REKLAMA
Autor: Monika Lopata Opublikowano: 27 czerwca 2018

Farmaceuta szpitalny w procesie akredytacji szpitala cz. VII

Artykuł pochodzi z serwisu

Kontrola apteczek oddziałowych

Poza prowadzeniem szkoleń dla personelu medycznego jest to jedna z najbardziej skutecznych metod, które poprawiają świadomość pracowników szpitala w zakresie prowadzenia właściwego obrotu lekami i wyrobami medycznymi. Prawidłowa gospodarka lekowa w klinikach i oddziałach szpitala ma duży wpływ na bezpieczeństwo farmakoterapii pacjentów. Co za tym idzie, może być poddana skrupulatnej kontroli w trakcie wizyty Komisji Akredytacyjnej.

Wizyta farmaceuty w klinice/oddziale szpitala

Kontrola apteczek oddziałowych powinna odbywać się regularnie. W zależności od wielkości i specyfiki szpitala farmaceuci odwiedzają kliniki i oddziały z różną okresowością. Częstotliwość kontroli apteczek oddziałowych jest zatem indywidualnie dopasowana do potrzeb szpitala i określona w jego wewnętrznych procedurach. Najczęściej kontrole są zapowiedziane i ustalone w przygotowywanym regularnie przez farmaceutów harmonogramie. Dodatkowo oprócz zaplanowanych kontroli może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia kontroli doraźnych lub kontroli powtórnych. Zazwyczaj kontrole powtórne są konieczne w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie gospodarki lekami i wyrobami medycznymi w klinikach/oddziałach. Z kolei kontrole doraźne są potrzebne np. w sytuacji gdy pojawią się nowe okoliczności związane z prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. Taką sytuacją może być np. zmiana dotychczasowej lokalizacji kliniki/oddziału lub miejsca przechowywania produktów leczniczych. Kontrole doraźne mogą także odbyć się na wyraźną prośbę personelu pielęgniarskiego lub lekarskiego. Do farmaceutów szpitalnych mogą zostać skierowane pytania związane z prowadzeniem właściwego nadzoru nad lekami, co może być dobrym powodem do bezpośredniego kontaktu i wizyty w klinice/oddziale. Farmaceuci powinni mieć na uwadze fakt, że na terenie jednej kliniki/oddziału leki mogą być przechowywane w kilku różnych miejscach równocześnie. Wynika to często z ustalonej organizacji pracy i specyfiki kontrolowanych klinik/oddziałów. W związku z tym farmaceuci szpitalni w czasie kontroli powinni dotrzeć do wszystkich miejsc, w których znajdują się produkty lecznicze i wyroby medyczne.

REKLAMA

Kontrola warunków przechowywania leków i wyrobów medycznych

Kluczowym elementem kontroli apteczki oddziałowej jest weryfikacja warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Poza sprawdzeniem czy personel kliniki/oddziału regularnie kontroluje temperaturę i wilgotność powietrza w miejscu przechowywania leków, należy zwrócić uwagę także na kilka dodatkowych kwestii związanych z ich magazynowaniem. Ważne jest aby miejsce przechowywania leków nie było nasłonecznione i nie było zlokalizowane w pobliżu urządzeń grzewczych. W odniesieniu do leków przechowywanych w temp. 2 – 8⁰C istotne jest, aby zostały umieszczone w lodówkach przeznaczonych do tego celu i aby nie dotykały ścian bocznych i ściany tylnej lodówki. Warto dopilnować, aby leki do stosowania zewnętrznego zostały oddzielone od leków do stosowania wewnętrznego. Od pozostałych leków powinny zostać także oddzielone produkty zawierające w swoim składzie substancje silnie działające z wykazu A, substancje psychotropowe i koncentraty. Ponadto należy podkreślić, że produkty lecznicze i wyroby medyczne w apteczce oddziałowej powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach zewnętrznych.

