala pozyskiwane są  informacje dotyczące przyjmowanych i posiadanych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, ale także suplementów diety. Jeżeli kontynuowanie dotychczasowej terapii w opinii lekarza jest konieczne i uzasadnione, to wówczas możliwe staje się także zastosowanie „leków własnych” pacjenta. Najczęściej pacjent jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na dobrowolne przekazanie leków personelowi medycznemu (zwykle pielęgniarskiemu) na czas pobytu w szpitalu. Pacjent musi także potwierdzić, że przyniesione produkty lecznicze i wyroby medyczne zostały zakupione legalnie i były przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta. Wiedza i świadomość pacjenta w zakresie sposobu przechowywania leków, niezależnie od jego zgody na przekazanie leków i podpisu na formularzu, powinna być jednak każdorazowo poddana indywidualnej ocenie. Niektórzy pacjenci o ograniczonych zdolnościach poznawczych mogą nie być świadomi zagrożeń związanych z nieprawidłowym przechowywaniem leków, a kontynuacja terapii takimi produktami mogłaby być nieefektywna i stanowić zagrożenie zdrowia lub życia. W takich sytuacjach rezygnuje się z zastosowania „leków własnych” pacjenta.

REKLAMA

“Wiedza i świadomość pacjenta w zakresie sposobu przechowywania leków, niezależnie od jego zgody na przekazanie leków i podpisu na formularzu, powinna być jednak każdorazowo poddana indywidualnej ocenie.”

Ponadto produkty lecznicze i wyroby medyczne przyniesione przez chorych, które w swoim składzie zawierają substancje silnie działające z wykazu A, środki odurzające i substancje psychotropowe również są wyłączone z możliwości ich zastosowania w trakcie hospitalizacji. Personel medyczny powinien w trakcie przyjęcia „leków własnych” pacjenta zweryfikować także ich serie i daty ważności oraz dokonać wizualnej oceny opakowań zbiorczych i jednostkowych. W przypadku wszelkich wątpliwości lekarz lub pielęgniarka powinni skontaktować się z farmaceutą szpitalnym lub zrezygnować z zastosowania tych leków w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu i niezwłocznie zgłosić zapotrzebowanie na te produkty do apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej.

REKLAMA

Przechowywanie „leków własnych” pacjenta i ich zwrot pacjentowi

„Leki własne” pacjenta po przyjęciu do apteczki oddziałowej muszą zostać oznakowane i powinny znajdować się w wydzielonym miejscu, tak aby zminimalizować ryzyko ich zastosowania u innych pacjentów hospitalizowanych w tym samym czasie w klinice lub oddziale. To właśnie sposób przechowywania leków i wyrobów należących do pacjenta jest przedmiotem szczególnego zainteresowania Komisji Akredytacyjnej, która przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa farmakoterapii u chorych w szpitalu. Pacjenci w trakcie pobytu w szpitalu zgodnie ze zleceniem lekarskim otrzymują pojedyncze dawki przyniesionych produktów leczniczych, które są przygotowywane przez personel pielęgniarski. Po zakończonej hospitalizacji niewykorzystane ilości leków powinny zostać zwrócone do pacjenta, jego rodziny, prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej. W przypadku, gdy zwrot leków jest niemożliwy, powinny one zostać przekazane do utylizacji. Wykorzystanie ich do leczenia innych pacjentów jest niedopuszczalne i wykluczone.

“Pacjenci w trakcie pobytu w szpitalu zgodnie ze zleceniem lekarskim otrzymują pojedyncze dawki przyniesionych produktów leczniczych, które są przygotowywane przez personel pielęgniarski.”

Rola farmaceuty w procesie zastosowania „leków własnych” pacjenta

Jeśli szpital zdecydował się na wdrożenie wytycznych, które pozwalają na zastosowanie leków przyniesionych ze sobą przez pacjenta, to dużą rolę w procesie prawidłowego stosowania procedury mogą odegrać farmaceuci szpitalni. Powinni oni w toku przygotowania szpitala do akredytacji przeprowadzić szkolenia personelu medycznego, w czasie których zwrócą szczególną uwagę na jakość przyjmowanych leków, sposób ich przechowywania i konieczność przekazania do utylizacji jeśli ich zwrot nie będzie możliwy. Mogą się także włączyć w proces leczenia i przy okazji przyjęcia pacjenta dokonywać przeglądów lekowych i oceny zasadności zastosowania przyniesionych leków. Takie usługi świadczone przez farmaceutów mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości świadczeń realizowanych w jednostkach ochrony zdrowia. W niektórych krajach dopuszcza się nawet samodzielne stosowanie leków przyniesionych przez pacjenta w trakcie jego pobytu w szpitalu. Rolą farmaceutów, lekarzy i pielęgniarek jest wówczas jedynie kontrolowanie poprawności i regularności ich przyjmowania i korygowanie ewentualnych nieprawidłowości. Pozwala to na zaangażowanie pacjenta w proces leczenia, skorygowanie błędnych nawyków, wykorzystanie czasu hospitalizacji na edukację pacjenta i osiągnięcie lepszych efektów terapeutycznych u chorych kontynuujących leczenie także po opuszczeniu szpitala. Jednocześnie warto dodać, że wprowadzenie procedury „leków własnych” pacjenta w szpitalu, nie jest jednoznaczne z jej rutynowym stosowaniem. Często pacjenci trafiają do szpitala w sytuacjach nagłych i nie posiadają ze sobą przyjmowanych leków lub  po prostu zapominają o zabraniu ich ze sobą z domu. Procedura, która dopuszcza zastosowanie leków przyniesionych przez pacjentów nie zawsze spotyka się z pełną akceptacją Komisji Akredytacyjnej. Jednak wskazane rozwiązanie wydaje się być dobrą próbą znalezienia kompromisu pomiędzy koniecznością zapewnienia najwyższej jakości usług zdrowotnych, a obowiązkiem racjonalnego wydatkowania finansów publicznych.

Artykuł pochodzi z serwisu
REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