REKLAMA

Kontrola dat ważności

Farmaceuta w trakcie kontroli apteczki oddziałowej musi sprawdzić czy w odniesieniu do magazynowanych produktów prowadzona jest regularna kontrola dat ważności. Wszystkie produkty lecznicze i wyroby medyczne powinny być ułożone w taki sposób, aby zapewnić wykorzystanie w pierwszej kolejności produktów o krótszej dacie ważności. Personel kliniki/oddziału powinien oznaczyć te produkty, dla których termin ważności jest bardzo krótki np. krótszy niż dwa miesiące. Aby optymalizować gospodarkę lekową w klinice/oddziale warto także wyróżnić rozpoczęte opakowania produktów, aby zostały one wykorzystane przed otwarciem kolejnego opakowania. Należy także zwrócić szczególną uwagę na otwarte opakowania maści, kropli, zawiesin i innych produktów, których termin przydatności do użycia zmienia się wraz z ich pierwszym otwarciem. W tym wypadku powinny one zostać oznaczone dodatkowo datą otwarcia. Jeśli w chwili kontroli w apteczce oddziałowej znajdują się leki przeterminowane, to powinny być one oddzielone od pozostałych produktów i przygotowane do przekazania do utylizacji.

“Farmaceuta w trakcie kontroli apteczki oddziałowej musi sprawdzić czy w odniesieniu do magazynowanych produktów prowadzona jest regularna kontrola dat ważności.”

Zestaw przeciwwstrząsowy

Kontrola apteczki oddziałowej jest także okazją do weryfikacji kompletności i sposobu przechowywania zestawu przeciwwstrząsowego. Kontrola warunków przechowywania i dat ważności produktów z zestawu przeciwwstrząsowego nie różni się od kontroli pozostałych produktów w apteczce oddziałowej. Warto jednak sprawdzić, czy lokalizacja zestawu jest optymalna i pozwala na uzyskanie do niego szybkiego dostępu w przypadku konieczności jego użycia w sytuacji ratowania życia pacjentów. Także w trakcie kontroli akredytacyjnej może zostać sprawdzony czas potrzebny na przyniesienie leków wchodzących w skład zestawu. Tym bardziej ważne jest, aby już na etapie kontroli prowadzonej przez aptekę zwrócić uwagę na ten aspekt. Ponadto należy sprawdzić czy kompletność zestawu jest regularnie weryfikowana i czy ewentualne braki w składzie są uzupełniane na bieżąco. Jeśli w zestawie przeciwwstrząsowym umieszczona jest adrenalina, która ma ograniczony termin ważności w temperaturze pokojowej, to powinna ona zostać opatrzona datą wyjęcia z lodówki, aby możliwa była kontrola jej przydatności do użycia.

Kontrola produktów zawierających w swoim składzie substancje psychotropowe i środki odurzające

Szczególną uwagę w trakcie kontroli należy zwrócić na produkty lecznicze zawierające w swoim składzie substancje psychotropowe, środki odurzające i prekursory kat. 1. Obrót tymi produktami jest szczegółowo regulowany przede wszystkim przepisami prawa. W tym wypadku poza zapewnieniem odpowiednich warunków przechowywania zgodnych z wymaganiami producenta, należy także dodatkowo właściwie zabezpieczyć i ograniczyć do nich dostęp osobom nieupoważnionym. Ponadto konieczne jest prowadzenie dla nich dodatkowej ewidencji rozchodu i przychodu przez osoby do tego upoważnione. W odniesieniu do produktów, które zawierają środki odurzające grupy I-N, II-N i psychotropowe grupy II-P należy pamiętać o konieczności przechowywana ich w sejfie trwale przytwierdzonym do ściany lub podłoża. Kontrola apteczki oddziałowej w tym zakresie będzie wymagała obecności lekarza upoważnionego do prowadzenia obrotu tymi produktami w klinice/oddziale. Rozmowa z lekarzem w trakcie kontroli może być także okazją do sprawdzenia znajomości obowiązujących procedur związanych z tymi lekami np. z utylizacją niewykorzystanych resztek tych produktów.

Inne szczególne grupy produktów leczniczych

W trakcie wizyty kontrolnej farmaceuta szpitalny powinien sprawdzić czy w klinice/oddziale prowadzona jest ewidencja decyzji wstrzymujących i wycofujących leki z obrotu. Jeśli w chwili kontroli takie produkty znajdują się w apteczce oddziałowej, to powinny być one właściwie oznakowane i oddzielone od pozostałych leków. Dodatkowo leki wycofane z obrotu powinny zostać przygotowane do zwrotu do apteki szpitalnej.

Kontrola apteczki oddziałowej jest także okazją do sprawdzenia czy leki własne pacjenta, próbki lekarskie, leki do badań klinicznych są właściwie oddzielone od pozostałych leków. Należy sprawdzić czy nadzór nad nimi prowadzony jest w sposób zgodny z prawem i obowiązującymi w tym zakresie procedurami szpitalnymi. W odniesieniu do tych leków procedury mogą różnić się pomiędzy szpitalami, dlatego tym bardziej warto sprawdzać ich znajomość wśród personelu kliniki/oddziału, który niejednokrotnie zatrudniony jest w kilku jednostkach ochrony zdrowia równocześnie.

“Kontrola apteczki oddziałowej jest także okazją do sprawdzenia czy leki własne pacjenta, próbki lekarskie, leki do badań klinicznych są właściwie oddzielone od pozostałych leków.”

Jeśli kontrola przeprowadzana jest w klinice/oddziale, w którym stosuje się leki cytotoksyczne to należy sprawdzić czy personel, który bierze udział w ich przechowywaniu i podawaniu pacjentowi zna procedury związane z ich stosowaniem. Ponadto farmaceuci powinni także sprawdzić znajomość postępowania z takimi lekami w sytuacjach awaryjnych np. podczas stłuczenia fiolki z lekiem cytotoksycznym lub w przypadku podania leku cytotoksycznego poza naczynie pacjenta (w sytuacji wynaczynienia). Znajomość takich procedur wydaje się być kluczowa z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi kliniki/oddziału.

Protokół kontroli apteczki oddziałowej

Kontrola apteczki oddziałowej jest okazją do podsumowania wiedzy i informacji związanych z prowadzeniem prawidłowego obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi obecnymi w szpitalu. Poza wszystkimi powyższymi kwestiami, uwagę farmaceutów powinny zwrócić także warunki i sposób w jaki leki są przygotowywane, w tym także m.in. sposób podgrzewania niektórych produktów przed zastosowaniem. Aby zagwarantować powtarzalność przeprowadzanych kontroli w każdej odwiedzanej klinice/oddziale, farmaceuci szpitalni powinni przygotować wzór protokołu, który na bieżąco będzie uzupełniany w czasie prowadzonej kontroli. W trakcie wizyty Komisji Akredytacyjnej farmaceuci szpitalni mogą zostać poproszeni o przedstawienie protokołów kontroli apteczek oddziałowych i krótkie podsumowanie swoich wizyt w klinikach/oddziałach szpitala.

“Aby zagwarantować powtarzalność przeprowadzanych kontroli w każdej odwiedzanej klinice/oddziale, farmaceuci szpitalni powinni przygotować wzór protokołu, który na bieżąco będzie uzupełniany w czasie prowadzonej kontroli.”

Warto jednak pamiętać, że najważniejszym celem przeprowadzanych kontroli jest jednak zwiększenie świadomości personelu zatrudnionego w klinikach/oddziałach szpitala w zakresie bezpiecznej gospodarki lekowej. Bezpośrednie spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za leki w klinikach/oddziałach powinno dać farmaceutom przede wszystkim możliwość zauważenia trudności i problemów, które pojawiają się w tym obszarze. Pomoc, wsparcie i nadzór ze strony farmaceutów w zakresie prowadzenia właściwego obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi powinny stać się kolejnym elementem codziennej aktywności aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej.

Artykuł pochodzi z serwisu

REKLAMA
REKLAMA

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz

PILNE!

ZAMKNIJ